Xem mẫu

  1. Sao l u d li u c a h i u hành Windows Home Server Giao di n web c a CloudBerry 1 tính n ng khác c a CloudBerry là giao di n web - Web Interface, do ó b n có th truy c p d li u t b t c n i nào, mi n là có k t n i Internet. s d ng tính n ng này, ng nh p vào ng d n Backup Web Interface: Trên th c t , tính n ng này v n ang trong giai o n th nghi m beta. Ho t ng ng d ng Cloudberry ho t ng r t t t qua n n t ng Windows Home Server Console. Ho t ng c a CloudBerry ph thu c vào t c k t n i Internet và dung l ng file sao l u c a b n. Trong bài th nghi m này, quá trình sao l u 1GB d li u t i Amazon S3 m t kho ng 1 gi ng h :
  2. H tr k thu t i ng k thu t viên h tr c a CloudBerry khá t t và hoàn h o trong vi c qu n lý th i gian, h tr khách hàng k!p th i. Ng i s d ng ch" vi c ng nh p, trao #i n i dung qua m u có s$n ho%c tham gia c ng ng tr c tuy n. K t lu n
  3. Khi hoàn t t cu c th nghi m v i ng d ng CloudBerry Online Backup dành cho WHS, tác gi ã c m th y khá hài lòng, c ng nh thu th p ý ki n t c ng ng howtogeek. Giao di n ng d ng vô cùng n gi n, d hi u và s d ng, b t# h p công c cùng nhi u ch c n ng a d ng i kèm, ng i s d ng s& có nhi u l a ch'n h n cùng v i tài kho n l u gi tr c tuy n Amazon S3. CloudBerry ch" ti n hành sao l u nh ng file c thay #i, vì v y nh ng file còn l i s& không b! ghi è và gi m thi u th i gian ho t ng. Ng i dùng s& c h (ng 15 ngày s d ng mi n phí và $29.99 ng ký. M t khi b n ã mua b n quy n ng d ng, và tài kho n n p vào S3 s& thay #i tùy theo l u l ng d li u s d ng. N u b n ang tìm ki m 1 ch ng trình hi u qu , ti n l i c ng nh d s d ng sao l u d li u t h th ng Windows Home Server n Amazon S3, thì qu th c khó có i th nào có th qua m%t c CloudBerry
nguon tai.lieu . vn