Xem mẫu

  1. Sao l u d li u c a h i u hành Windows Home Server Các tính n ng và cách s d ng B ng h ng d n CloudBerry c trình bày r t n gi n và d hi u. Chúng ta hãy cùng i m qua nh ng tính n ng này, tr c tiên là quá trình sao l u d li u theo k ho ch. Nh n vào ng d n Setup Backup Plan b t u:
  2. Ti p theo, l a ch n ch sao l u. CloudBerry cung c p cho ng i s d ng 2 l a ch n: Advance và Simple:
  3. B c ti p theo, l a ch n tài kho n l u tr ho c t o m i. Ho c b n có th l a ch n tài kho n m c nh b ng cách ánh d u vào ô Use currently selected account as default:
  4. Ti p theo, l a ch n file và th m c c n sao l u trên server c a b n. ánh d u ô Show physical drives hi n th y t t c các phân vùng và file h th ng. 1 i m thu n l i khác c a CloudBerry là cho phép b n l a ch n c th t ng file và th m c (dù là nh nh t) không gi ng nh công c sao l u WHS.
  5. Ti p theo, tùy ch n các b l c, file ho c th m c …
  6. Bên c nh ó, còn có s l a ch n v! ph ng th"c nén và mã hóa. Tính n ng này s# giúp b n ti t ki m dung l ng, $ng th i t ng tính b o m t d li u:
  7. M c Purge Options v i nh ng l a ch n, tùy ch%nh xóa các file c&. B n có th l a ch n xóa ngay trên S3 sau khi xóa trên h th ng, ho c ng c l i. Ng i dùng nên l a ch n c'n th n ( m c này, b(i n u nh m l n thì s# không th khôi ph c c file sau này:
  8. Ti p theo là tính n ng t l ch t ng ho c thông th ng:
  9. Nh p a ch% email nh n c nh báo m)i khi có l)i sao l u ho c khôi ph c x y ra:
nguon tai.lieu . vn