Xem mẫu

  1. SPERSACET C (Kỳ 1) NOVARTIS OPHTHALMICS thuốc nhỏ mắt : lọ nhỏ giọt 10 ml. THÀNH PHẦN cho 1 ml Sulfacetamide sodium 100 mg Chloramphenicol 5 mg
  2. (Methylhydroxypropylcellulose) (Thiomersal) (0.02 mg) DƯỢC LỰC Cả hai thành phần hoạt chất của Spersacet C có tác dụng kìm khuẩn bằng cách can thiệp vào quá trình chuyển hoá của tế bào vi trùng. Chloramphenicol là kháng sinh có trọng lượng phân tử thấp, chủ yếu tan trong mỡ, và tác động trên vi khuẩn Gram dương, Gram âm, spirochaeta, salmonella, rickettsiae, và chlamydiae (tác nhân gây bệnh mắt hột). Cơ chế tác dụng là ức chế có chọn lọc sự tổng hợp protein của vi khuẩn. Tính kháng thuốc đối với chloramphenicol không thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Các vi khuẩn sau có tính kháng một phần đối với chloramphenicol : Proteus (20-50% kháng), Serratia (30-70%), Klebsiella (60- 70%), Enterobacter (20-50%), E. coli (20%), Staph. aureus (20-30%), Enterococci (30-35%), Streptococci (2%), Salmonella (4-9%), Haemophilus influenzae (0- 1%), và Diplococci (0-1%). Chloramphenicol không hiệu quả đối với Pseudomonas, Mycobacterium, nấm, và Protozoa.
  3. Sulfacetamide là chất đối kháng p-aminobenzoic acid (PAB) và ức chế quá trình tổng hợp acid folic ở tế bào vi trùng. Kháng sinh này không có tác dụng đối với Enterococci, Serratia, Providencia, và Pseudomonas. Phối hợp chloramphenicol với sulfacetamide tạo nên phổ kháng khuẩn rộng hơn. Thử nghiệm in vitro cho thấy chloramphenicol có nồng độ ức chế tối thiểu (MIC90) như sau: Mầm bệnh MIC90 (mg/ml) Vi khuẩn Gram + Staph. aureus 16 Staph. epidermidis 32 Strept. pneumoniae 4
  4. Strept. pyogenes 32 Bac. anthracis 5 (13.5) Vi khuẩn Gram - E. coli > 128 Enterobacter 16 Klebsiella pneumoniae > 128 Klebsiella ssp. 4 Serratia marcescens > 128 Shigella sonnei 4 Haemophilus influenzae 20
  5. Pseudomonas 128