Study on the production of odd-CP higgs pair aIaJ from the annihilation...

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

In this paper, we study on the production of odd-CP higgs pair from annihilating collision of e+ e - pair, it's an opportunity to find new higgs in NMSSM.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.43 M, số trang : 10

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ