Xem mẫu

  1. STREPTASE (Kỳ 1) HOECHST-MARION-ROUSSEL [AVENTIS PHARMA] Bột pha tiêm 250.000 UI : hộp 1 chai bột đông khô - Bảng B. Bột pha tiêm 750.000 UI : hộp 1 chai bột đông khô - Bảng B. Bột pha tiêm 1.500.000 UI : hộp 1 chai bột đông khô - Bảng B. THÀNH PHẦN Streptase 250.000 UI : cho 1 chai 250.000 Streptokinase cố định UI
  2. L-glutamate de sodium 25 mg Dung dịch polygéline 10% tức là bằng polygéline* 25 mg Dung dịch albumine người 20% tức là bằng albumine 100 mg Hydroxyde de sodium lượng vừa đủ pH 7,2 Streptase 750.000 UI : cho 1 chai 750.000 Streptokinase cố định UI L-glutamate de sodium 25 mg Dung dịch polygéline 10% tức là bằng polygéline* 25 mg Dung dịch albumine người 20% tức là bằng albumine 100 mg
  3. Hydroxyde de sodium lượng vừa đủ pH 7,2 Streptase 1.500.000 UI : cho 1 chai 1.500.000 UI Streptokinase cố định L-glutamate de sodium 25 mg Dung dịch polygéline 10% tức là bằng polygéline* 25 mg
  4. Dung dịch albumine người 20% tức là bằng albumine 100 mg Hydroxyde de sodium lượng vừa đủ pH 7,2 * Chất trùng hợp của gélatine thoái biến (nguồn gốc từ bò). DƯỢC LỰC Streptokinase, chất làm tan huyết khối, là một protéine rất tinh khiết, chiết từ dịch lọc canh cấy liên cầu tán huyết bêta thuộc nhóm C. Sau khi bị trung hòa bởi các kháng thể lưu hành nếu có, streptokinase hoạt hóa hệ thống sinh lý làm tan fibrine : một phân tử streptokinase và một phân tử plasminogène kết hợp để thành lập phức hợp hoạt hóa plasminogène ; chất này tác dụng lên một số lớn phân tử plasminogène, biến đổi chúng thành plasmine. Tác dụng ly giải protéine của plasmine không chỉ thực hiện trên fibrine của huyết khối mà luôn cả trên fibrinogène lưu hành. Một chất hoạt hóa khác của plasminogen là phức hợp streptokinase-plasmin.