Xem mẫu

  1. Bài 21: QUANG HỢP (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh vận dụng kiến thức đã hcọ và kĩ năng phân tích thí nghiệm để biết được những chất lá cần sử dụng để chế tạo tinh bột. - Phát biểu được khái niệm đơn giản về quang hợp. - Viết sơ đồ tóm tắt về hiện tượng quang hợp. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh phân tích thí nghiệm, khái quát. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - GV: Thực hiện trước thí nghiệm, mang lá ở thí nghiệm đến lớp để thử kết quả với dung dịch iốt. - HS: Ôn lại kiến thức về cấu tạo của lá, sự vận chuyển nước của rễ, ôn lại bài quang hợp của tiết trước. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức
  2. - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu nội dung thí nghiệm lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng? 3. Bài học Cho HS nhắc lại kết luận chung của bài trước, ? Vậy lá cây cần chất gì để chế tạo tinh bột? Hoạt động 1: Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột? Mục tiêu: Thông qua thí nghiệm biết cây cần: nước, khí cacbonic, ánh sáng, diệp lục để chế tạo tinh bột. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu: HS nghiên cứu độc lập - Mỗi HS đọc kĩ thông tin mục  và SGK trang 70, 71, thảo luận nhóm các thao tác thí nghiệm ở mục . trả lời 2 câu hỏi SGK. - HS tóm tắt thí nghiệm cho cả lớp - GV gợi ý: cùng nghe. ? Sử dụng kết quả của tiết trước để - HS thảo luận nhóm tìm câu trả lời xác định lá ở chuông nào có tinh bột đúng, ghi vào giấy. và lá ở chuông nào không có tinh - Yêu cầu nêu được: bột? + Chuông A có thêm cốc chứa nước
  3. + Cây ở chuông A sống trong điều vôi trong. kiện không khí không có cacbonic. + Lá trong chuông A không chế tạo + Cây ở chuông B sống trong điều được tinh bột. kiện không khí có cacbonic. + Lá cây ở chuông B chế tạo được - Cho HS các nhóm thảo luận kết tinh bột. quả. - HS thảo luận kết quả ý kiến của - GV lưu ý HS: chú ý vào điều kiện nhóm và bổ sung. của thí nghiệm và chính điều kiện sẽ làm thay đổi kết quả của thí nghiệm. - Sau khi HS thảo luận GV cho HS rút ra kết luận nhỏ cho hoạt động này. ? Tại sao ở xung quanh nhà và những nơi công cộng cần trồng nhiều cây xanh? Tiểu kết: - Không có khí cacbonic lá không thể chế tạo được tinh bột. Hoạt động 2: Khái niệm về quang hợp
  4. Mục tiêu: HS nắm được khái niệm quang hợp, viết sơ đồ quang hợp. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS hoạt động độc lập, - HS tự đọc mục  và trả lời yêu cầu nghiên cứu SGK. SGK trang 72. - GV gọi 2 HS viết lại sơ đồ quang - HS viết sơ đồ quang hợp, trao đổi hợp lên bảng. tron gnhóm về khái niệm quang hợp. - GV cho HS nhận xét 2 sơ đồ trên - HS trình bày kết quả của nhóm, bổ bảng, bổ sung và thảo luận khái niệm sung sơ đồ quang hợp (nếu cần). quang hợp. - GV cho HS quan sát lại sơ đồ quang hợp ở SGK trang 72 và trả lời câu hỏi: ? Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột? Nguyên liệu đó lấy từ đâu? ? Lá cây chế tạo tinh bột trong điều kiện nào? - HS trả lời câuhỏi và rút ra kết luận. - GV cho HS đọc thông tin  trả lời câu hỏi: Ngoài tinh bột lá cây còn tạo
  5. ra những sản phẩm hữu cơ nào khác? Tiểu kết: - Quang hợp là hiện tượng lá cây chế tạo tinh bột ngoài ánh sáng nhờ nước, khí cacbonic và diệp lục. 4. Củng cố - GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm quang hợp, trả lời câu hỏi 3 SGK trang 72. - Làm bài tập trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng: Câu 1: Trong các bộ phận sau đây của lá, bộ phận nào là nơi xảy ra quá trình quang hợp: a. Lỗ khí b. Gân lá c. Diệp lục Câu 2: Lá cây cần khí nào trong các chất khí sau để chế tạo tinh bột: a. Khí oxi b. Khí cacbonic c. Khí nitơ Đáp án: 1c; 2b.
  6. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục “Em có biết”.
nguon tai.lieu . vn