Xem mẫu

  1. Tiết 12: Cơ chế xác định giới tính I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC - HS mô tả được 1 số NST giới tính, trình bày được cơ chế NST xác định ở người. Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường trong và môi trường ngoài đến sự phân hoá giới tính. - Rèn kỹ năng quan sát, phân tích kênh hình, phát triển tư duy, lý luận (phân tích, so sánh) II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh phóng to: H12-1, H12-2 SGK III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC * Hoạt động 1: Nhiễm sắc thể giới tính GV yêu cầu HS quan sát H8-2 - Các nhóm quan sát kỹ hình nêu H?: Nêu những điểm giống nhau được đặc điểm và khác nhau ở bộ NST của ruồi + Giống nhau: số lượng: 8 NST, trong đực và ruồi cái? đó có 3 cặp có hình giống nhau - GV phân tích đặc điểm NST + Khác nhau: thường và giới tính : 1 chiếc hình que, 1 chiếc hình móc H?: NST giới tính có ở điểm nào? : 1 cặp hình que
  2. GV đưa ví dụ ở người + HS quan sát kỹ hình và nêu sự khác 44A + XX Nữ nhau của cặp NST thứ 23 44A + XY Nam - Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm H?: So sánh cặp NST thường và khác bổ xung cặp NST giới tính + NST giới tính có 2 gen tương đồng XX hoặc không tương đồng XY qua định tính cái hoặc đực * Hoạt động 2: Cơ chế NST xác định giới tính GV: giới thiệu cơ chế xác định - HS quan sát kỹ hình thảo luận thống giới tính ở người nhất ý kiến qua giảm phân - Yêu cầu: quan sát H12-2 thảo + mẹ sinh ra một loại trứng 22 A + X luận + Bố sinh ra 2 loại tinh trung H?: Có mấy loại trứng và tinh 22A + X và 22 A + Y trùng được tạo ra qua giảm phân + Sự thụ tinh giữa trứng với tinh trùng H?: Sự thụ tinh giữa tinh trùng và X XX Gái trứng như thế nào? Với tinh trùng Y XY trai GV: Phân tích các khái niệm P: (44A + XX) x (44A +X) đồng giao tử, dị giao tử và sự 22 A + X thay đổi tỷ lệ nam nữ theo lứa GP 22A + X tuổi 22A + Y
  3. F1: 44 A + XX (gái) 44 A + XY (trai) - Sự phân ly của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại H?: Vì sao tỷ lệ con trai và con trong thụ tinh là cơ chế xác định giới gái sinh ra là 1:1l tỷ lệ này đúng tính trong điều kiện nào? + 2 loại tinh trùng tạo ra với tỷ lệ ngang H?: Sinh trai hay gái là do người nhau mẹ đúng không? + Các tinh trùng tham gia thụ tinh với xác suất ngang nhau + Số lượng thông kê đủ lớn * Hoạt động 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá GV: giới thiệu NST giới tính có - HS nêu được các yếu tố các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân + Hoóc môn hoá giới tính? + Nhiệt độ cường độ ánh sáng H?: Nêu những yếu tố ảnh hưởng * ý nghĩa: chủ động điều chỉnh tỷ lệ đực, đến sự phân hoá giới tính? cái phù hợp với mục đích sản xuất - Sự hiểu biết về cơ chế xác định giới tính có ý nghĩa như thế nào trong sản xuất
  4. * Kết luận: HS đọc kết luận SGK IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - Nêu sự khác nhau giữa NST thường và NST giới tính? - Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỷ lệ đực cái như thế nào ở vật nuôi – có ý nghĩa gì trong thực tiễn? V/ DẶN DÒ: - Học bài theo nội dung SGK - Làm câu hỏi 1, 2, 5 ở vở bài tập - Ôn lại bài 2 cặp tính trạng của Men Đen - Đọc “Em có biết” ---------------o0o-------------
nguon tai.lieu . vn