Study on clinical and subclinical characteristics of chronic obstructive pulmonary disease patients with lung transplant indication at 103 Military Hospital

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

To describe some clinical and subclinical characteristics of chronic obstructive pulmonary disease patients with lung transplant indication.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.08 M, số trang : 5 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ