Xem mẫu

KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ 49<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SỐ 05 NĂM 2018<br /> Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cải cách hành chính trong kiến tạo, thực hiện<br /> các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tâm, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp<br /> ThS. PHẠM THỊ THÙY VÂN<br /> Sở KH&CN Gia Lai<br /> <br /> Nhận thức rõ vai trò của KH&CN là hỗ trợ, phục vụ trực tiếp các ngành kinh tế - xã hội phát triển, ngành KH&CN<br /> Gia Lai tiếp tục bám sát các mục tiêu, quan điểm phát triển KH&CN theo Nghị quyết 20/TW ngày 01/11/2012 của Hội<br /> nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XI, một số nhiệm vụ KH&CN trọng tâm thực hiện giai đoạn 2015 - 2020<br /> theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của<br /> UBND tỉnh về ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và các chỉ đạo khác của UBND tỉnh,<br /> trong đó lấy nhiệm vụ cải cách hành chính làm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch,<br /> vững mạnh, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> T<br /> rong thời gian qua với sự chỉ đạo quyết liệt đã ban hành Công văn số 734/SKHCN-CCTĐC<br /> của UBND tỉnh, nhận thức được tầm quan ngày 15/8/2018 về việc triển khai hệ thống<br /> trọng của công tác cải cách hành chính; quản lý chất lượng theo TCVC ISO 9001 tại UBND<br /> Ban Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cấp xã theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày<br /> đã tập trung chỉ đạo triển khai và tổ chức thực 24/8/2017 của UBND tỉnh nhằm đôn đốc một<br /> hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành số địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành<br /> chính đến các phòng chuyên môn, các đơn vị Kế hoạch theo Quyết định số 658/QĐ-UBND<br /> trực thuộc Sở. ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh (đảm bảo hoàn<br /> Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính thành 100% xã, phường, thị trấn công bố áp<br /> gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, nâng dụng ISO phù hợp với HTQLCL theo TCVN ISO<br /> cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, 9001:2008); Công văn số 768/SKHCN-VP ngày<br /> đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công 24/8/2018 về việc chủ động rà soát, khắc phục<br /> chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phòng, công tác cải cách hành chính để nâng cao chỉ số<br /> chống tham nhũng, lãng phí; tập thể cán bộ, cải cách hành chính của tỉnh Gia Lai gửi các sở,<br /> công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố<br /> học và Công nghệ đã thi đua và quyết tâm đẩy trên địa bàn tỉnh; các viện, cơ sở đào tạo trên<br /> mạnh công tác cải cách hành chính của Sở, của địa bàn tỉnh; các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang<br /> từng phòng, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá<br /> vụ được giao. nhân thực hiện áp dụng ISO 9001, thực hiện nộp<br /> Bám sát định hướng, quan điểm, chủ hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến do Sở<br /> trương, đường lối và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh KH&CN cung cấp.<br /> ủy, UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính; Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban<br /> Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển<br /> nhiều Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ khai chuyển đổi ISO 9001:2008 sang phiên bản<br /> chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành ISO 9001:2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã<br /> chính của Sở nói riêng và ngành KHCN nói chung tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1179/<br /> trên địa bàn tỉnh. UBND-KGXV ngày 02/6/2018 về việc áp dụng ISO<br /> Khắc phục các tồn tại năm 2017 của việc 9001 và lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO<br /> triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 9001:2015; bên cạnh tiếp tục hướng dẫn các cơ<br /> chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp<br /> quan hành chính trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN tục triển khai Quyết định 658/QĐ-UBND, Sở Khoa<br /> 50 KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ<br /> học và Công nghệ đã cử nhiều lượt cán bộ tham bộ, công chức của Sở đối với người dân, tổ chức<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> gia các khóa đào tạo, tập huấn do các đơn vị của và doanh nghiệp.<br /> Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức với mục đích Xử lý công việc trên môi trường mạng, 100%<br /> hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, đơn công chức, viên chức và người lao động của Sở<br /> vị của tỉnh triển khai thực hiện việc chuyển đổi sử dụng hiệu quả Hệ thống phần mềm Quản<br /> áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN lý văn bản và điều hành. Việc luân chuyển văn<br /> ISO 9001:2015 trước 30/6/2021 theo chỉ đạo của bản điện tử đã được thực hiện từ Lãnh đạo Sở<br /> UBND tỉnh nhằm đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đến các phòng, đơn vị và liên thông đến các cơ<br /> đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. quan, Sở, Ban, ngành, địa phương trên địa bàn<br /> Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong tỉnh. Lãnh đạo Sở có thể theo dõi quá trình xử lý<br /> việc đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện văn bản trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn<br /> dịch vụ công trực tuyến và việc tiếp nhận, trả bản và điều hành kịp thời và đầy đủ, góp phần<br /> kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông nâng cao năng lực điều hành và đẩy mạnh thực<br /> qua dịch vụ Bưu chính công ích, Sở Khoa học và hiện công tác cải cách hành chính.<br /> Công nghệ đã ban hành các Công văn số 1058/ Bên cạnh đó, Lãnh đạo Sở thường xuyên<br /> SKHCN-VP ngày 13/11/2018 về việc triển khai quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị, toàn thể<br /> Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở<br /> của UBND tỉnh, Công văn số 829/SKHCN-VP thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính,<br /> ngày 10/9/2018 về việc triển khai Quyết định thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công<br /> số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ chức theo đúng quy định; đẩy mạnh cải cách<br /> tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực<br /> tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức,<br /> nhà nước, Công văn số 1041/SKHCN-VP ngày hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Qua đó<br /> 08/11/2018 về việc thông báo một số thủ tục từng bước tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét,<br /> hành chính không nhận trực tiếp tại Sở đối với toàn diện trong nhận thức và kết quả thực hiện<br /> các cơ quan nhà nước. Sở đã cử công chức làm nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của Sở<br /> việc tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công tỉnh Khoa học và Công nghệ Gia Lai.<br /> Gia Lai, tiếp nhận hồ sơ một cửa tại Trung tâm, Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác<br /> hướng dẫn các thủ tục hành chính do Sở Khoa cải cách hành chính của Sở vẫn còn một số hạn<br /> học và Công nghệ cung cấp. Theo đó Sở Khoa chế, bất cập như:<br /> học và Công nghệ cung cấp 10 dịch vụ công trực Người đứng đầu một số phòng, đơn vị còn<br /> tuyến mức độ 3, 03 dịch vụ công trực tuyến mức quan tâm chưa đúng mức đến việc triển khai,<br /> độ 4 và 43 thủ tục hành chính tiếp nhận và trả tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ<br /> kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích thông qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu<br /> nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiết kiệm chi phí, chính công ích.<br /> thời gian, công sức trong giải quyết thủ tục hành Hầu hết người dân và doanh nghiệp khi<br /> chính, giúp giảm tiếp xúc trực tiếp giữa công đến giao dịch, nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành<br /> chức với người dân và doanh nghiệp để tránh chính do Sở cung cấp vẫn còn e ngại và không<br /> nhũng nhiễu, giảm những khoản chi phí không muốn nộp trực tuyến, nộp hồ sơ và trả kết quả<br /> chính thức. Hiện nay 100% hồ sơ do Sở tiếp nhận giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công<br /> được giải quyết sớm và đúng thời hạn, chưa để ích. Nguyên nhân chính vẫn là do thói quen<br /> xảy ra tình trạng trễ hạn giải quyết thủ tục hành của người dân muốn đến trực tiếp trụ sở để<br /> chính cho các công dân, tổ chức. Việc triển khai nộp hồ sơ cho yên tâm, sợ thất lạc giấy tờ, hồ<br /> thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở sơ bản gốc...<br /> đã tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của<br /> cơ quan hành chính với tổ chức và công dân, ngành khoa học và công nghệ, Sở Khoa học<br /> đổi mới và cải tiến về chế độ làm việc và quan và Công nghệ đã tích cực triển khai thực hiện<br /> hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, cũng nhiệm vụ chuyên môn và đạt được những kết<br /> như tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán quả đáng ghi nhận. Trong thời gian tới, Sở Khoa<br /> KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ 51<br /> học và Công nghệ sẽ tiếp tục phát huy những khả năng cản trở thương mại đối với các nước<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> SỐ 05 NĂM 2018<br /> kết quả đạt được đồng thời khắc phục những thành viên WTO.<br /> tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng,<br /> giao, từng bước hướng tới xây dựng nền hành chuyển giao công nghệ vào sản xuất. Sở Khoa<br /> chính chuyên nghiệp, hiện đại; tổ chức bộ máy học và Công nghệ đã thành lập và đi vào hoạt<br /> tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ động điểm kết nối cung cầu công nghệ phục<br /> cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, vụ người dân và doanh nghiệp với hệ thống<br /> chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dữ liệu và chuyên gia về công nghệ từ Cục Ứng<br /> dân; nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và<br /> chính của Sở, cụ thể như sau: Công nghệ), đã tổ chức các Hội thảo trong lĩnh<br /> Thứ nhất, trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo vực ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại tỉnh<br /> lường chất lượng, tích cực phối hợp chặt chẽ và vận động và tổ chức cho doanh nghiệp tỉnh<br /> với ngành Công thương quản lý các sản phẩm tham gia các chuỗi sự kiện về kết nối chuyển<br /> công nghiệp; phối hợp với ngành Văn hóa, Thể giao công nghệ, tiếp cận các kết quả nghiên cứu<br /> thao và Du lịch, các ngành, UBND cấp huyện về khoa học và phát triển công nghệ để ứng dụng<br /> các sản phẩm dịch vụ; với ngành Nông nghiệp vào sản xuất và đời sống. Trong năm 2019, Sở<br /> và Phát triển Nông thôn trong công tác quản lý sẽ tích cực tham mưu để Bộ Khoa học và Công<br /> giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn công bố nghệ làm việc thống nhất và tổ chức chuỗi sự<br /> tiêu chuẩn cơ sở trong sản xuất nông nghiệp, kiện Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ<br /> các tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa sản phẩm (TechDemo) quy mô toàn quốc tổ chức tại thành<br /> như sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.<br /> theo Tiêu chuẩn VietGap. Về công tác quản lý Thứ tư, Sở Khoa học và Công nghệ tích cực<br /> đo lường, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ với mục đích<br /> quản lý các phương tiện đo nhóm 2, bước đầu giúp các doanh nghiệp, các nhà sản xuất bảo vệ<br /> phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nhãn hiệu của mình, quyền và lợi ích hợp pháp<br /> thôn trong công tác quản lý đo chữ đường trên của mình đối với sản phẩm, với nhãn hiệu của<br /> địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây sản phẩm do mình tạo ra; hạn chế các vi phạm<br /> dựng Kế hoạch thanh tra, đề xuất UBND tỉnh tiến như tình trạng khai thác công nghệ không được<br /> hành thanh tra liên ngành năm 2019 để thanh phép của người sở hữu bằng độc quyền, hay sản<br /> tra, xử lý toàn diện về vấn đề chữ đường trên địa xuất hàng giả, hàng nhái. Đến cuối năm 2018<br /> bàn tỉnh, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người trên địa bàn tỉnh đã có 327 thương hiệu, nhãn<br /> dân trồng mía cũng như tạo sự đồng thuận giữa hiệu, kiểm dáng công nghiệp được bảo hộ (riêng<br /> người dân trồng mía và các nhà máy sản xuất năm 2018 triển khai được hơn 100 nhãn hiệu).<br /> đường trên địa bàn tỉnh. Sở sẽ kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động hiệu<br /> Thứ hai, tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên quả Điểm tư vấn xây dựng thương hiệu, nhãn<br /> truyền thông tin khoa học và công nghệ, bảo hiệu nhằm phục vụ hướng dẫn, tuyên truyền tốt<br /> vệ quyền lợi cho người tiêu dùng về sự an toàn hơn cho người dân và doanh nghiệp.<br /> trong sử dụng, tiêu thụ sản phẩm thông qua Thứ năm, với mục tiêu khoa học và công<br /> chất lượng sản phẩm tiêu dùng được đảm bảo. nghệ phục vụ các ngành kinh tế - xã hội phát<br /> Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập và đi triển, ngành khoa học và công nghệ tỉnh đã đẩy<br /> vào hoạt động Điểm thông báo hỏi đáp về các mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát<br /> hàng rào kỹ thuật các sản phẩm và hàng hóa triển công nghệ, đặc biệt đi sâu vào các nghiên<br /> khi tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ cứu ứng dụng, định hướng lớn của tỉnh. Các<br /> mới FTA (TBT), kết nối thông tin trực tiếp với Bộ doanh nghiệp, người dân đã chú trọng áp dụng<br /> Khoa học và Công nghệ và thông tin cho người khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Từ các<br /> dân và doanh nghiệp. Trong thời gian tới Sở sẽ dự án Nông thôn miền núi do Bộ Khoa học và<br /> tiếp rục rà soát, kiểm tra nhằm phát hiện có văn Công nghệ quản lý đến các nhiệm vụ KH&CN<br /> bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá cấp tỉnh hay các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đều<br /> sự phù hợp trong phạm vi quản lý của tỉnh có hướng đến người dân và doanh nghiệp, phục vụ<br /> 52 KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ<br /> cho các ngành kinh tế - xã hội cùng phát triển. chính đến mức tối đa, cải thiện mức độ hài lòng<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các đề tài, dự án triển khai đã huy động đồng của người dân và doanh nghiệp trong các giao<br /> bộ các nguồn lực từ các tổ chức KH&CN, chính dịch hành chính và dịch vụ hành chính công; tiếp<br /> quyền các cấp, doanh nghiệp, người dân tham tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức;<br /> gia, đã phục vụ đắc lực cho đời sống và sản xuất thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính,<br /> của người dân, cho những định hướng phát triển thực hiện lề lối, phong cách làm việc chuẩn mực,<br /> kinh tế- xã hội của tỉnh như Đề tài “Xây dựng Đề khoa học.<br /> án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ Thứ ba, phải tận dụng, sử dụng hiệu quả<br /> cao tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến các ứng dụng công nghệ thông tin hiện có; đẩy<br /> năm 2030” nhằm quy hoạch, định hướng ngành mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong<br /> nông nghiệp tỉnh Gia Lai phát triển hay Đề tài hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ<br /> “Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá triển tục hành chính và xây dựng chính quyền điện<br /> vọng thành lập công viên địa chất toàn cầu tỉnh tử; quyết tâm 100% hồ sơ giải quyết TTHC sớm<br /> Gia Lai” nhằm đánh giá triển vọng thành lập hạn và đúng hạn; xử lý nghiêm đối với những<br /> công viên địa chất toàn cầu tỉnh Gia Lai để bảo công chức xử lý trễ hồ sơ cho công dân, tổ chức;<br /> tồn các giá trị địa chất, văn hóa của tỉnh Gia Lai Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Sở<br /> đồng thời phát triển du lịch, thu hút khách tham phải hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò trong<br /> quan trong và ngoài nước đến tỉnh Gia Lai. Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong<br /> thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng xây dựng chính quyền, nhất là trong thời đại<br /> và tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định, cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).<br /> cơ chế, chính sách về KH&CN phù hợp với điều Thứ tư, là cơ quan được UBND tỉnh giao<br /> kiện địa phương nhằm khuyến khích tổ chức và nhiệm vụ phụ trách triển khai Hệ thống quản<br /> các cá nhân nghiên cứu khoa học và phát triển lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trên địa<br /> công nghệ. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng bàn tỉnh, Sở tích cực tham mưu triển khai thực<br /> cao chất lượng công tác đề xuất, xác định nhiệm hiện có hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày<br /> vụ và xét duyệt; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp<br /> đánh giá các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học dụng hệ thống quả lý chất lượng theo tiêu chuẩn<br /> và phát triển công nghệ sát với tình hình thực quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động<br /> tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành<br /> Ngoài công tác chuyên môn, để công tác cải chính nhà nước, đặc biệt là lộ trình chuyển đổi<br /> cách hành chính thực sự đi vào nề nếp, ngành áp dụng HTQLCL từ ISO 9001:2008 sang phiên<br /> khoa học và công nghệ cần thực hiện một số bản ISO 9001:2015 một cách đồng bộ, hiệu quả<br /> giải pháp sau: và tiết kiệm.<br /> Thứ nhất, phát huy vai trò của người đứng Thứ năm, cần đa dạng các kênh thông tin<br /> đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, quản tiếp nhận ý kiến góp ý phản ánh của người dân,<br /> lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành doanh nghiệp; mở rộng kênh lắng nghe, tiếp<br /> chính, tập trung triển khai đồng bộ các nội dung nhận các thông tin về cải cách hành chính; cần<br /> của chương trình cải cách hành chính giai đoạn tổ chức buổi gặp mặt doanh nghiệp để lắng<br /> 2016-2020, đặc biệt quan tâm thực hiện các hoạt nghe ý kiến đóng góp, những nguyện vọng mà<br /> động xây dựng cơ quan hành chính trong sạch, doanh nghiệp mong muốn liên quan đến lĩnh<br /> vững mạnh, bảo đảm bộ máy công vụ hoạt động vực do ngành quản lý; để từ đó tham mưu đề<br /> hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân xuất tỉnh các chính sách phù hợp hỗ trợ, tạo điều<br /> và doanh nghiệp. Gắn trách nhiệm người đứng kiện cho doanh nghiệp hoạt động, sản xuất kinh<br /> đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành doanh theo quy định.<br /> chính, đưa nội dung cải cách hành chính là một Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên<br /> nội dung quan trọng đánh giá cán bộ công chức, truyền về dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và<br /> viên chức hàng năm. trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông<br /> Thứ hai, tập trung thực hiện công tác cải qua dịch vụ bưu chính công ích do Sở KH&CN<br /> cách thể chế; tiếp tục rà soát các thủ tục hành cung cấp để người dân, doanh nghiệp được biết<br /> chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành và thực hiện khi có nhu cầu./.<br />