Xem mẫu

  1. Sao l u d li u c a h i u hành Windows Home Server CloudBerry Online Backup phiên b n 1.5 là ng d ng theo ki u front end, k t n i t i ph ng th c l u tr tr c tuy n Amazon S3 sao l u d li u c a h i u hành Windows Home Server. Ch ng trình s sao l u toàn b d li u c a ng i dùng n Amazon S3 nh m tránh kh i nh ng r i ro ho c th m h a, thiên tai… Quá trình cài t T i CloudBerry cho Windows Home Server ng ký tài kho n Amazon S3 Ti n hành cài t Cloudberry Addin nh các addin dành cho Windows Home Server. T i 1 máy tính b t k trong h th ng m ng chia s , k t n i t i th m c chia s chung c a máy ch , m th m c Add-Ins và copy file WHS_CloudBerryOnlineBackupSetup_v1.5.0.81S3o.msi v máy tính: L n ti p theo kh i ng Windows Home Server Console, ch n Settings > Add-Ins. Ch n ti p th Available và nh n nút Install:
  2. Quá trình cài t di n ra r t nhanh, khi hi n b ng thông báo Installation Succeeded thì b m OK: Sau ó, b n s b m t k t n i thông qua Console. Ch vi c b m OK, sau ó k t n i l i: Sau khi k t n i l i, b n s th y CloudBerry Backup ã c cài t thành công, và có th b!t u s" d ng. Bây gi , b n s thi t l#p k ho ch sao l u ho c tìm hi u nh ng tính n ng m i trong phiên b n 1.5 này:
  3. T o tài kho n Amazon S3 ng nh#p vào ng d$n sau: http://aws.amazon.com/s3/ và ti n hành t o 1 tài kho n m i (n u b n ch a có): Nh n vào ng d$n Create an account:
  4. Các b n nên thao kh o qua tính n ng s" d ng c a Amazon S3, sau ó nh n vào nút Sign Up for Amazon S3:
  5. i n các thông tin cá nhân xác th%c và &ng ý v i th a thu#n c a Amazon Web Services Customer Agreement. Sau ó l%a ch n các ph ng th'c thanh toán, hình th'c s" d ng sao cho phù h p v i nhu c u. Amazon S3 ang ti n hành gi i thi u gói l u tr m i Reduced Redundancy Storage v i chi phí th p và hi u qu không (i. Hi n t i CloudBerry 1.5 ã h) tr tính n ng này, các b n có th tìm hi u thêm t i ây:
  6. L u ý: sau khi ng ký tài kho n Amazon S3, quá trình kích ho t và xác nh n tài kho n s di n ra trong vòng 24 gi . Do ó, b n nên ti n hành ng ký tr c khi cài t Add-In. L n u ng nh#p vào S3, b n s ph i khai báo các thông tin quan tr ng và t o thêm 1 giá tr khác g i là Bucket name:
nguon tai.lieu . vn