Xem mẫu

 1. SINH DUÏC ÔÛ BÍ TÖÛ 1
 2. HOA COÂ ÑOÄC (SOLITARY) CHUØM (RACEME) CHUØM TUÏ TAÙN (PANICLE) 2
 3. TUÏ TAÙN BOØ CAÏP (CYME-SCIRPOID) TAÛN PHOØNG (CORYMB) TAÙN (UMBLE) 3
 4. GIEÙ (SPIKE) GIEÙ ÑUOÂI CHOÀN (CATKIN) HOA ÑAÀU (HEAD) 4
 5. CHUÏM (GLOMERULE) GIEÙ MO (SPADIX) SUNG (SYNCONIUM) 5
 6. HOA LAÙ BAÉC CAÙC PHAÀN CUÛA HOA 6
 7. ÑTD (TAM PHAÂN, ÑAØI DAÏNG CAÙNH) STD (NGUÕ PHAÂN), ÑAØI PHUÏ 7
 8. HOA VOÂ CAÙNH HOA CAÙNH RÔØI HOA CAÙNH DÍNH 8
 9. HOA TRAÀN VAØNH PHUÏ TIEÀN KHAI BAO HOA LIEÂN MAÛNH KEÁT LÔÏP LUAÂN XEN VAËN XOAÉN OÁC 9
 10. HOA ÑOÀ Hình chieáu caùc phaàn cuûa hoa treân 1 maët phaúng Treân hoa ñoà, caùc phaàn cuûa hoa xeáp xen keõ nhau SONG TÖÛ DIEÄP ÑÔN TÖÛ DIEÄP PHAÀN THUÏ: BOÄ NHÒ ÑÖÏC 10
 11. CAÁU TAÏO BAO PHAÁN CAÁU TAÏO HAÏT PHAÁN 11
 12. PHAÀN THUÏ: BOÄ NHUÏY CAÙI KHAÙI NIEÄM TAÂM BÌ 12
 13. KHAÙI NIEÄM TAÂM BÌ TIEÅU NOAÕN CAÙC LOAÏI TIEÅU NOAÕN 13
 14. HÌNH THAØNH TUÙI PHOÂI SÖÏ THUÏ PHAÁN Sinh vieân töï ñoïc taøi lieäu ôû nhaø 14
 15. SÖÏ THUÏ TINH SÖÏ PHAÙT TRIEÅN HOÄT Bì: daøi ra, phaân caét thaønh nhieàu taàng, taåm moäc toá => voû hoät. Hôïp töû phuï (3n): phaân caét thaønh nhieàu nhaân, hình thaønh phoâi nhuõ, phoâi nhuõ tieâu hoaù noaõn taâm (phoâi taâm) daàn daàn + Taïo vaùch: phoâi nhuõ teá baøo + Khoâng taïo vaùch: phoâi nhuõ coäng baøo Hôïp töû chính (2n): phaùt trieån thaønh caây maàm goàm reã maàm, thaân maàm, choài maàm vaø laù maàm. Caây maàm söû duïng phoâi nhuõ ñeå phaùt trieån. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN HT CHÍNH 15
 16. CAÁU TAÏO HOÄT SAU KHI CHÍN Töø ngoaøi vaøo trong coù Voû hoät: thöôøng moät, ñoâi khi 2. Phoâi nhuõ: hoät coù theå coù hay khoâng coù phoâi nhuõ. + Neáu phoâ nhuõ khoâng tieâu hoaù heát noaõn taâm, phaàn coøn laïi goïi laø ngoaïi phoâi nhuõ: Hoï Suùng, Tieâu. + Neáu caây maàm khoâng tieâu hoaù heát phoâi nhuõ, phaàn coøn laïi goïi laø (noäi) phoâi nhuõ: hoï Cao su, Döøa, Maõng caàu. + Neáu phoâi nhuõ tieâu hoaù heát noaõn taâm vaø caây maàm tieâu hoaù heát phoâi nhuõ, thì hoät khoâng coù phoâi nhuõ: hoï Sen, Ñaäu, Mít, Xoaøi. Caây maàm. SÖÏ THAØNH LAÄP QUAÛ Cuøng luùc tieåu noaõn phaùt trieån thaønh hoät, thaønh baàu noaõn phaùt trieån thaønh traùi: Bieåu bì ngoaøi => ngoaïi quaû bì Nhu moâ giöõa => trung quaû bì Bieåu bì trong => noäi quaû bì Quaû bì bieán ñoåi theo 2 caùch: + Quaû khoâ: quaû bì taåm moäc toá, khoâ, cöùng. + Quaû maäp: tích chöùa döôõng lieäu, phì to ra vaø coù theå aên ñöôïc. 16
 17. PHÌ QUAÛ/ QUAÛ NHAÂN CÖÙNG QUAÛ KHOÂ TÖÏ KHAI MANH NANG GIAÙP QUAÛ GIAÙC QUAÛ HAÏP QUAÛ NANG 17
 18. NANG CHEÛ VAÙCH CAÉT NGAÊN QUAÛ KHOÂ BAÁT KHAI BEÁ QUAÛ DÓNH QUAÛ DÖÏC QUAÛ 18
 19. QUAÛ KEÙP GIAÛ QUAÛ 19
 20. 20