Xem mẫu

  1. S tay phóng viên – Ph n 7 D n t i hi n trư ng (DHT) Trư c tiên hãy t h i mình: "T i sao l i ph i d n?" • Có giúp k câu chuy n không? • Có giúp thu hút s chú ý c a khán gi không? • Có c n thi t ph i có b n trong câu chuy n/ a i m này không? • Có ph i là phong cách c a ài không? • Có thay th ư c nh ng c nh thích h p b thi u hay không? Nói cách khác, có lý do chính áng DHT hay không? (s phù phi m không là lý do!) N u b n quy t nh là c n ph i DHT thì: • Hãy làm ơn gi n - thư ng ch d n vài câu ng n. • Tránh ưa các con s - chúng s thay i khi b n ng i vào phòng d ng. Không có lu t nào quy nh v trí DHT trong m t phóng s . Nó không nh t thi t ph i cu i, cũng không nh t thi t gi a phóng s . Nó ch nào mà có th giúp k câu chuy n m t cách t t nh t.
  2. Trong tin t c, DHT thư ng xu t hi n cu i. ó là cách thu n ti n khi c n tóm t t nh ng di n bi n cu i cùng. ó cũng là ch các phóng viên cao c p thư ng ưa ra m t vài phân tích. Nhưng ng bao gi t ng ưa DHT vào cu i phóng s , nh t là khi b n có nh ng hình nh m nh. Hãy chia tay v i ngư i xem b ng m t hình nh nói lên i u gì ó v câu chuy n. C un i Hãy suy nghĩ v cách dùng DHT là c u n i gi a hai ý nghĩ có liên quan. Hay dùng DHT vư t qua nh ng o n khó: m t ch hi n nhiên s ra kh i b i c nh và i vào di n bi n (phát tri n) c a câu chuy n. Trong m i trư ng h p như th này s tương i d dàng khi vi t l i bình, th m chí trư c khi b n thu th p t t c các chi ti t cho câu chuy n. Trang i m Trang i m t t th c s có ý nghĩa n u b n ph i xu t hi n trư c ng kính c a máy quay. Ngư i xem ý nhi u hơn n mái tóc, khuôn m t, tâm tr ng, qu n áo và tay b n làm gì hơn là b n nói gì. Nh ng thông i p ngư i xem thu ư c t nh ng ngư i xu t hi n trên màn hình ư c ghi nh n như sau: • 55% thông i p là t ngôn ng c ch . • 38% là t gi ng nói và thái .
  3. • 7% là t l i nói. Trong cu n sách Thông i p im l ng, Albert Mehrabian ã c p n nh ng con s trên và k t lu n:" " Hành vi không dùng l i nói c a m t ngư i thư ng mang nhi u ý nghĩa hơn l i nói c a anh ta trong vi c truy n t c m giác hay thái n nh ng ngư i khác." 13.K chuy n b ng hình nh Hãy nh ng hình nh k câu chuy n c a b n. C u phóng viên i ngo i c a ài BBC, ngư i ã t ng o t gi i thư ng báo chí, Martin Bell ã th hi n như sau: "Th thu t là như ng a v hàng u cho hình nh và chúng k h u h t câu chuy n. R i sau ó b xung và trau chu t nó b ng m t vài l i cho câu chuy n." T t nhiên, b n không như ng v trí hàng u này cho nh ng hình nh ch ng nói lên i u gì. Nên bư c u tiên là ph i có ư c nh ng hình nh "bi t nói": nh ng hình nh trung tâm c a câu chuy n và bi t k chuy n. Ngư i phóng viên ch còn ph i vi t thêm ít l i bình và ti p t c câu chuy n. i m xu t phát là g t b nh ng mô t "báo tư ng", "bìa"... Thay vào ó, hãy nghĩ t i hình nh như m t s ki m ch ng. làm ư c vi c ó ta c n suy nghĩ b ng hình nh. ng nói: "Tôi ang vi t cái này. Cái gì s minh ho cho nh ng t ng c a tôi."
  4. Hãy nói: "Nh ng hình nh nào s k câu chuy n v i ít l i bình nh t?" c bi t, hãy t h i lo i hình nh nào k câu chuy n hi u qu nh t. Nh ng hình nh bi t nói thư ng là: • Nh ng c nh c n. • Khuôn m t. • Chi ti t. • Nh ng hình nh có c nh hành ng. • Nh ng hình nh kh p v i nh ng ph n ng thích h p. Chúng ta ph i ch m d t suy nghĩ b ng câu ch mà hãy tìm nv i nh ng suy nghĩ ó trong hình nh. ây là ch các nhà báo hình, c bi t là nh ng ngư i quay camera có th giúp phóng viên hình dung s vi c b ng hình nh. • Mư ng tư ng các hình nh bi t nói không c n l i bình. • Hình nh là các tính t b nghĩa c a b n. • Ghi nh n tâm tr ng, c m xúc. • ng yêu c u quay c nh c a X mà hãy h i: "Làm th nào ghi ư c tâm tr ng/tinh th n c a X?" • ng i quay c nh ngư i dân x p hàng trư c cơ quan phúc l i xã h i, mà hãy ghi hình th hi n tình c nh c a ngư i ch i hàng gi trong hàng như th nào.
  5. 14. Cách s d ng âm thanh Âm thanh t nhiên (natural sound) là r t c n thi t. • Âm thành t nhiên khi n ta ph i quay l i nhìn vô tuy n khi ang c sách hay nói chuy n. • Nó kéo ta tr l i khi ta ang lơ ãng. • Nó giúp phóng s chúng ta có k t c u và c m xúc. M i khi chúng ta b âm thanh t nhiên vì chúng ta c n nh i thêm l i bình, làm như v y, chúng ta cư p i c a khán gi cơ h i c bi t nào ó. Chúng ta làm gi m cơ h i c a khán gi chia s kho ng kh c ó v i chúng ta. Và chúng ta làm y u i s c cu n hút c a phóng s . K t h p ph ng v n/th i s vào l i k chuy n Trong tin t c th i s truy n hình, âm thanh thư ng ch là công c trang i m. H u h t các ph ng v n ch a ng nh ng bi u hi n c a ph n ng. Hãy tìm nh ng cơ h i ph ng v n tr thành m t ph n c a l i k - cùng k câu chuy n. "Hãy cho nh ng ngư i c a b n k câu chuy n thay cho b n càng nhi u càng t t. H thư ng nói nh ng i u hay hơn các phóng viên có th vi t, và h nói ra i u ó nên nhi u ngư i ã hi u.
  6. Hãy dùng nhi u ph ng v n và an xen chúng vào l i k m t cách khéo léo nó li n m t m ch. ng s d ng l i bình kín c. Hãy ch th . N u b n nói hơn ba câu mà không có ti ng ng t nhiên hay ph ng v n, b n c n xem l i bài vi t c a mình." (Larry Hatteberg, l p h c c a NPPA, Oklahoma, 1997).
nguon tai.lieu . vn