Study on the extraction of total saponin from folium trevesiae palmatae using ultrasonic method

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

To establish a process of extracting total saponin from wild papaya leaves using ultrasonic method. Research method: Ultrasonic extraction; investigation of process parameters: herbal particles size, solvent type, solvent/material ratio, number of extraction, extraction temperature and extraction time; quantify saponin by UV-Vis method.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.20 M, số trang : 6 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ