Xem mẫu

  1. S tay phóng viên – Ph n 5 Phương pháp ghi hình N m ư c phương pháp ghi hình giúp b n ch p úng th i i m thích h p nh t. N u b n không mu n b gò bó hãy s d ng cách quay tư ng thu t (Verité) hơn là quay theo s s p x p các trư ng o n c nh. Quay theo trư ng o n c nh bu c b n làm vi c theo m t trình t nh t nh và gi m thi u s h ng trí. Quay theo trư ng o n (Sequences) Lo t các c nh quay khác nhau khi d ng cho n tư ng v hành ng. • Duy trì s liên t c. • Rút ng n th i gian. • K chuy n. • Trông có v dàn d ng. • D thêm l i bình. • Có th ki m soát ư c - an toàn. • B n bi t b n mu n gì. Quay theo trình t d ng (Montage)
  2. • Lo t các c nh ch p hình (snapshots). • Không có s liên t c gi a các c nh. • T o ti t t u. • H u hi u v i hành ng/ph n ng. • òi h i ngư i xem t p trung hơn - hình nh ph i mang nhi u thông tin hơn. • ít c n t i l i bình. • Có th ki m soát nhưng m t nhi u th i gian. Quay tư ng thu t (Verité) • S ki n di n ra úng như trong th c t c v m t th i gian và không gian. • D ng t i thi u. • n tư ng m nh. • M t nhi u th i gian. • T l th t b i cao. • K t qu khó d oán trư c. • L i bình c n m c t i thi u. 10. D ng
  3. Chúng ta có th d ng nh ng phóng s ph c t p trong 20 phút. Nhưng không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng ph i làm v y. Tuy nhiên, th i gian trong phòng d ng h n ch . Nên t n d ng th i gian, ta c n: • Chu n b danh sách c nh (tên c nh và mã th i gian TC); phòng d ng không ph i là ch tua i tua l i tìm c nh. • Ngăn n p: chu n b băng, danh sách c nh, ghi chép và văn b n nhám. • Trao i v i ngư i d ng v câu chuy n (tin bài) c a b n; nh t là tr ng tâm c a câu chuy n. Nhi u ngư i d ng ho ng s khi nh n ư c nh ng l i trao i sơ sài: " ây là ư ng ti ng này, c nh u tiên là...". ( nhi u ài truy n hình, ngư i d ng làm vi c c l p sau khi nh n băng và bài c a phóng viên). • Coi ngư i d ng là khán gi u tiên. N u ngư i d ng nói ch nào khó hi u thì b n hãy thay i nó. • S n sàng thay i t ng . T ng thay i d hơn hình nh. • Có ch ngưng ngh "th ". Ngưng ngh (pauses) là công c m nh c a giao ti p. M i l n b n d ng l i là lúc b n cho ngư i xem cơ h i h p thu và hi u câu chuy n c a b n. D ng có hai m c ích chính. Nó giúp k câu chuy n m t cách hi u qu , ng th i duy trì s quan tâm c a ngư i xem. V m t cơ h c, d ng...
  4. • Trình t và dài c nh. • Chuy n t c nh này sang c nh khác. • Duy trì s liên t c v hình và ti ng. V m t ngh thu t, d ng... • Tác ng vào cách di n gi i c a ngư i xem. • T o m i liên h gi a cái có th và không th t n t i. • T o d ng không khí và s căng th ng. • Làm trò o thu t v i th i gian b ng cách ch ng m hình nh. D ng và ngư i xem Khi ta d ng hai c nh v i nhau ta bu c ngư i xem ph i ng não. Trư c tiên, m t ngư i xem nh n bi t s thay i. Sau ó, u h làm vi c, di n gi i m i liên h v a ư c t o ra gi a hai hình nh. Cái gì x y ra? ó là ai? Chúng ta ang âu? C t c nh C t c nh là s chuy n t c th i t c nh này sang c nh khác. ây là phương pháp thư ng ư c dùng nh t và ít phi n ph c nh t (N u dùng úng ch ). Khi các c nh ư c c t nh p nhàng và hành ng di n ra h p lý thì vi c hi u ý nghĩa hình nh tương i d dàng. Chúng ta ang cho khán gi xem nh ng hình nh d hi u.
  5. N u hai hình gi t nh y ư c d ng v i nhau thì chúng ta ã ánh ngư i xem ang c hình dung m i quan h gi a hai hình nh ch ng có liên h v i nhau. N u ngư i xem ph i v t v tìm hi u ý nghĩa c a nh ng hình nh không kh p nhau thì h không th t p trung vào l i bình. ng cơ (Motivation edit) Gi ng như chuy n ng c a máy quay, các c nh d ng u ph i có lý. T i sao ta l i b t u v i c nh này và lý do và th i i m nào ta l i k t b ng c nh kia. Th i i m c t c nh Chuy n ng ra vào khuôn hình thư ng r t hi u qu . Nói chung, c t h p lý n u kh p v i chuy n ng. Ai ó ng i xu ng, ng lên hay quay u. D ng chuy n ng Các chuy n ng c a ch th cùng m t hư ng ám ch s liên t c, s gi ng nhau v m c ích. Các chuy n ng c a các ch th ngư c chi u nhau g i lên s m u thu n hay i u. D ng các ch th i v nh ng hư ng khác nhau g i s chia tay. Hãy c n th n v i s chuy n hư ng vô tình. N u ch th c a b n ang chuy n ng t trái sang ph i trong m t c nh và l i t ph i sang trái trong
  6. c nh sau thì b n ph i m m t c nh, trong ó ch th i th ng v phía hay ra xa máy quay ngu trang s i hư ng chuy n ng. Tr n hình Tr n hình là s chuy n c nh uy n chuy n khi m t c nh m d n (phade out) và c nh khác hi n d n ra (phade in) thay hình m i. Tr n nhanh thư ng g i lên hành ng x y ra ng th i. Tr n ch m g i lên s thay i v th i gian và a i m. Ta có th dùng tr n hình so sánh: • Gi a s gi ng nhau hay khác nhau. • Th hi n th i gian trôi qua. • Cho th y s ti n tri n hay phát tri n trong m t kho ng th i gian. ôi khi phương pháp d ng hình này dùng che d u c nh chuy n thi u lý do (không nên dùng!). Nói cách khác, d ng d là d ng d và dù có dùng cách tr n hình i n a thì v n là d ng d . Ch ng m B n có th g i s chuy n i n u tr n c n th n gi a các c nh có cùng khuôn hình. M t phòng tr ng v i m t phòng y ngư i; mùa xuân v i mùa thu bên h ; khu nhà trư c và sau xây d ng. dài c a c nh
  7. • M t c nh không ư c quá ng n vì như v y, ngư i xem s không hi u ý nghĩa c a nó. • C nh không ư c quá dài khi n ngư i xem chán n n. • C nh không ư c dài quá m c tò mò c a ngư i xem. Sau ây là m t s y u t c n nh khi xem xét dài c a c nh: • B n mu n truy n t bao nhiêu thông tin? B n mu n t o n tư ng hay thu hút s chú ý? • Nh ng thông tin ó d hi u n âu? • Có bao nhiêu hành ng trong c nh? Nh ng s thay i hay chuy n ng có th ph i c n th i gian hi u. Ghép n i các c c nh Tránh d ng t m t c nh toàn vào m t c nh c t . Ngư i xu t hi n trong c nh c n có th không ư c nh n bi t trong c nh toàn và ngư i xem m t lúc nào ó s b m t phương hư ng. Nhưng hãy th n tr ng n u d ng hai hình có c c nh g n gi ng nhau s g p r c r i hơn - nh y hình. Trong nh ng c nh nh y hình, ch th dư ng như nh y t ch này sang ch kia m t cách vô lý. M t c nh m (m t c nh tách ra kh i hành ng chính ghi nh n ph n ng hay b sung thông tin phù h p v i hành ng chính) có th giúp gi i quy t v n này. Trái tr c
  8. Tr c là quy ư c mà nh ng ngư i quay phim d a vào duy trì s liên t c v hình nh. Trong trư ng h p ph ng v n ơn gi n gi a ch th và ngư i phóng viên (m t c ng m t), thì tr c hay ư ng ch y qua mũi h và vư t ra sau gáy h . Khi nào máy quay m t phía c a gi i h n tư ng tư ng này thì t t c các c nh s duy trì ư c s liên t c v hình nh (cho n tư ng ch th v n ng i i m t v i ngư i phóng viên.) N u m t ch th i b hay lái xe, thì tr c ch y qua ch th theo hư ng chuy n ng. M t cách nghĩ khác v tr c là ranh gi i c a s chú ý hay hành ng. Trong ph ng v n, ranh gi i này rõ ràng. Trong c nh ngư i i b hay lái xe, ranh gi i này cũng rõ ràng. Và trong c nh dàn d ng m t doanh nhân ng i vi t bàn thì ranh gi i c a s chú ý/hành ng là t m t t i hành ng vi t. Trong m i trư ng h p, ranh gi i cho ngư i quay camera m t cung 180 , qua ó t t c c nh s u gi ư c s liên t c v m t hình nh. Nhưng n u quay c nh t phía bên kia c a ranh gi i ó, thì ch th có th xu t hi n l n u bên trái, r i sau ó bên ph i. V i nh ng ch th chuy n ng v n l i t i t hơn vì b n o ngư c hành ng. N u b n mu n quay t c hai phía, b n ph i có m t c nh n i. C nh này có th là c nh trung l p, th ng t phía trư c hay tr c ti p t phía sau ch th . Hay b n có th quay m t c nh cho th y vi c vư t tr c b ng cách ghi hình khi máy quay chuy n t phía bên này c a tr c chuy n sang phía bên kia. Quy t c d ng hình
  9. Trong m i hình th c d ng, c bi t là trong th i s , b n không ư cbóp méo s ki n b ng cách l a ch n c nh hay ch ng m . B n ph i ph n ánh úng b i c nh th c c a s ki n. B n có th ghi hình ám ông cư i nh o m t di n gi t i m t cu c meeting chính tr . Nhưng b n không ư c dùng c nh ó làm c nh m trong bài phát bi u nghiêm túc c a m t ai ó. Ngư i d ng ôi khi ph i i m t v i nh ng quy t nh khó khăn. Gi a vi c nh n m nh s th t và bóp méo s th t ó ch là m t ranh gi i mong manh.
nguon tai.lieu . vn