Xem mẫu

  1. Sao l u d li u c a h i u hành Windows Home Server M u thông báo s có d ng nh sau: t tên cho k ho ch: B ng t ng quát hi n ra, ây b n s ki m tra l i các thi t l p, có th thay i n u không c n thi t b c nào ó:
  2. V y là b n ã thành công trong vi c t o k ho ch sao l u. Nh n nút Finish và Run backup now b t u sao l u d li u:
  3. Khôi ph c d li u s d ng CloudBerry khôi ph c d li u t CloudBerry, s d ng ch c n ng Restore Wizard t b ng h ng d n ban u, l a ch n ng d n và cách th c khôi ph c …:
  4. i n m t kh u mã hóa n u b n t ra b c sao l u phía trên:
  5. Ki m tra l i l n cu i tr c khi ti n hành khôi ph c:
  6. B ng di n bi n quá trình khôi ph c hi n th y ! thông tin file, th i gian c tính, t c " truy c p, t c " t i ….: CloudBerry h# tr$ tính n ng khôi ph c file tr c ti p n các th m c chia s% trong h th ng, qua m ng LAN ho c trên server, các th m c WHS khác:
  7. Ho c, b n có th truy c p, tìm hi u và s d ng các tính n ng khác c!a CloudBerry b&ng cách nh n nút Settings t i WHS Console sau quá trình CloudBerry Backup, ví d nh t o tài kho n l u tr khác, ki m tra c p nh t, thêm ng d ng, phân tích, d oán ho c cung c p thông tin, ý ki n ph n h'i:
nguon tai.lieu . vn