Xem mẫu

  1. Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (cấp tỉnh- P.ĐKKD) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế địa phương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. - Các thành viên liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. 1. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo hợp đồng sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua; - Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm
  3. Tên bước Mô tả bước dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hợp đồng sáp nhập công ty Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc sáp nhập công ty (của công 2. ty nhận sáp nhập) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp 3. nhập và các công ty bị sáp nhập.
  4. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tùy theo loại hình doanh nghiệp Thông tư 03/2006/TT-BKH của B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn