Xem mẫu

  1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Mục đích của Sổ này là để SV tự mình theo dõi, nắm chắc quá trình học tập của mình. Cá nhân SV có trách nhiệm lập và lưu giữ Sổ này cho đến khi tốt nghiệp. Để sử dụng Sổ này có hiệu quả, SV cần thực hiện tốt các bước sau: SỔ Bước một: Căn cứ vào chương trình đào tạo có trong Sổ tay SV và ĐĂNG KÝ HỌC TẬP danh sách các học phần được Nhà trường công bố mở trong từng học kỳ (Dùng cho sinh viên CĐ, ĐH) (Xem trên Website hoặc trong phần mềm QLDT của Trường ) để chọn học phần sẽ đăng ký học và ghi vào Sổ ĐKHT (Cột 2 và 3, tính từ trái sang). Bước hai: Trình Cố vấn học tập - rèn luyện phê duyệt. Bước ba: Truy nhập vào phần mềm QLĐT, chọn lịch học phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và tiến hành đăng ký trực tiếp vào phần mềm (thực hiện trong thời gian thông báo của Nhà trường ). SV: Bước bốn: Xem lại kết quả đăng ký và ghi vào các cột 4 và 5 (tính Mã số SV: từ trái sang) của Sổ ĐKHT. Lớp: Bước năm: Truy nhập vào phần mềm QLĐT lần 2 để xem danh Khoá: sách học phần được chấp nhận (xem sau khi Nhà trường công bố những Địa chỉ liên lạc: học phần bị huỷ trên Website), check vào cột 6 và tiến hành đăng ký lại đối với những học phần bị huỷ. Trường hợp không tìm được lớp học ĐT: phần phù hợp để đăng ký thì phải khẩn trương xin ý kiến Cố vấn để xin Email: đăng ký chuyển sang học phần khác. Bước sáu: Đăng ký lại và điều chỉnh các thông tin trong Sổ ĐKHT. Bước bảy: Truy nhập vào phần mềm QLĐT lần cuối để xem kết quả chính thức và điều chỉnh lại thông tin trong Sổ ĐKHT. Giảng viên cố vấn: Bước tám: Ghi kết quả điểm học phần vào cột cuối cùng của Sổ ĐT: ĐKHT (chỉ ghi những HP đạt từ điểm 4 trở lên) Email: 01 SV-K
  2. Học kỳ: Năm học: Học kỳ: Năm học: Thực hiện Thực hiện S Kết quả S Kết quả Mã học Mã lớp Mã học Mã lớp T Tên học phần Lịch Xác T Tên học phần Lịch phần HP đã Điể phần HP đã Xác T học nhậ T học Điể đăng ký m đăng ký nhậ n m n 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Ngày ……. tháng …… năm 20…. Ngày ……. tháng …… năm 20…. Cố vấn HT-RL Cố vấn HT-RL Họ tên: ………………………… Họ tên: ………………………… 01 SV-K 01 SV-K