Xem mẫu

  1. Sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp (cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư, Bên mời thầu Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Tại Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu Thời hạn giải quyết:Tối đa 30 ngày đối với đấu thầu trong nước và tối đa 45 ngày đối với đấu thầu quốc tế Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Bên mời thầu lập và trình Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển - Thông báo mời sơ tuyển trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu đối với gói thầu có giá từ 05 tỷ đồng trở lên; 1. - Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển; - Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển và phê duyệt kết quả sơ tuyển; - Thông báo kết quả sơ tuyển trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu và thông báo cho các nhà thầu tham dự sơ tuyển đối với gói thầu có giá từ 05 tỷ đồng trở lên. 2. Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ - Hồ sơ mời sơ tuyển của Chủ đầu tư 1. - Hồ sơ dự sơ tuyển của nhà thầu Số bộ hồ sơ: phụ thuộc vào số lượng nhà thầu nhận hồ sơ mời sơ tuyển và số lượng hồ sơ dự sơ tuyển phụ thuộc vào số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây Quyết định 937/2008/QĐ-BKH 1. lắp củ... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn