Study characteristics of malignant pleural effusion in the respiratory...

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

To study some clinical and para-clinical symptoms of patients with malignant pleural effusion treated in the Respiratory Center, 103 Military Hospital in 5 years (2014 - 2019).

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.22 M, số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ