Xem mẫu

  1. Sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hoá (Cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án; Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Tại Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu Thời hạn giải quyết:Tối đa 30 ngày đối với đấu thầu trong nước và tối đa 45 ngày đối với đấu thầu quốc tế Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt ghi rõ ________________ Các bước Tên bước Mô tả bước Bên mời thầu lập và trình Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời 1. sơ tuyển; Bên mời thầu thông báo mời sơ tuyển trên báo Đấu thầu và 2. Trang thông tin điện tử về đấu thầu; 3. Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển; 4. Bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển 5. Chủ đầu tư phê duyệt kết quả sơ tuyển
  3. Tên bước Mô tả bước Thông báo kết quả sơ tuyển trên báo Đấu thầu và Trang 6. thông tin điện tử về đấu thầu và thông báo cho các nhà thầu tham dự sơ tuyển Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ mời sơ tuyển 2. Hồ sơ dự sơ tuyển Số bộ hồ sơ: Số lượng hồ sơ mời sơ tuyển phụ thuộc vào số lượng nhà thầu nhận hồ sơ mời sơ tuyển và số lượng hồ sơ dự sơ tuyển phụ thuộc vào số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn