Xem mẫu

KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ 49
SỐ 05 NĂM 2018
Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cải cách hành chính trong kiến tạo, thực hiện
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tâm, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp
ThS. PHẠM THỊ THÙY VÂN
Sở KH&CN Gia Lai

Nhận thức rõ vai trò của KH&CN là hỗ trợ, phục vụ trực tiếp các ngành kinh tế - xã hội phát triển, ngành KH&CN
Gia Lai tiếp tục bám sát các mục tiêu, quan điểm phát triển KH&CN theo Nghị quyết 20/TW ngày 01/11/2012 của Hội
nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XI, một số nhiệm vụ KH&CN trọng tâm thực hiện giai đoạn 2015 - 2020
theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của
UBND tỉnh về ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và các chỉ đạo khác của UBND tỉnh,
trong đó lấy nhiệm vụ cải cách hành chính làm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch,
vững mạnh, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
T
rong thời gian qua với sự chỉ đạo quyết liệt đã ban hành Công văn số 734/SKHCN-CCTĐC
của UBND tỉnh, nhận thức được tầm quan ngày 15/8/2018 về việc triển khai hệ thống
trọng của công tác cải cách hành chính; quản lý chất lượng theo TCVC ISO 9001 tại UBND
Ban Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cấp xã theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày
đã tập trung chỉ đạo triển khai và tổ chức thực 24/8/2017 của UBND tỉnh nhằm đôn đốc một
hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành số địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
chính đến các phòng chuyên môn, các đơn vị Kế hoạch theo Quyết định số 658/QĐ-UBND
trực thuộc Sở. ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh (đảm bảo hoàn
Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính thành 100% xã, phường, thị trấn công bố áp
gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, nâng dụng ISO phù hợp với HTQLCL theo TCVN ISO
cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, 9001:2008); Công văn số 768/SKHCN-VP ngày
đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công 24/8/2018 về việc chủ động rà soát, khắc phục
chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phòng, công tác cải cách hành chính để nâng cao chỉ số
chống tham nhũng, lãng phí; tập thể cán bộ, cải cách hành chính của tỉnh Gia Lai gửi các sở,
công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
học và Công nghệ đã thi đua và quyết tâm đẩy trên địa bàn tỉnh; các viện, cơ sở đào tạo trên
mạnh công tác cải cách hành chính của Sở, của địa bàn tỉnh; các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang
từng phòng, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá
vụ được giao. nhân thực hiện áp dụng ISO 9001, thực hiện nộp
Bám sát định hướng, quan điểm, chủ hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến do Sở
trương, đường lối và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh KH&CN cung cấp.
ủy, UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính; Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển
nhiều Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ khai chuyển đổi ISO 9001:2008 sang phiên bản
chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành ISO 9001:2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã
chính của Sở nói riêng và ngành KHCN nói chung tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1179/
trên địa bàn tỉnh. UBND-KGXV ngày 02/6/2018 về việc áp dụng ISO
Khắc phục các tồn tại năm 2017 của việc 9001 và lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO
triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 9001:2015; bên cạnh tiếp tục hướng dẫn các cơ
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp
quan hành chính trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN tục triển khai Quyết định 658/QĐ-UBND, Sở Khoa
50 KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ
học và Công nghệ đã cử nhiều lượt cán bộ tham bộ, công chức của Sở đối với người dân, tổ chức
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
gia các khóa đào tạo, tập huấn do các đơn vị của và doanh nghiệp.
Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức với mục đích Xử lý công việc trên môi trường mạng, 100%
hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, đơn công chức, viên chức và người lao động của Sở
vị của tỉnh triển khai thực hiện việc chuyển đổi sử dụng hiệu quả Hệ thống phần mềm Quản
áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN lý văn bản và điều hành. Việc luân chuyển văn
ISO 9001:2015 trước 30/6/2021 theo chỉ đạo của bản điện tử đã được thực hiện từ Lãnh đạo Sở
UBND tỉnh nhằm đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đến các phòng, đơn vị và liên thông đến các cơ
đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. quan, Sở, Ban, ngành, địa phương trên địa bàn
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong tỉnh. Lãnh đạo Sở có thể theo dõi quá trình xử lý
việc đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện văn bản trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn
dịch vụ công trực tuyến và việc tiếp nhận, trả bản và điều hành kịp thời và đầy đủ, góp phần
kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông nâng cao năng lực điều hành và đẩy mạnh thực
qua dịch vụ Bưu chính công ích, Sở Khoa học và hiện công tác cải cách hành chính.
Công nghệ đã ban hành các Công văn số 1058/ Bên cạnh đó, Lãnh đạo Sở thường xuyên
SKHCN-VP ngày 13/11/2018 về việc triển khai quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị, toàn thể
Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở
của UBND tỉnh, Công văn số 829/SKHCN-VP thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính,
ngày 10/9/2018 về việc triển khai Quyết định thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công
số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ chức theo đúng quy định; đẩy mạnh cải cách
tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực
tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức,
nhà nước, Công văn số 1041/SKHCN-VP ngày hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Qua đó
08/11/2018 về việc thông báo một số thủ tục từng bước tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét,
hành chính không nhận trực tiếp tại Sở đối với toàn diện trong nhận thức và kết quả thực hiện
các cơ quan nhà nước. Sở đã cử công chức làm nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của Sở
việc tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công tỉnh Khoa học và Công nghệ Gia Lai.
Gia Lai, tiếp nhận hồ sơ một cửa tại Trung tâm, Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác
hướng dẫn các thủ tục hành chính do Sở Khoa cải cách hành chính của Sở vẫn còn một số hạn
học và Công nghệ cung cấp. Theo đó Sở Khoa chế, bất cập như:
học và Công nghệ cung cấp 10 dịch vụ công trực Người đứng đầu một số phòng, đơn vị còn
tuyến mức độ 3, 03 dịch vụ công trực tuyến mức quan tâm chưa đúng mức đến việc triển khai,
độ 4 và 43 thủ tục hành chính tiếp nhận và trả tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ
kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích thông qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu
nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiết kiệm chi phí, chính công ích.
thời gian, công sức trong giải quyết thủ tục hành Hầu hết người dân và doanh nghiệp khi
chính, giúp giảm tiếp xúc trực tiếp giữa công đến giao dịch, nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành
chức với người dân và doanh nghiệp để tránh chính do Sở cung cấp vẫn còn e ngại và không
nhũng nhiễu, giảm những khoản chi phí không muốn nộp trực tuyến, nộp hồ sơ và trả kết quả
chính thức. Hiện nay 100% hồ sơ do Sở tiếp nhận giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công
được giải quyết sớm và đúng thời hạn, chưa để ích. Nguyên nhân chính vẫn là do thói quen
xảy ra tình trạng trễ hạn giải quyết thủ tục hành của người dân muốn đến trực tiếp trụ sở để
chính cho các công dân, tổ chức. Việc triển khai nộp hồ sơ cho yên tâm, sợ thất lạc giấy tờ, hồ
thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở sơ bản gốc...
đã tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của
cơ quan hành chính với tổ chức và công dân, ngành khoa học và công nghệ, Sở Khoa học
đổi mới và cải tiến về chế độ làm việc và quan và Công nghệ đã tích cực triển khai thực hiện
hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, cũng nhiệm vụ chuyên môn và đạt được những kết
như tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán quả đáng ghi nhận. Trong thời gian tới, Sở Khoa
KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ 51
học và Công nghệ sẽ tiếp tục phát huy những khả năng cản trở thương mại đối với các nước
SỐ 05 NĂM 2018
kết quả đạt được đồng thời khắc phục những thành viên WTO.
tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng,
giao, từng bước hướng tới xây dựng nền hành chuyển giao công nghệ vào sản xuất. Sở Khoa
chính chuyên nghiệp, hiện đại; tổ chức bộ máy học và Công nghệ đã thành lập và đi vào hoạt
tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ động điểm kết nối cung cầu công nghệ phục
cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, vụ người dân và doanh nghiệp với hệ thống
chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dữ liệu và chuyên gia về công nghệ từ Cục Ứng
dân; nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và
chính của Sở, cụ thể như sau: Công nghệ), đã tổ chức các Hội thảo trong lĩnh
Thứ nhất, trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo vực ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại tỉnh
lường chất lượng, tích cực phối hợp chặt chẽ và vận động và tổ chức cho doanh nghiệp tỉnh
với ngành Công thương quản lý các sản phẩm tham gia các chuỗi sự kiện về kết nối chuyển
công nghiệp; phối hợp với ngành Văn hóa, Thể giao công nghệ, tiếp cận các kết quả nghiên cứu
thao và Du lịch, các ngành, UBND cấp huyện về khoa học và phát triển công nghệ để ứng dụng
các sản phẩm dịch vụ; với ngành Nông nghiệp vào sản xuất và đời sống. Trong năm 2019, Sở
và Phát triển Nông thôn trong công tác quản lý sẽ tích cực tham mưu để Bộ Khoa học và Công
giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn công bố nghệ làm việc thống nhất và tổ chức chuỗi sự
tiêu chuẩn cơ sở trong sản xuất nông nghiệp, kiện Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ
các tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa sản phẩm (TechDemo) quy mô toàn quốc tổ chức tại thành
như sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
theo Tiêu chuẩn VietGap. Về công tác quản lý Thứ tư, Sở Khoa học và Công nghệ tích cực
đo lường, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ với mục đích
quản lý các phương tiện đo nhóm 2, bước đầu giúp các doanh nghiệp, các nhà sản xuất bảo vệ
phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nhãn hiệu của mình, quyền và lợi ích hợp pháp
thôn trong công tác quản lý đo chữ đường trên của mình đối với sản phẩm, với nhãn hiệu của
địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây sản phẩm do mình tạo ra; hạn chế các vi phạm
dựng Kế hoạch thanh tra, đề xuất UBND tỉnh tiến như tình trạng khai thác công nghệ không được
hành thanh tra liên ngành năm 2019 để thanh phép của người sở hữu bằng độc quyền, hay sản
tra, xử lý toàn diện về vấn đề chữ đường trên địa xuất hàng giả, hàng nhái. Đến cuối năm 2018
bàn tỉnh, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người trên địa bàn tỉnh đã có 327 thương hiệu, nhãn
dân trồng mía cũng như tạo sự đồng thuận giữa hiệu, kiểm dáng công nghiệp được bảo hộ (riêng
người dân trồng mía và các nhà máy sản xuất năm 2018 triển khai được hơn 100 nhãn hiệu).
đường trên địa bàn tỉnh. Sở sẽ kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động hiệu
Thứ hai, tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên quả Điểm tư vấn xây dựng thương hiệu, nhãn
truyền thông tin khoa học và công nghệ, bảo hiệu nhằm phục vụ hướng dẫn, tuyên truyền tốt
vệ quyền lợi cho người tiêu dùng về sự an toàn hơn cho người dân và doanh nghiệp.
trong sử dụng, tiêu thụ sản phẩm thông qua Thứ năm, với mục tiêu khoa học và công
chất lượng sản phẩm tiêu dùng được đảm bảo. nghệ phục vụ các ngành kinh tế - xã hội phát
Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập và đi triển, ngành khoa học và công nghệ tỉnh đã đẩy
vào hoạt động Điểm thông báo hỏi đáp về các mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát
hàng rào kỹ thuật các sản phẩm và hàng hóa triển công nghệ, đặc biệt đi sâu vào các nghiên
khi tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ cứu ứng dụng, định hướng lớn của tỉnh. Các
mới FTA (TBT), kết nối thông tin trực tiếp với Bộ doanh nghiệp, người dân đã chú trọng áp dụng
Khoa học và Công nghệ và thông tin cho người khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Từ các
dân và doanh nghiệp. Trong thời gian tới Sở sẽ dự án Nông thôn miền núi do Bộ Khoa học và
tiếp rục rà soát, kiểm tra nhằm phát hiện có văn Công nghệ quản lý đến các nhiệm vụ KH&CN
bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá cấp tỉnh hay các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đều
sự phù hợp trong phạm vi quản lý của tỉnh có hướng đến người dân và doanh nghiệp, phục vụ
52 KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ
cho các ngành kinh tế - xã hội cùng phát triển. chính đến mức tối đa, cải thiện mức độ hài lòng
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Các đề tài, dự án triển khai đã huy động đồng của người dân và doanh nghiệp trong các giao
bộ các nguồn lực từ các tổ chức KH&CN, chính dịch hành chính và dịch vụ hành chính công; tiếp
quyền các cấp, doanh nghiệp, người dân tham tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức;
gia, đã phục vụ đắc lực cho đời sống và sản xuất thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính,
của người dân, cho những định hướng phát triển thực hiện lề lối, phong cách làm việc chuẩn mực,
kinh tế- xã hội của tỉnh như Đề tài “Xây dựng Đề khoa học.
án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ Thứ ba, phải tận dụng, sử dụng hiệu quả
cao tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến các ứng dụng công nghệ thông tin hiện có; đẩy
năm 2030” nhằm quy hoạch, định hướng ngành mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong
nông nghiệp tỉnh Gia Lai phát triển hay Đề tài hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ
“Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá triển tục hành chính và xây dựng chính quyền điện
vọng thành lập công viên địa chất toàn cầu tỉnh tử; quyết tâm 100% hồ sơ giải quyết TTHC sớm
Gia Lai” nhằm đánh giá triển vọng thành lập hạn và đúng hạn; xử lý nghiêm đối với những
công viên địa chất toàn cầu tỉnh Gia Lai để bảo công chức xử lý trễ hồ sơ cho công dân, tổ chức;
tồn các giá trị địa chất, văn hóa của tỉnh Gia Lai Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Sở
đồng thời phát triển du lịch, thu hút khách tham phải hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò trong
quan trong và ngoài nước đến tỉnh Gia Lai. Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong
thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng xây dựng chính quyền, nhất là trong thời đại
và tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định, cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).
cơ chế, chính sách về KH&CN phù hợp với điều Thứ tư, là cơ quan được UBND tỉnh giao
kiện địa phương nhằm khuyến khích tổ chức và nhiệm vụ phụ trách triển khai Hệ thống quản
các cá nhân nghiên cứu khoa học và phát triển lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trên địa
công nghệ. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng bàn tỉnh, Sở tích cực tham mưu triển khai thực
cao chất lượng công tác đề xuất, xác định nhiệm hiện có hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày
vụ và xét duyệt; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp
đánh giá các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học dụng hệ thống quả lý chất lượng theo tiêu chuẩn
và phát triển công nghệ sát với tình hình thực quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động
tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành
Ngoài công tác chuyên môn, để công tác cải chính nhà nước, đặc biệt là lộ trình chuyển đổi
cách hành chính thực sự đi vào nề nếp, ngành áp dụng HTQLCL từ ISO 9001:2008 sang phiên
khoa học và công nghệ cần thực hiện một số bản ISO 9001:2015 một cách đồng bộ, hiệu quả
giải pháp sau: và tiết kiệm.
Thứ nhất, phát huy vai trò của người đứng Thứ năm, cần đa dạng các kênh thông tin
đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, quản tiếp nhận ý kiến góp ý phản ánh của người dân,
lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành doanh nghiệp; mở rộng kênh lắng nghe, tiếp
chính, tập trung triển khai đồng bộ các nội dung nhận các thông tin về cải cách hành chính; cần
của chương trình cải cách hành chính giai đoạn tổ chức buổi gặp mặt doanh nghiệp để lắng
2016-2020, đặc biệt quan tâm thực hiện các hoạt nghe ý kiến đóng góp, những nguyện vọng mà
động xây dựng cơ quan hành chính trong sạch, doanh nghiệp mong muốn liên quan đến lĩnh
vững mạnh, bảo đảm bộ máy công vụ hoạt động vực do ngành quản lý; để từ đó tham mưu đề
hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân xuất tỉnh các chính sách phù hợp hỗ trợ, tạo điều
và doanh nghiệp. Gắn trách nhiệm người đứng kiện cho doanh nghiệp hoạt động, sản xuất kinh
đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành doanh theo quy định.
chính, đưa nội dung cải cách hành chính là một Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên
nội dung quan trọng đánh giá cán bộ công chức, truyền về dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và
viên chức hàng năm. trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông
Thứ hai, tập trung thực hiện công tác cải qua dịch vụ bưu chính công ích do Sở KH&CN
cách thể chế; tiếp tục rà soát các thủ tục hành cung cấp để người dân, doanh nghiệp được biết
chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành và thực hiện khi có nhu cầu./.
nguon tai.lieu . vn