Xem mẫu

  1. SỞ GD-ĐT TP ĐÀ NẴNG ĐỀ KHẢO SÁT ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN HÓA HỌC (Đề thi có 04 trang) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 171 Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố : H = 1, C = 12; N = 14, O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al= 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207. Trong bốn lựa chọn của mỗi câu dưới đây, chỉ duy nhất có một lựa chọn đúng. Hãy tô đen lựa chọn đúng đó trong phiếu trả lời. Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là A. C3H6O2 và C4H8O2 B. C2H4O2 và C3H6O2 C. C2H4O2 và C5H10O2 D. C3H4O2 và C4H6O2 Dãy chất nào cho dưới đây có chứa chất không phản ứng với dung dịch brom ? A. Axeton, fructozơ, stiren B. axit fomic, etanal, etin. C. Phenol, hexen, xiclobutan D. metanal, axit acrilic, glucozơ Nung nóng 94 gam Cu(NO3)2 được 61,6 gam chất rắn. Hiệu suất của phản ứng nhiệt phân là A. 100%. B. 60%. C. 40%. D. 90%. Hỗn hợp X gồm propan, propen và propin có tỉ khối so với H2 là 21,2. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là A. 10,2 gam. B. 9,3 gam. C. 9,48 gam. D. 8,4 gam. Ankylbenzen có dạng (C4H5)n có bao nhiêu công thức cấu tạo ? A. 5 B. 6 C. 3. D. 4 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với kali (dư), thu được chưa đến 0,25 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là: A. C3H6O, C4H8O. B. C2H6O2, C3H8. C. C2H6O, C3H8O. D. C2H6O, CH4O. Polime nào cho dưới đây tạo ra từ phản ứng thủy phân ? A. PPF. B. poli(vinyl ancol). C. Thủy tinh hữu cơ. D. poli(vinyl clorua). Cho 4,48 lít (đktc) hỗn hợp axetilen và anđehit axetic có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 17,5 vào dung dịch AgNO3 dư trong NH3. Khối lượng kết tủa thu được bằng : A. 16,2 gam. B. 45,6 gam. C. 24 gam. D. 21,6 gam. Xét phản ứng A + 2B C Nồng độ của B ban đầu là 0,1 M. Sau 20 giây, nồng độ của nó còn 0,04 M. Tốc độ trung bình của phản ứng trên là A. 3.10-3 mol/l.s B. 1,5.10-3 mol/l.s C. 1,5 mol/l.s D. -1,5 10-3mol/l.s Trang 1/4 - Mã đề 171
  2. Cho 17,5 gam hỗn hợp X gồm hai muối MHCO3 và M2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ca(OH)2 được 20 gam kết tủa. Nếu cũng 17,5 cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư được 10 gam kết tủa. Cho 17,5 g X tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch KOH 2M. Giá trị vủa V là A. 0,2 lít. B. 0,4 lít. C. 0,4 lít. D. 0,05 lít. Điện phân (điện cực trơ) dung dịch 200 ml dung dịch X gồm CuSO4 0,4 M và AgNO3 0,4M với I = 5A trong 3088 giây. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot là A. 11,2 gam. B. 8,64 gam. C. 9,92 gam. D. 13,76 gam. Trong số các chất : glucozơ, fructozơ, mantozơ, và saccarozơ. Số chất tác dụng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa Ag là A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Trong số các phản ứng hóa học : (1) CH2=CH2 + H2 CH3-CH3 (2) HCOOH + Br2 CO2 + 2HBr (3) C2H5OH + HCl C2H5Cl + H2O (4) CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl Phản ứng oxi hóa – khử là A. (2), (3) và (4). B. (1), (3) và (4). C. (1), (2) và (3). D. (1), (2) và (4). Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl cho tới khi nước điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Ở anot thu được hỗn hợp hai khí. Điều kiện giữa a và b là A. 2a = b. B. a = b. C. 2a < b. D. 2a > b. Dãy chất nào cho dưới đây có chất không tác dụng với H2 (Ni xúc tác)? A. anđehit axetic, benzen, propin. B. axit metacrylic, stitren, cumen. C. axit axetic, xiclopropan, etilen. D. axeton, axit oleic, xiclobutan. Muối nào cho dưới đây, không phải muối axit ? A. (NH4)2HPO4. B. NaHCO3. C. NaHS. D. CH3COONa. Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với m gam dung dịch H2SO4 10% được dung dịch X chứa 18,2 gam chất tan. Giá trị của m là A. 100 gam. B. 98 gam. C. 294 gam. D. 147 gam. Chất nào cho dưới đây, khi thủy phân có thể tạo mantozơ ? A. xenlulozơ. B. tinh bột. C. saccarozơ. D. glucozơ. Cho các chất : benzen, toluen, phenol và naphtalen. Chất có khả năng tham gia phản ứng thế nguyên tử H khi phản ứng với Br2 (xúc tác) ở vòng thơm kém nhất là A. benzen. B. naphtalen. C. axit benzoic. D. Toluen. Cho 18,6 gam một amin đơn chức tác dụng hết với dung dịch HCl được 25,9 gam muối. X có công thức phân tử là A. CH5N B. C3H9N C. C2H7N D. C6H7N Phát biểu nào dưới đây không chính xác? A. Ca kim loại : dùng để tách oxi, lưu huỳnh ra khỏi thép. B. CaCO3 : được dùng nhiều trong công nghiệp thủy tinh, xi măng, gang thép, vôi, cao su. C. CaO : làm vật liệu chịu nhiệt, điều chế CaC2. D. Ca(OH)2 : khử chua đất trồng, phân bón. Cho 7,2 gam một axit đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH được 9,4 gam muối. X là A. C2H5COOH. B. C3H5COOH. C. C2H3COOH. D. CH3COOH. Trang 2/4 - Mã đề 171
  3. Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY), thu được (m +1) gam hỗn hợp hai ancol. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30,8 gam CO2. Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là A. CH3CHO và 67,16% B. HCHO và 32,44% C. CH3CHO và 49,44%. D. HCHO và 50,56% Glyxin và axit glutamic tạo được bao nhiêu đipeptit (mạch hở) chứa cả hai loại amino axit này A. 2 B. 3 C. 6 D. 4 Cho 0,2 mol hợp chất X có dạng ClH3N-CH2-COOC2H5 tác dụng với dung dịch NaOH dư được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 9,7 g B. 15,55 g C. 31,1 g D. 31,04 Cho 300 ml dung dịch NaOH 1 M hoặc 500 ml dung dịch NaOH 1M vào V lít dung dịch AlCl3 0,5M đều thu được một lượng kết tủa như nhau. Giá trị của V là A. 150 ml. B. 300 ml. C. 600 ml. D. 200 ml. Trong số các proptein cho dưới đây, loại nào có dạng hình cầu : A. Hemoglobin. B. Fibroin. C. Miozin. D. Keratin. Cho các phản ứng : (1) AgNO3 NaI AgI NaNO 3 (4)CdCl Na S CdS 2NaCl 2 2 (2) Pb(NO3 )2 2KI PbI2 2KNO3 (5) 2FeCl 3 HS 2 FeCl 2 S 2HCl (3) BaCl2 K2CrO4 BaCrO4 2KCl (6)CuCl 2 HS 2 CuS+ 2HCl Số phản ứng tạo ra kết tủa màu vàng là : A. 5. B. 3. C. 6. D. 2. Cho 0,3 mol triolein tác dụng với vừa đủ với NaOH được x mol glixerol, giá trị của x là : A. 9,2 gam B. 273,6 gam C. 0,3 mol D. 27,6 gam Au không tan trong : A. dung dịch HCl. B. dung dịch NaCN/NaOH có mặt không khí. C. thủy ngân. D. nước cường toan. Cho 100 ml dung dịch X gồm Ba(HCO3)2 0,5M và BaCl2 0,2 M vào 90 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa thu được là A. 17,73 gam. B. 19,7 gam. C. 13,79 gam. D. 9,85 gam. Sắp xếp dung dịch các chất cùng nồng độ sau theo thứ tự pH tăng dần: CH3COOH (1), CH3COOK (2), Ba(OH)2 (3) , KOH(4). A. (3)
  4. mol bằng nhau) được 30,45 gam hỗn hợp Z gồm oxit và muối. Nếu cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là A. 10,08 lít. B. 7,84 lít. C. 4,48 lít. D. 6,72 lít. Trong pin(Zn-Cu), ở anot xảy ra sự A. oxi hóa Zn : Zn Zn2+ +2e. B. khử Zn2+ : Zn2+ + 2e Zn. 2+ 2+ 2+ C. khử Cu : Cu + 2e Cu. D. oxi hóa Cu : Cu Cu +2e. Dung dịch nào dưới đây có pH > 7 ? A. (NH4)2SO4. B. Na2SO4. C. AlCl3. D. NaHCO3. 2 3 Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns np . Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, H chiếm 8,82% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là: A. 43,66%. B. 25,92%. C. 60,00%. D. 56,34%. Chất nào cho dưới đây không phản ứng với HBr ? A. benzen. B. etanol. C. axit acrylic. D. vinyl clorua. Cho biết pH của dung dịch X gồm CH3COOH 0,3M và CH3COONa 0,2M. Biết CH3COOH có Ka = 1,8.10-5. A. 4,0. B. 5,0. C. 4,6. D. 2,3. Cho 14 gam Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng giải phóng 6,72 lít khí SO2 (đktc) và m gam muối khan. Giá trị của m là : A. 22,8 gam B. 42,8 gam C. 62,8 gam D. 50 gam Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và Na vào nước dư được 11,2 lít khí H2 (đktc). Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì thu được 12,88 lít khí H2 (đktc). Giá trị m là A. 10,975 gam. B. 13,85 gam. C. 6,925 gam. D. 3,85 gam. Nguyên tử X có tổng số hạt (p, n, e) bằng 76, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Số electron độc thân của X bằng : A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. Trung hòa 5,48 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng: A. 8,64 gam. B. 4,90 gam. C. 6,80 gam. D. 6,84 gam. Cho 4,16 gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 tác dụng với H2SO4 đặc nóng được 5,376 lít khí SO2 (đktc). Cho dung dịch muối thu được tác dụng vừa đủ với m gam Cu. Giá trị của m là : A. 1,28 gam. B. 12,8 gam. C. 2,56 gam. D. 0,64 gam. Cho các chất dưới đây : Cl2, FeCl2, S, F2, CrCl3, SO2, NO2, N2, HCl và P, có bao nhiêu chất vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử khi tham gia các phản ứng hóa học? A. 10. B. 9. C. 7. D. 8. Trong số các chất cho dưới đây, chất nào có nhiều đồng phân nhất ? A. C4H10. B. C4H10O. C. C4H9Cl. D. C4H11N. Điện phân nóng chảy m gam Al2O3 với anot bằng than chì thu được 112 m3 hỗn hợp khí X. Cho 4,48 lít khí X qua dung dịch nước vôi trong dư được 3 gam kết tủa. Tỉ khối của X so với H2 bằng 16,7. Biết hiệu suất điện phân đạt 64,6% và các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là : A. 500 kg B. 646 kg C. 323 kg D. 32,3 kg Kim loại nào cho dưới đây không phản ứng với dung dịch NaOH ? A. Fe. B. Na. C. Ca. D. Al. Trang 4/4 - Mã đề 171
  5. 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 Trang 5/4 - Mã đề 171
  6. M· ®Ò : 171 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 Trang 6/4 - Mã đề 171
nguon tai.lieu . vn