Xem mẫu

  1. Tự Học PHP Sắp xếp mảng Do PHP lưu trữ các phần tử trong mảng theo thứ tự chúng được đưa vào mảng, chính vì vậy đôi lúc sẽ nảy sinh nhu cầu sắp xếp các phần từ trong mảng. Để sắp xếp ta có thể dùng các hàm có sẵn của PHP, tiêu biểu là hàm sort Code: Kết quả thu được sẽ là: Quote array(6) { o => int(5) [1]=> int(3) [2]=> int(6) [3]=> int(4) [4]=> int(2) [5]=> int(1) } array(6) { o => int(1) [1]=> int(2) [2]=> int(3) [3]=> int(4) [4]=> int(5) [5]=> int(6) } Các bạn có thể thấy là các giá trị đã được sắp xếp tăng dần tuy nhiên các key cũng đã bị thay đổi. Để dữ nguyên các key ban đầu, ta sử dụng hàm asort. Thay thế hàm sort trong ví dụ bằng asort thì sẽ thu được kết quả như sau: Quote array(6) { o => int(5) [1]=> int(3) [2]=> int(6) [3]=> int(4) [4]=> int(2) [5]=> int(1) } array(6) { [5]=> int(1) [4]=> int(2) [1]=> int(3) [3]=> int(4) o => int(5) [2]=> int(6) } Các hàm này cũng sẽ làm việc tốt đẹp với các xâu kí tự, tuy nhiên với 1 mảng có các giá trị "report1.pdf", "report5.pdf", "report10.pdf", and "report15.pdf" thì kết quả thu được sẽ là: Quote By traibingo 1|P a ge
  2. Tự Học PHP "report1.pdf", "report10.pdf", "report15.pdf", "report5.pdf" Đơn giản là vì mã ASCII của "1" nhỏ hơn "5" nên kết quả sẽ ra như vậy. Để giải quyết vấn đề này, thay vì sort và asort ta sử dụng natsort hoặc natcasesort. Kết quả thu được sẽ là: "report1.pdf", "report5.pdf", "report10.pdf", "report15.pdf" Sắp xếp mảng nâng cao Giả sử bạn có mảng nhiều chiều sau: Code: Khi muốn sắp xếp mảng $bikes theo price của mỗi phần tử thì làm thế nào? Không thể dùng các hàm ở trên được! Vậy giải pháp duy nhất là ta sẽ phải tự sắp xếp Code:
  3. Tự Học PHP uasort($bikes, "compare_price"); foreach ($bikes as $bike) { echo "Bike {$bike['name']} costs \${$bike['price']} \n"; } ?> Trong ví dụ trên, mấu chốt chính là ở hàm uasort, hàm này sẽ so sánh từng giá trị trong mảng với nhau bằng hàm so sánh compare_price. Hàm này sẽ so sánh 2 giá trị được đưa vào là $in_bike1 và $in_bike2 rồi trả lại 1 trong 3 giá trị: 1, 0 hoặc (-1) khi so sánh price của $in_bike1 và $in_bike2. Sau cùng ta sẽ thu được kết quả: Quote Bike Off-Roadster costs $4295 Bike Slasher XYZ 1000 costs $11450 Bike Grande Tour Meister costs $12999 Sắp xếp ngược lại Trong các phần trên ta đều thấy sắp xếp tăng dần, vậy để sắp xếp giảm dần thì làm thế nào? Ta có thể sử dụng rsort và arsort thay thế cho sort và asort. Chú ý là không có ursort! Để sắp xếp ngược lại bạn chỉ cần đảo ngược thứ tự trong hàm so sánh của mình Sắp xếp theo key Để sắp xếp theo key, ta có các hàm ksort, krsort, và uksort. Sắp xếp theo key sẽ luôn giữ nguyên các key vì vậy không có kasort. Các giá trị đi kèm mỗi key cũng sẽ được giữ nguyên Các hàm khác array_merge Hàm này sẽ nhận vào 2 mảng và trả lại 1 mảng trong đó bao gồm tất cả các giá trị của 2 mảng ban đầu. Các key sẽ được giữ nguyên trừ trường hợp: 2 mảng có 1 key là xâu kí tự giống nhau, thì giá trị của mảng thứ nhất sẽ bị ghi đè bằng giá trị của key đó ở mảng thứ hai Ở mảng thứ hai nếu trùng các key là số nguyên với mảng thứ nhất, thì các giá trị của mảng thứ hai sẽ nhận 1 key mới (không ghi đè) Xét ví dụ: Code:
  4. Tự Học PHP $newar = array_merge($ar1, $ar2); print_r($newar); ?> Kết quả thu được sẽ là: Quote Array ( [name] => Zimbu o => 10 [1] => 100 [2] => 2 [3] => 3 [4] => 4 ) array_combine Hàm này nhận vào 2 mảng rồi trả lại 1 mảng, trong đó các key là các giá trị của mảng thứ nhất, các giá trị là từ mảng thứ hai. Nếu 2 mảng không có cùng số phần tử sẽ báo lỗi. Xét ví dụ sau: Code:
  5. Tự Học PHP [height] => 5'8" ) array_intersect Hàm này nhận vào 2 mảng rồi trả lại các phần tử cùng có ở 2 mảng. Các key sẽ được giữ nguyên, nếu cùng 1 giá trị mà lại có 2 key khác nhau thì key ở mảng thứ nhất sẽ được sử dụng. Xét ví dụ sau: Code: Kết quả thu được (đoán trước rồi hãy đọc xem có đúng kô nhé ) Quote Array ( [name] => Zeke o => 10 ) array_search Khi bạn cần tìm 1 giá trị trong mảng thì sử dụng hàm này. Cấu trúc rất đơn giản: Code: Và đây là kết quả: Quote By traibingo 5|P a ge
  6. Tự Học PHP int(2) bool(false) Còn tiếp… By traibingo 6|P a ge
nguon tai.lieu . vn