Xem mẫu

  1. Bài 20 : CÂN BẰNG NỘI BỘ (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU Học sinh - Giải thích được tại sao động vật hằng nhiệt lại có thể duy trì thân nhiệt ổn định. - Trình bày được cơ chế cân bằng áp suất thẩm thấu của máu. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sơ đồ cơ chế chống lạnh - Sơ đồ cơ chế chống nóng - Sơ đồ cơ chế điều hoà hấp thụ nước ở thận - Sơ đồ cơ chế điều hoà hấp thụ natri ở thận - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ - Cho biết tên của các bộ phận tham gia duy trì nồng độ glucôzơ trong máu ?
  2. - Tại sao cân bằng nội môi lại đóng vai trò quan trọng ? 2. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức * Hoạt đông I 2.Cơ chế điều hoà thân nhiệt ở ? Thế nào là động vật biến nhiệt, đẳng động vật hằng nhiệt nhiệt, cho ví dụ. Học sinh : Nêu được +Động vật đẳng nhiệt có thân nhiệt ổn định +Động vật biến nhiệt có thân nhiệt thay đổi theo môi trường *Hoạt động 2 Giáo viên : cho học sinh đọc mục a và b, quan sát sơ đồ 20.1 và 20.2 ? vì sao các động vật đẳng nhiện có thể -Khi trời lạnh duy trì được thân nhiệt ổn định ? ? +Tăng sinh nhiệt (run cở) Học sinh : trả lời bằng cách điền các +Giảm mất nhiệt (dựng lông, mạch thông tin thích hợp vào phiếu học tập số máu co) 1
  3. Phiếu học tập số 1 Bộ phận Bộ phận trả -Khi trời nóng Kích thích tiếp nhận lời +Giảm sinh nhiệt Trời lạnh +Tăng thải nhiệt (toát mồ hôi, mạch Trời nóng máu giản) Áp Suất thẩm thấu tăng Áp suất thẩm thấu giảm Giáo viên : chỉnh sửa hoàn chỉnh. Giáo viên : Ap suất thẩm thấu củâmú là do các chất hoà tan và lượng nước trong máu quyết định. Khi 1 trong 2 yếu tố này thay đổi sẽ dẫn đến làm cho áp suất thẩm
  4. thấu của máu bị thay đổi. * Hoạt động 3 3.Cơ chế điều hoà áp suất thẩm thấu Giáo viên : Cho học sinh đọc mục III.3, -Cơ chế điều hoà áp suất thẩm thấu quan sát sơ đồ 20.3 và 20.4 của máu chủ yếu dựa trên cơ chế điều ? khi áp suất thẩm thấy tăng hoặc giảm hoà muối và nước. cơ thể điều tiết bằng cách nào ? Học sinh : trả lời bằng cách điền các thông tin cần thiết vào phiếu học tập ? thực hiện câu hỏi lệnh sau mục III.3 -Khi áp suất thẩm thấu tăng : +Gây khát nước +Chống mất nước +hấp thụ lại nước ở quản cầu thận +Khi áp suất thẩm thấu giảm +Tăng cường hấp thụ Na+ ở quản cầu thận IV. CỦNG CỐ -Trình bày cơ chế chống nóng, chống lạnh ở động vật hằng nhiệt -Vì sao trời nóng chó thở gấp và lưỡi thè ra ?
  5. -Vì sao các động vật vùng nhiệt đới tai lại lớn hơn động vật vùng lạnh ? -Hãy chọn đáp án đúng a.Bộ phận điều khiển cơ chế điều hoà thân nhiệt của động vật hằng nhiệt là : A. Hành não B. Vừng dưới đồi C.Tuyến yên D. Tuyến trên thận V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Nắm vững phần in nghiêng trong sách giáo kho. -Chuẩn bị câu hỏi 1, 2 sách giáo khoa trang 82-83 -Đọc trước bài : Thực hành
nguon tai.lieu . vn