Situation of generation and management of medical solid waste at some...

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

To describe the situation of generation and management of medical solid waste at some hospitals in Vietnam from 2015 to 2016. Methods: Retrospective studies had analyzed over 92 hospitals.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.11 M, số trang : 7

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ