Xem mẫu

  1. S tay phóng viên – Ph n 2 Ti n hành ph ng v n kh o sát 1. T gi i thi u • Gi i thi u mình m t cách rõ ràng. • Cho bi t t i sao b n liên h v i h . • Gi i thích cho bi t b n c n giúp . 2. Trong khi trao i • t các câu h i m - óng - Ai, Cái gì, Khi nào, âu, T i sao, Như th nào? • t câu h i ơn gi n. • Bi t mình mu n có nh ng thông tin nào. • Hãy t ra l ch s , quan tâm và mu n tìm hi u. • ng t ra hung hăng - b n mu n bi t thông tin, ch không tranh lu n.
  2. • ng bi n nó thành chuy n riêng tư. Hãy ưa ra các quan i m trái ngư c t phía nh ng ngư i cung c p thông tin khác. ("Hôm qua, ông X nói... B n tr l i như th nào?) • Ghi chép. • Hãy h i thêm làm rõ nh ng gì b n n m chưa ch c. 1. K t thúc cu c trao i • Ki m tra tên, ch c v , s i n tho i. • Ki m tra xem ngư i ư c ph ng v n âu trong vài ngày/tu n t i. • H i xem h có th gi i thi u nh ng ngư i khác b n có thêm thông tin. • C m ơn h và nói b n có th n ho c g i l i. Là ngư i kh o sát (liên h ), ph i luôn ghi nh nh ng i m sau: • Hãy chú ý n chi ti t. Ki m tra k tên, a ch , ch c v và s i n tho i. • Hãy nói chuy n v i ngư i ư c ph ng v n. ng tin nh ng ngư i không bi t mà ch tư ng tư ng là nh ng ngư i nói hay. • Hãy suy nghĩ v hình nh. Hình nh nào s giúp th hi n câu chuy n? • Hãy d oán trư c nh ng tr c tr . Ti ng n, an ninh, c m ư ng, phong t c t p quán a phương.
  3. • Gi gìn nh ng ghi chép. • Tr l i t t c các b c nh và tài li u ã mư n. • Ki m tra s tín nhi m c a các nhà chuyên môn. • Hãy duy trì các m i liên h . Câu h i kh o sát chính - "t i sao?" Câu h i t i sao s cho b n nhi u thông tin n n hơn là s thông tin b n s d ng trong bài vi t, nhưng nó c n hi u câu chuy n, xây d ng các câu h i ph ng v n, ánh giá các câu tr l i, và xét oán m c tình c m (emotion). Câu h i này cũng cho phép ánh giá l i nói c a nh ng ngư i tham gia (t m i phía), tính chính xác và tin c y, c bi t là khi h trích d n nh ng con s th ng kê và quy ch . ây là câu h i ơn gi n và ng n nh t ta có th h i. T i sao? Và chúng ta hãy còn dùng nó chưa thư ng xuyên. T i sao? • T i sao i u ó l i x y ra? • T i sao anh l i c m th y th ? • T i sao i u ó l i quan tr ng? • T i sao ngư i ta l i quan tâm? Năm qui t c kh o sát:
  4. 1. Ném rác vào... nh t rác ra. 2. N u b n chưa ch c ch n v i u gì ó, hãy tìm cách hi u th u áo. 3. N u m t d án không thành công giai o n kh o sát thì s ch t i t hơn trên hi n trư ng. 4. Gi các ghi chép. 5. Gi l i h a. 4. Kh o sát hình nh Các s ki n th i s di n ra như các cu c n i lo n u có s phát tri n riêng c a nó. Nhìn chung, v i nh ng s ki n này, b n ch ghi l i ư c nh ng gì có th . Tuy nhiên, nhi u tin bài liên quan n hình nh và s ki n ch ng nào ó n m trong t m ki m soát c a chúng ta. Chúng ta c n hình nh hoá nh ng ý tư ng chính trong quá trình nghiên c u, kh o sát câu chuy n (tin-bài) và l p k ho ch quay phim. Trong khi l ng nghe l y thông tin b n cũng ph i th y hình nh. Máy quay s ghi hình cái gì? Hình nh nào s minh ho cho v n này, v n kia? Làm th nào minh ho thái c a ngư i tham gia cu c v n ng/n n nhân/linh m c? Khi k t thúc kh o sát cũng là lúc b n có ý tư ng v ng ch c v nh ng hình nh mô t câu chuy n c a mình. Làm như v y s phát tri n k năng
  5. hình nh hoá s v t. Ph i m t nhi u th i gian th c hành ghép n i dung câu chuy n v i nh ng hình nh như b n th y trong các r p chi u bóng ngay trong u mình. • Luôn h i chúng ta s nhìn th y/quay ư c cái gì? • H i xem nơi x y ra câu chuy n trông nó như th nào? • H i xem có âm thanh nào n i b t không? (âm thanh g i m hình nh!!) • H i v tâm tr ng và không khí xung quanh. • H i xem ngư i ta làm gì khi h ch i/xem/giúp . • Yêu c u ngư i cung c p tin "v m t b c tranh". Có nhi u cách phát tri n kh năng hình nh hoá c a b n. Quan sát. Hãy quan sát k nh ng ngư i xung quanh. Quan sát h c sách, hay nói chuy n hay i mua bán. Hãy t mình vào v trí m t máy quay phim. Hình dung mình là máy quay và quay nh ng ngư i ó. Hãy l y khuôn hình xung quanh t ng hành ng riêng l . Hãy hình dung m i m t khuôn hình s là m t c nh trong b phim truy n nh . Sau ó hãy t h i khuôn hình nào là hình nh ch ch t - c nh chính di n t hành ng, tâm tr ng hay nhân v t. Bây gi hãy nghĩ t i m t hành ng khác và hình dung ra m t hình nh tóm t t hành ng ó.
  6. Hãy th nghĩ ra nh ng chi ti t, nh ng cú quay c n c nh. Hình nh nào c trưng cho m t ngư i già? Hình toàn c nh m t c già ng trên ư ng? Hay cú quay c n bàn tay run run n m cây g y? M t khi ã hình dung ư c nh ng hình nh chính, ta ph i s p x p các trư ng o n c nh - các hình nh chính ư c s p x p theo th t nào s l t t câu chuy n m t cách h u hi u. Hãy dùng k ch b n phân c nh (storyboard) phác ho nh ng hình nh chính. Hãy th k câu chuy n m t cách ơn gi n (ng d y, làm bánh gatô) ch b ng 6 hình nh trên k ch b n phân c nh. Tóm l i, hãy h i nhi u l n: "Cái gì s x y ra? Tôi s th y cái gì? Chúng ta s ghì hình cái gì?" " ó không ph i là câu chuy n b ng hình nh." M t s câu chuy n có ít hình nh. Sau ây là nh ng ví d : • Minh ho gián ti p Băng hình tư li u v m t s ki n trư c, tương t . Nh ng gì còn l i c a m t s ki n ã x y ra. Các mô hình. • ho B n , ho t hình. Các hình nh ã x lý.
  7. Các b c nh tĩnh. • Minh ho không khí xung quanh Các bư c chân i, bánh xe quay, các cú quay chi ti t khuôn m t và máy móc, ánh ph n chi u, cây c i, ám mây, m t tr i l n. Hãy nhìn m t hình nh v i m i ý nghĩa c a nó. • Th c t : chuy n t i thông tin tr c ti p. • Môi trư ng: t o d ng b i c nh. Tư ng N th n T do, tháp Ep- phen, ng h Big Ben. • Di n gi i: liên tư ng hình nh. Bư c chân n ng n g i s m t m i. • Tư ng trưng: Qu c kỳ, bi u tư ng c a các công ty.
nguon tai.lieu . vn