SKKN: Một số biện pháp cải tiến tổ chức thao giảng, chuyên đề, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường để nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên

 • 30/08/2018 04:30:19
 • 42 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Ngày nay việc nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong xã hội. Trong bối cảnh chung toàn ngành Giáo dục và Đào tạo nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong hoạt động học tập nhằm giúp của học sinh lĩnh hội được kiến thức mà giáo viên truyền đạt và hoạt động dạy học đạt mục tiêu yêu cầu đổi mới.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.46 M, số trang : 29 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

 1. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI TIẾN TỔ CHỨC THAO GIẢNG, CHUYÊN ĐỀ, HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN. A. PHẦN MỞ ĐẦU I. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI: Ngày nay việc nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong xã hội. Trong bối cảnh chung toàn ngành Giáo dục và Đào tạo nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong hoạt động học tập nhằm giúp của học sinh lĩnh hội được kiến thức mà giáo viên truyền đạt và hoạt động dạy học đạt mục tiêu yêu cầu đổi mới. Quá trình tổ chức dạy và học đóng vai trò rất lớn trong việc bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên để đáp ứng yêu cầu của ngành, của địa phương trong thời kỳ hội nhập. Trong các năm gần đây dư luận xã hội quan tâm nhiều đến chất lượng giảng dạy của giáo viên ở các trường bậc THPT trong toàn quốc, các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải nhiều bài báo nói đến chất lượng yếu kém của học sinh các cấp trong đó có cấp THPT. Nhiều nguyên nhân được các nhà quản lý giáo dục và dư luận xã hội đưa ra để lý giải cho kết quả còn yếu kém trong giảng dạy và học tập của học sinh, trong đó có nguyên nhân từ phía giáo viên đó là thực hiện đổi mới trong phương pháp dạy học thiếu đồng bộ và liên tục từ dưới lên trên, việc đổi mới phươ ng pháp dạy học còn chậm. “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo người học. Từng bước áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học” – đó là khẳng định trong Nghị quyết TW2 Ban chấp hành TW khóa VIII đã chỉ rõ nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo. Vấn đề được đặt ra không nhỏ đối với một trường THPT là tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng nội dung bài giảng, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thông qua các tiết hội thi, thao giảng, giáo viên kết hợp và sử dụng linh hoạt các phương pháp, vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực, nâng cao chất lượng giảng dạy. Mặt khác tạo điều kiện để các tổ chuyên môn trong nhà trường tăng 1
 2. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, thúc đẩy hoạt động thi đua “dạy tốt, học tốt”,... II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh và hiệu quả đào tạo đáp ứng yêu cầu và xu thế hội nhập của toàn ngành giáo dục hiện nay. Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy trong toàn ngành giáo dục nói chung và bậc THPT nói riêng. Tôi cũng xin mạnh dạn nêu ra những cách thức tổ chức nâng cao chất lượng chuyên môn của nhà trường thông qua việc cải tiến hình thức tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi và các tiết thao giảng, chuyên đề cấp trường trong các năm vừa qua. III. PHẠM VI NGHIÊU CỨU ĐỀ TÀI: Thực hiện nghiên cứu tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. IV.ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: -Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, mang tính khả thi. -Đổi mới hình thức tổ chức, đa dạng phù hợp với yêu cầu của ngành và đặc điểm tình hình của nhà trường. -Tham mưu với Hiệu trưởng, Ban đại diện CMHS hỗ trợ kinh phí để thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt – học tốt trong nhà trường có hiệu quả. -Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm từng năm học. B. PHẦN NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Giáo dục cấp Trung học phổ thông là một bộ phận trong hệ thống giáo dục Quốc dân, giáo viên cấp THPT có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền tảng vững chắc cho học sinh hình thành nhân cách con người mới XHCN, chuẩn bị hành trang cần thiết để bước vào đời. -Thông tư số 12/2011/TT-BDGĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học qui định: “Điều 31.Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học 2
 3. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây: c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh”. -Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GDĐT Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên có nêu tại: “ Điều 2. Mục đích và yêu cầu Hội thi 1. Mục đích Hội thi a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông, giáo viên dạy giỏi Chương trình giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên; b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành; c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. 2. Yêu cầu của Hội thi a) Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên; b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.” 3
 4. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm -Thông tư số 06 /2010/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia có qui định: “Điều 4. Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức nhà trường 2. Tổ chuyên môn: a) Các tổ bộ môn được thành lập và hoạt động theo đúng các qui định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là Điều lệ trường trung học). b) Hàng năm giải quyết được ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học. c)Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên và của cả tổ chuyên môn; đạt các qui định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. Điều 6. Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên 1. Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên theo qui định về chuẩn hiệu trưởng trường trung học. 2. Có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó ít nhất có 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. Muốn đạt được các mục tiêu trên việc tổ chức hoạt động nâng cao chất chuyên môn của nhà trường là vấn đề rất quan trọng và việc hướng đến trường chuẩn quốc gia là nhiệm vụ mũi nhọn mà nhà trường chúng tôi đặt ra hiện nay. II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: 1.Đánh giá chung về việc tổ chức Thao giảng, Hội thi giáo viên dạy giỏi nhà trường trong các năm trước: Việc tổ chức thao giảng, Hội thi giáo viên giỏi cấp trường THPT gắn liền với hoạt động dạy và học ở nhà trường. Thông qua các buổi thao giảng, Hội thi giáo viên giỏi là một trong các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ đó giáo viên 4
 5. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thể hiện bản lĩnh sư phạm, nâng cao tay nghề, chứng tỏ được tính hiệu quả dạy học của giáo viên. Tuy nhiên trên thực tế nhìn một cách tổng thể thì việc tổ chức Thao giảng, Hội thi GV dạy giỏi cấp trường tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm trong các năm trước vẫn còn nhiều hạn chế, ít nhiều tác động đến chất lượng đào tạo chung của nhà trường. Cụ thể: -Cơ sở vật chất của nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiến bộ hơn rất nhiều so với qui môn của nhà trường thì vẫn còn thiếu một số trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy như máy tính, máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn… -Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm còn rập khuôn, chưa xây dựng được kế hoạch thao giảng chuyên đề. -Sinh hoạt tổ chuyên môn còn mang nặng thủ tục hành chính, chưa đi sâu sát chuyên môn nên việc tìm tòi chuyên đề để thao giảng gặp khó khăn hoặc chỉ thao giảng mang tính hình thức, có lệ. -Tổ chuyên môn thực hiện không theo kế hoạch đề ra, làm việc còn mang tính tự phát, thiếu chủ động sáng tạo dẫn đến việc giáo viên tự mãn, ít chịu tìm tòi, học hỏi, né tránh nhiệm vụ khi phân công thao giảng hoặc xây dựng chuyên đề chuyên môn. -Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường thời gian ngắn (từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11 hàng năm), cho nên việc chuẩn bị của giáo viên chưa chu đáo. -Các bài dự thi thực hành giảng dạy hàng năm ở các bộ môn bị lập lại trong khoảng thời gian tổ chức Hội thi. -Kinh phí hỗ trợ, khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường chưa được quan tâm đúng mức nên ảnh hưởng đến phong trào thi đua dạy học trong nhà trường. -Đội ngũ giáo viên có tầm vóc, bản lĩnh sư phạm của nhà trường còn khiêm tốn. -Trong công tác chỉ đạo chuyên môn bản thân tôi chưa có kinh nghiệm để lên kế hoạch cụ thể, chỉ đạo còn mang tính chung chung, chưa khoa học, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua thao giảng, chuyên đề, Hội thi giáo viên dạy giỏi chưa đa dạng, chưa kích thích động lực phát huy tính sáng tạo của giáo viên. Hậu quả của thực trạng trên là: +Giáo viên trong tổ bộ môn ít chú trọng đến việc trao đổi chuyên môn, dẫn đến chất lượng chuyên môn nhà trường không cao. 5
 6. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm +Giáo viên ít có điều kiện để phát huy năng lực chuyên môn của mình, ý tưởng nghiên cứu, tự học, sáng tạo của giáo viên bị mai một, dẫn đến tư tưởng “an phận” trong công việc. +Học sinh ít có điều kiện được trau dồi bồi dưỡng kiến thức từ giáo viên, số lượng học sinh giỏi cấp Tỉnh ít, tỉ lệ tốt nghiệp THPT chưa ổn định và tì lệ học sinh trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng còn thấp. +Phong trào thi đua dạy học của nhà trường được đánh giá không cao. 2. Kết quả đạt được các năm trước: -Danh hiệu thi đua tập thể CB-GV-CNV: Năm học Danh hiệu thi Giáo viên dạy Chiến sĩ thi đua đua của trường giỏi cấp trường cấp cơ sở 2002-2003 Xếp loại : Khá Không có Không 2003-2004 Xếp loại : Khá Không có Không 2004-2005 Xếp loại : Khá Không có Không 2005-2006 Tập thể LĐTT 04 02 2006-2007 Tập thể LĐTT 08 05 Với thực trạng như đã nêu trên, bản thân tôi là Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách chuyên môn của nhà trường, với vai trò và trách nhiệm tôi mạnh dạn xây dựng kế hoạch và vạch ra các phương hướng để thực hiện tốt công việc thao giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Qua từng năm đúc kết kinh nghiệm, cải tiến hình thức tổ chức đã giúp chất lượng chuyên môn nhà trường dần dần được cải thiện tốt hơn. III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1.Tổ chức thao giảng, chuyên đề: Thứ nhất, xây dựng kế hoạch thao giảng, chuyên đề, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường chung cho toàn trường ngay từ đầu năm học.(Phụ lục 1) 6
 7. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thứ hai, tổ trưởng chuyên môn chịu trách chính trong việc triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể từ đầu năm học dựa theo kế hoạch của nhà trường và đặc thù của bộ môn và theo dõi thực hiện, chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về nội dung, hình thức và phân công giáo viên thực hiện. Thứ ba, cải cách nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn: giảm bớt thủ tục hành chính, thời gian họp tổ phần lớn dành cho việc trao đổi chuyên môn tập trung vào các vấn đề: cách thức soạn giảng, phương pháp giảng dạy các bài khó, bài mới; các chuyên đề ứng dụng CNTT, hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa, phương pháp tự học, phụ đạo học sinh yếu kém, dự giờ rút kinh nghiệm và những vấn đề còn vướng mắc của giáo viên trong quá trình giảng dạy,…đồng thời phải có kế hoạch hoạt động chuyên môn cụ thể cần thực hiện trong thời gian tiếp theo. Thứ tư, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chuyên môn, biết điều hành cuộc họp tổ chuyên môn có chất lượng, biết xây dựng chuyên đề, thao giảng phù hợp với năng lực, trình độ và mang tính cấp thiết của tổ bộ môn. Thứ năm, sau các tiết thao giảng, chuyên đề tổ trưởng chuyên môn tổ chức rút kinh nghiệm, nêu bật được ưu điểm, tồn tại cần khắc phục cho lần thao giảng tiếp theo. 2. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: Thứ nhất, xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường ngay từ đầu năm học. Thứ hai, Lãnh đạo nhà trường ra quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Thứ ba, tổ chức biên soạn đề thi kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực) đầy đủ và tiệm cận với đề kiểm tra kỳ thi GV dạy giỏi cấp Tỉnh. (Phụ lục 2 –Đề kiểm tra tham khảo) Thứ tư, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đánh giá kết quả khách quan, trung thực. Thứ năm, thời gian thi thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học diễn ra suốt học kỳ I của năm học. 7
 8. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thứ sáu, định hướng đề tài Sáng kiến kiến kinh nghiệm để giáo viên chủ động thực và kịp thời gian để hiện tốt nội dung của Sáng kiến. 3.Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm: Cuối mỗi năm học, nhà trường tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện thao giảng, chuyên đề và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường để các tổ trưởng chuyên môn thấy được mặt mạnh , mặt còn hạn chế hoặc có ý kiến đề xuất với nhà trường để thực hiện tốt hơn ở các năm học tiếp theo. (Phụ lục 3- Biên bản) IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Từ năm học 2007-2008, theo văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT An giang và dựa trên đặc điểm tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai Bồi dưỡng giáo viên thông qua việc tổ chức thao giảng, chuyên đề, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường hàng năm đi vào nền nếp và phát huy được tiềm năng của đội ngũ, thúc đẩy phong trào thi đua dạy – học trong nhà trường có tiến bộ, chất lượng chuyên môn của nhà trường ngày càng được nâng lên. 1.Kết quả đạt được trong những năm gần đây: a.Về phía tập thể nhà trường và giáo viên: Năm học Danh hiệu thi Giáo viên dạy Chiến sĩ thi đua đua của trường giỏi cấp trường cấp cơ sở 2007-2008 Tập thể LĐXS 12 07 2008-2009 Tập thể LĐTT 14 11 2009-2010 Tập thể LĐXS 21 17 2010-2011 Tập thể LĐXS 17 20 Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: Năm học : 2007-2008 có 01 giáo viên bộ môn Lịch Sử. Năm học : 2008-2009 có 01 giáo viên bộ môn Thể Dục. Năm học : 2010-2011 có 02 giáo viên bộ môn Lịch Sử và Ngữ Văn. 8
 9. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm b.Về phía học sinh: Năm học Tỉ lệ TN.THPT Tỉ lệ HS trúng Học sinh tuyển ĐH-CĐ Giỏi cấp Tỉnh 2009-2010 94.77% 34,3% 22 2010-2011 95.12% 38,6% 20 Qua những năm thực hiện các biện pháp cơ bản như trên, việc tổ chức thao giảng, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường ngày càng được cũng cố có chuyển biến tích cực rõ nét, phong trào thi đua của giáo viên được đẩy mạnh, chất lượng chuyên môn nhà trường từng năm được nâng lên, hiệu quả đào tạo ổn định, phát huy tốt sức mạnh cá nhân cũng như tập thể. Kết quả đạt được như trên công tác bồ dưỡng đội ngũ của nhà trường bước đầu thuận lợi và có chiều hướng phát triển tốt hơn. Bên cạnh đó nhà trường có được đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, bản lĩnh về năng lực sư phạm, là lực lượng cốt cán không thể thiếu. Với sự trưởng thành đội ngũ của nhà trường không chỉ đóng góp vào việc đẩy mạnh chất lượng chuyên môn của trường mà còn hỗ trợ nhân lực cho Sở Giáo dục và Đào tạo trong đó có 04 giáo viên là thành viên Hội đồng bộ môn: Lịch Sử, Toán, Tin học, Thể dục và 03 cộng tác viên thanh tra bộ môn: Lịch sử, Tin học, Thể dục. 2.Nguyên nhân thành công và tồn tại: *Nguyên nhân thành công: Nguyên nhân khách quan: -Chủ trương đổi mới công tác quản lí giáo dục của Bộ giáo dục và đào tạo. -Sự quan tâm chỉ đạo chuyên môn của Sở GD –ĐT An giang qua từng năm học. -Quan tâm chỉ đạo kịp thời từ Hiệu trưởng nhà trường và có sự phối hợp chặt chẽ trongcác thành viên của Ban giám hiệu. -Được sự ủng hộ và đồng thuận của các tổ trưởng chuyên môn, tập thể giáo viên nhà trường. Nguyên nhân chủ quan: 9
 10. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm -Bản thân luôn đề cao tinh thần trách nhiệm công việc, chất lượng chuyên môn nhà trường là tiêu chí để tự đánh giá bản thân. -Bản thân luôn tìm tòi, học hỏi, thường xuyên thay đổi các biện pháp quản lí và chỉ đạo các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn trở nên hiệu quả hơn. -Thường xuyên trao đổi, họp rút kinh nghiệm giữa các tổ chuyên môn để tìm phương pháp điều hành sinh hoạt tổ có chất lượng và lưa chọn mãng đề tài kiến thức để thao giảng. -Bản thân luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ các đồng nghiệp để nắm bắt thông tin chỉ đạo kịp thời. * Những tồn tại cần khắc phục: -Phòng bộ môn và phòng họp nội bộ của nhà trường không có, phần lớn hai tổ bộ môn họp chung một phòng đó là phòng giáo viên (ngày bộ môn Sinh, Ngữ Văn; ngày bộ môn Toán, Lịch Sử). Do vậy, việc trao đổi chuyên môn giữa các tổ gặp khó khăn. -Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động thao giảng, hội thi giáo viên giỏi cấp trường còn hạn chế, nên việc đầu tư soạn giảng bằng công nghệ thông tin, in ấn, sao chép các tài liệu liên quan phục vụ giảng dạy cho giáo viên chưa làm động lực thúc đẩy hoạt động thao giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường được mạnh mẽ hơn. -Một số giáo viên còn e ngại và chưa có sự chuẩn bị, định hướng lựa chọn đề tài để viết Sáng kiến kinh nghiệm đáp ứng đủ điều kiện trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo điều lệ. C. PHẦN KẾT LUẬN I.NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Quản lí phụ trách mảng chuyên môn nhà trường là một công việc tương đối nặng nề, trong đó việc bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho giáo viên là một trong những công việc đòi hỏi có sự đầu tư, đổi mới hình thức tổ chức, bản thân quán xuyến hết nội dung chương trình giảng dạy từng bộ môn, năng lực giảng dạy của từng giáo viên để công tác chỉ đạo hướng dẫn tổ chuyên môn thực hiện có chất lượng các tiết thao giảng, chuyên đề. Ngoài ra, tạo động lực thúc đẩy để giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi hàng năm có hiệu quả. Với các biện pháp thực hiện như trên tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm sau: -Cần có sự phối hợp điều hành, chỉ đạo thống nhất trong Ban lãnh đạo nhà trường và tác động mạnh mẽ đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ Tổ. 10
 11. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm -Tạo sự đồng thuận cao trong tập thể sư phạm, đặc biệt là các tổ trưởng chuyên môn phải lực lượng vững vàng về chuyên môn, bản lĩnh năng lực sư phạm, gương mẫu trong công tác. -Quan tâm động viên, giúp đỡ giáo viên gặp khó khăn về kinh tế, hoàn cảnh gia đình. -Trung thực trong công tác, quan tâm chỉ đạo sâu sát đến hoạt động tổ chuyên môn, hỗ trợ kịp thời các kiến nghị của tổ về lĩnh vực chuyên môn. -Kịp thời đề nghị khen thưởng cá nhân giáo viên xuất sắc và kịp thời chấn chỉnh giáo viên có biểu hiện lơ là, né tránh nhiệm vụ phân công. -Để củng cố và kiểm nghiệm lại sáng kiến từng năm học tôi đều có cuộc họp với các tổ trưởng chuyên môn để rút kinh nghiệm và đánh giá chất lượng các tiết thao giảng, chuyên đề và việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Nếu các tổ chưa thực hiện tốt thì nhắc nhở phê bình và đề hướng khắc phục, trên cơ sở đó kiến nghị nhà trường đưa vào tiêu chí thi đua hàng năm. II. Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Các biện triển khai tổ chức thao giảng, chuyên đề, hội thi giáo viên giỏi cấp trường của đề tài mặc dù không phải là mới, nhưng đã được áp dụng tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có hiệu quả tương đối tốt, có ý nghĩa trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại đơn vị đáp ứng một phần nhỏ việc thực hiện Chỉ thị số 40 -CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục :“Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.” III. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI: Với vai trò là Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách chuyên môn nhà trường bằng tất cả tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục Địa phương nói riêng , cho Tỉnh nhà nói chung, tôi đã luôn cố gắng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tìm tòi, học hỏi, rút tỉa kinh 11
 12. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nghiệm qua từng năm để cải tiến phương pháp tổ chức thao giảng, chuyên đề, hội thi giáo viên giỏi cấp trường có hiệu quả. Từ những giải pháp nêu trên, tôi đã triển khai qua các năm học (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011) ở trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm bước đầu có hiệu quả, nâng cao chất lượng chuyên môn của nhà trường, giúp nhà trường thực hiện đúng mục tiêu kế hoạch đề ra, định hướng theo Nghị quyết Trung ương 7 khoá X : “Nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới quản lí giáo dục”. Tôi cũng đem kinh nghiệm của mình chia sẽ, giao lưu với các đồng nghiệp ở trường THPT Vĩnh Trạch, THPT Tân Châu,…. Từ thực tiễn tôi nhận thấy các biện pháp trên áp dụng cho trường chúng tôi rất có hiệu quả, do vậy tôi mong muốn chia sẽ các biện pháp này với các bạn đồng nghiệp, đặc biệt là các Phó hiệu trưởng chuyên môn còn ít kinh nghiệm trong quản lí. Tóm lại, để thực hiện tốt các giải pháp trên cần có sự hỗ trợ rất lớn của tập thể nhà trường. Các giải pháp đó phải được thực hiện thường xuyên từng năm học tuỳ tình hình cụ thể mà có giải pháp thay đổi phù hợp. Từ một số giải pháp đã thực hiện, tôi mong được sự chia sẽ và đóng góp thêm của đồng nghiệp để chất lượng chuyên môn chung của nhà trường được ổn định và đạt hiệu quả hơn. IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: -Tách tổ chuyên môn: Địa – GDCD thành hai tổ chuyên môn riêng để có điều kiện trao đổi chuyên môn, nội dung, phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả tốt hơn. -Phòng bộ môn của nhà trường sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng để thuận tiện cho các tổ chuyên môn thực hiện chuyên đề. -Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của tổ bộ môn còn hạn chế, hầu như do các thành viên trong tổ tự đóng góp để hoạt động như làm bổ sung đồ dùng dạy học, đầu tư soạn giảng bằng công nghệ thông tin, in ấn, sao chép các tài liệu liên quan phục vụ giảng dạy. Châu thành, ngày 03 tháng 01 năm 2012 Người viết TRƯƠNG SƠN 12
 13. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm PHỤ LỤC 1: SÔÛ GD-ÑT AN GIANG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Số: 14 /KHTGCĐ-THPT Chaâu Thành, ngày 15 tháng 9 năm 2011 KẾ HOẠCH THAO GIẢNG CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012 Căn cứ hướng dẫn số 19/ SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 08 năm 2011 của Sở GD- ĐT An Giang về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012; Căn cứ công văn số 12/HD-SGDĐT- GDTrH ngày 01 tháng 03 năm 2010 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn đổi mới công tác quản lí hoạt động tổ chuyên môn; Căn cứ kế hoạch chuyên môn của Nhà trường; Trường xây dựng kế hoạch thao giảng chuyên đề cấp trường như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: -Nhằm nâng cao năng lực, bản lĩnh sư phạm của đội ngũ giáo viên trong toàn trường, tạo điều kiện để giáo viên học tập kinh nghiệm lẫn nhau và nâng cao tay nghề. -Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy – học trong nhà trường. -Đổi mới phương pháp giảng dạy và thực hiện Ứng dụng CNTT có hiệu quả trong giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới PPGD của Ngành. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: -Mỗi tổ chuyên môn thực hiện thao giảng đổi mới PPGD ít nhất 01 tiết/KH -Tổ trưởng chuyên môn trên cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, sẽ có kế hoạch tổ chức thao giảng theo từng thời điểm phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy. -Các tiết thao giảng chuyên đề phải đảm bảo đúng PPCT. -Các tiết thao giảng tập trung chủ yếu vào nội dung các bài khó, ôn tập chương hoặc có ứng dụng CNTT để minh họa hỗ trợ cho bài giảng. Tổ chức các chuyên đề cấp tổ: Về phương pháp dạy học bộ môn và hướng dẫn học sinh tự học. Đổi mới cách kiểm tra đánh giá học sinh. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy có hiệu quả. Kinh nghiệm BD HSG, phụ đạo học sinh yếu Kinh nghiệm trong công tác ôn tập thi TN.THPT -Tổ trưởng chuyên môn phân công GV giảng dạy và xây dựng đảm bảo chất lượng nội dung giảng dạy, tránh tình trạng thao giảng để có, kém chất lượng. 13
 14. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm -Tổ trưởng xây dựng kế thực hiện chuyên đề trong năm học và gửi kế hoạch BGH duyệt -Tổ trưởng chuyên môn lập sổ theo sinh hoạt chuyên đề, thao giảng. -Lịch thao giảng chuyên đề được triển khai niêm yết, thông báo rộng rãi đến GV tổ bộ môn và GV toàn trường. -Sau mỗi tiết thao giảng tổ trưởng chuyên môn tổ chức họp rút kinh nghiệm và ghi biên bản gửi về BGH (Đ/c Trương Sơn – PHT Chuyên môn) -Các tiết thao giảng được chi trả bồi dưỡng cho GV trực tiếp giảng dạy và GV xây dựng theo qui chế chi tiêu nội bộ. -Mỗi HK tổ chức, đánh giá rút kinh nghiệm hiệu quả công tác tổ chức và chất lượng chuyên môn các tiết thao giảng. Trên đây là kế hoạch tổ chức thao giảng chuyên đề cấp trường, yêu cầu TTCM triển khai thực hiện trong năm học 2011-2012, trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc tổ trưởng trao đổi trực tiếp với BGH. Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG -BGH : để kiểm tra; -TTCM: “Thực hiện”; PHT -Lưu KHCM. TRƯƠNG SƠN Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT Nguyễn Bỉnh Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc Khiêm Số: 17/KHCM-THPT An Châu, ngày 18 tháng 8 năm 2011 KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012 ------------o0o------------ - Căn cứ vào thông tư số 21/2010/TT-BGD ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; - Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học và hội nghị CB_CC năm học 2011-2012 của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; -Căn cứ kế hoạch chuyên môn năm học 2011-2012. Nay trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng kế hoạch hội thi giáo viên giỏi cấp trường như sau: I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU. - Thông qua Hội thi để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. 14
 15. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tăng cường, củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới giáo viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường tạo tiền đề cho việc phát triển đội ngũ cốt cán những năm học tiếp theo. -Kết quả hội thi cấp trường làm điều kiện để dự thi GVDG cấp Tỉnh và tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng và đánh giá xếp loại cuối năm học. II.NỘI DUNG VÀ HÌNH THƯC HỘI THI: 1. Nội dung thi: - Báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi; - Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực); -Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. 2. Hình thức thi -Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc SKKN đã được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học. -Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết kết hợp cả hai hình thức TNKQ và TL.Thời gian thi do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định. -Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng. Nhà trường khuyến khích giáo viên dự thi sử dụng ít nhất 01 tiết giảng dạy bằng ứng dụng CNTT. -GV đăng ký dự thi theo đơn vị tổ chuyên môn và nộp danh sách về Ban tổ chức. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ THI: a) Đối tượng: Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường b) Điều kiện: - Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm đã đúc rút qua thực tế giảng dạy hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả và được nhà trường công nhận xếp loại. - Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được Nhà trường đánh giá, xếp loại khá trở lên. - Đăng ký dự thi không hạn chế số lượng. -Số lượng tham gia bố trí đều ở các khối lớp. VI.THỜI GIAN THỰC HIỆN: Nhà trường tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 26/9/2011 đến hết HKI -Thi giảng dạy: từ 26/9/2011 đến 10/12/2011. -Thi lý thuyết: Lúc 13 giờ ngày 13/10/2011 -Báo cáo SKKN : Lúc 13 giờ ngày 14/10/2011 15
 16. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm -Ngày 17/12/2011: Rút kinh nghiệm toàn hội đồng, thông báo kết quả hội thi. V.TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH: - Lập Ban Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường, thành phần: + Trưởng ban: Hiệu trưởng. + Phó ban: 2 Phó Hiệu trường. + Ủy viên: Tổ trưởng- Giáo viên giỏi cấp tỉnh của những năm học trước. VI.TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO VIÊN DỰ THI: ( Điều 18, Chương IV của Điều lệ theo Thông tư 21 ) Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau: 1) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt giải C trở lên (từ 10 điểm trở lên) 2)Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; 3)Hai tiết thực hành giảng dạy được xếp loại giỏi. Giáo viên tham gia đủ các nội dung Hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự thi theo quy định tại Điều 18 của Điều lệ này được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường và được Hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG. VII.BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THI VỀ SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO: Sau khi kết thúc hội thi, trường tổng hợp kết quả hội thi GVDG cấp trường nộp bao cáo về Sở theo thời gian qui định. KT.HIỆU TRƯỞNG PHT TRƯƠNG SƠN Nơi gửi: -Hiệu trưởng, phó HT; -Công Đoàn, TTCM; -Lưu HSCM./. PHỤ LỤC 2: 16
 17. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AG CÂU HỎI THAM KHẢO DỰ THI GV DẠY GIỎI Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012 PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Thầy (Cô) điền vào tờ giấy làm bài thi đáp án các câu hỏi được cho là đúng nhất Câu 1: Luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày nào? A. 01/7/2005 B.01/8/2005 C.01/01/2006 D.01/01/2007 Câu 2: Luật Giáo dục năm 2005 được thay thế Luật Giáo dục năm nào? A. 1998 B.1999 C.2000 D.2001 Câu 3: Luật Giáo dục gồm: A. 120 điều, chia thành 7 chương B.120 điều, chia thành 9 chương C. 120 điều, chia thành 11 chương D. 130 điều, chia thành 7 chương Câu 4: Luật Giáo dục năm 2005, qui định Nhà Giáo ở chương nào? A. Chương II B.Chương III C.Chương IV D.Chương V Câu 5:Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà Giáo được qui định tại điều mấy của Luật Giáo dục năm 2005? A. Điều 70,71 B.71,72 C.72,73 D.73,74 Câu 6: Nhà giáo có quyền nào được qui định trong Luật Giáo dục năm 2005? A.Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo. B.Được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. C.Được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm than thể của người học. D. Cả B và C. Câu 7: Thông tư Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông là Thông tư số: A.27/2009/TT-BGDĐT B. 28/2009/TT-BGDĐT C. 29/2009/TT-BGDĐT D. 30/2009/TT-BGDĐT Câu 8: Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học là Thông tư số: A.27/2009/TT-BGDĐT B. 28/2009/TT-BGDĐT C. 29/2009/TT-BGDĐT D. 30/2009/TT-BGDĐT Câu 9: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học có bao nhiêu tiêu chuẩn, tiêu chí? A. 6 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí B. 6 tiêu chuẩn và 30 tiêu chí C. 7 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí D. 8 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí Câu 10: Giáo viên được đánh giá, xếp loại theo chuẩn giáo viên có bao nhiêu loại? A. 3 loại B. 4 loại C. 5 loại D. 6 loại Câu 11: Chọn câu đúng về việc qui định Loại xuất sắc trong đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn: A.Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 10 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100. B.Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 85 đến 100. C.Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 3 điểm, 4 điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100. 17
 18. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm D.Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100. Câu 12: Qui trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn được tiến hành trình tự theo bao nhiêu bước: A. 02 B. 03 C. 04 D. 05 Câu 13: Hiện nay việc đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông dựa trên Quyết định nào của Bộ Giáo Dục: A. Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT. B. Quyết định số 51/2008/QĐ- BGDĐT. C. Quyết định số 07/2006/QĐ-BGDĐT. D. Cả A và B. Câu 14: Trong qui chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông hiện hành, qui định số lần kiểm tra thường xuyên đối với môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết trong tuần. Mỗi học sinh có ít nhất bao nhiêu lần kiểm tra trong mỗi học kỳ: A. ít nhất 01 lần B. ít nhất 02 lần C. ít nhất 03 lần D. ít nhất 04 lần Câu 15: Trong qui chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông hiện hành, qui định điểm các bài kiểm tra theo hình thức nào cho điểm số nguyên. A.Kiểm tra thường xuyên theo hình thức trắc nghiệm. B. Kiểm tra thường xuyên theo hình thức tự luận. C. Kiểm tra thường xuyên theo hình thức trắc nghiệm hoặc có một phần trắc nghiệm. D. Kiểm tra định kỳ theo hình thức tự luận. Câu 16: Trong qui chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông hiện hành, qui định Hệ số điểm môn học khi tham gia tính điểm trung bình các môn học kỳ và cả năm học đối với Ban cơ bản (không học nâng cao môn nào) thì: A. Môn Văn, Toán hệ số 2; các môn còn lại hệ số 1. B. Môn Văn, Toán hệ số 3; các môn còn lại hệ số 2. C. Tất cả các môn còn lại hệ số 1. D. Tất cả các môn còn lại hệ số 2. Câu 17: Trong qui chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông hiện hành, qui định Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm. Trong đó qui định Loại yếu: A.Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 hoặc nhận xét loại kém. B. Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0 hoặc nhận xét loại yếu. C. Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0 hoặc nhận xét loại kém. D. Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 1,5 hoặc nhận xét loại kém. Câu 18: Trong qui chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông hiện hành, Sở GDĐT An giang qui định cấp THPT môn học nào được đánh giá bằng cách nhận xét kết quả học tập của học sinh? A. Môn GDQP-AN và Thể dục B. Môn GDQP-AN, môn Thể dục, Nghề phổ thông. C. Môn Nghề phổ thông, môn Thể dục. D. Môn Thể dục. Câu 19: Trong qui chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông hiện hành. Học sinh xếp loại cuối năm thuộc diện nào phải kiểm tra lại? 18
 19. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm A.Xếp loại Hạnh kiểm cả năm loại Yếu và Học lực cả năm loại Yếu. B. Xếp loại Hạnh kiểm cả năm từ Trung bình trở lên và Học lực cả năm loại Yếu. C. Xếp loại Hạnh kiểm cả năm từ Khá trở lên và Học lực cả năm loại Kém. D. Xếp loại Hạnh kiểm cả năm từ Trung bình trở lên và Học lực cả năm loại Trung bình. Câu 20: Trong qui chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông hiện hành. Học sinh thuộc diện nào thì không được lên lớp? A.Nghỉ quá 45 buổi học không phép trong năm học (nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại) . B. Nghỉ quá 45 buổi học có phép trong năm học (nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại) C. Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại ). D. Tất cả các trường hợp trên. Câu 21: Trong qui chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông hiện hành. Học sinh xếp loại cuối năm thuộc diện nào phải rèn luyện Hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè? A.Học lực cả năm xếp loại Trung bình trở lên và Hạnh kiểm xếp loại Yếu. B.Học lực cả năm xếp loại Trung bình trở lên và Hạnh kiểm xếp loại Trung bình. C.Học lực cả năm xếp loại Yếu và Hạnh kiểm xếp loại Yếu. D.Học lực cả năm xếp loại Yếu và Hạnh kiểm xếp loại Trung bình. Câu 22: Điều lệ trường THCS, THPT và trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện hành, tại điều 32 có qui định Quyền của giáo viên, trong đó giáo viên được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học bao nhiêu ngày? A. không quá 02 ngày liên tục. B. không quá 03 ngày liên tục. C. không quá 04 ngày liên tục. D. không quá 01 tuần liên tục. Câu 23: Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ GDĐT ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 được thay thế bằng Thông tư nào? A. Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 B. Thông tư 11/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 C. Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 D. Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 Câu 24: Thực hiện kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GDĐT về triển khai và phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông. Có bao nhiêu tiêu chuẩn đánh giá “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. A. 4 Tiêu chuẩn B. 5 Tiêu chuẩn C. 6 Tiêu chuẩn D. 7 Tiêu chuẩn. Câu 25: Trong các tiêu chuẩn đánh giá “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” , tiêu chuẩn nào đánh giá dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, địa phương, giúp học sinh tự tin trong học tập. A. Tiêu chuẩn 2 B. Tiêu chuẩn 3 C. Tiêu chuẩn 4 D. Tiêu chuẩn 5 Câu 26: Trong văn bản hướng dẫn đánh giá “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Sở GDĐT AG, ngày 15/5/2009. Trong các tiêu chí đánh giá phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiêu chí nào dưới đây có số điểm đánh giá cao nhất? 19
 20. Sáng kiến kinh nghiệm Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm A.Bảo đảm trường học an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sang, bàn ghế hợp với lứa tuổi học sinh. B.Rèn luyện sức khỏe và y thức bảo vệ sức khỏe, kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thong, đuối nước và các tai nạn khác. C.Tổ chức giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa, cách mạng cho học sinh; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hoạt động phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng cho cộng động và khách du kịch. D.Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động sáng tạo và ý thức vương lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Câu 27: Thành phần tham gia đánh giá “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tổng hợp kết quả đánh giá của nhà trường gổm: A. Ban chỉ đạo cấp trường; Ban giám hiệu; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban Đại Diện CMHS; Đại diện chính quyền, Đoàn thể; Giáo viên, Nhân viên; Học sinh. B. Ban chỉ đạo cấp trường; Ban giám hiệu; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Giáo viên, Nhân viên; Học sinh. C. Ban giám hiệu; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban Đại Diện CMHS; Đại diện chính quyền, Đoàn thể; Giáo viên, Nhân viên; Học sinh. D. Ban chỉ đạo cấp trường; Ban giám hiệu; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban Đại Diện CMHS; Giáo viên, Nhân viên. Câu 28: Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông hiện hành, qui định Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm : A. 02 tiết B. 03 tiết C. 04 tiết D. 05 tiết. Câu 29: Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông hiện hành, qui định Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu được giảm : A. 02 tiết/ tuần B. 03 tiết/ tuần C. 04 tiết/ tuần D. Không giảm. Câu 30: Trong các tiêu chí đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên. Từng tiêu chí có bao nhiêu mức điểm: A. 2 mức B. 3 mức C. 4 mức D. 5 mức. Câu 31: Chọn câu đúng về việc qui định Loại Khá trong đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn: A.Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 10 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89. B. Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 3 điểm, 4 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89. C. Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 3 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89. D. Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 10 tiêu chí đạt 3 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89. Câu 32: Trường trung học có các loại hình sau: A.Công lập và bán công B.Công lập, bán công và dân lập. C.Công lập và tư thục D. Công lập, bán công, tư thục và dân lập. Câu 33: Trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học hiện nay? A.Tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức. B.Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh. C.Chú trọng bồ dưỡng phương pháp tự học của học sinh. D.Giảnh dạy tin giản-vững chắc. 20

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ