Xem mẫu

  1. Sao ché băng Mini DV Digital Video sang Máy tính( C) Ca ture băng Mini DV ho c băng DV b n có 2 cách ca ture băng t băng vào C: 1. S d ng máy DV- layer ca ture
  2. Và ca ture thông qua c ng 1394 trên C hay còn g i là FireWire400 trên máy MAC. Thông qua 1394, máy tính s i u khiên DV- layer ca ture hình nh và tính toán s frame hình tránh b dro t frame. Ngoài ra, ch c năng i u khi n còn dùng l y time code ca ture theo t ng o n. Cách này h bi n các hãng him l n vì s lư ng băng DV cho m i him kho ng 300 - 500 cu n băng DV ho c MiniDV và có s n Timecode c a thư ký trư ng quay mang v hòng h u kỳ. 2. Ca ture thông qua máy quay - camcoder. H u h t các máy quay c a các hãng l n như Sony, JVC,
  3. anasonic u có tích h s n các c ng i kèm, h bi n nh t v n là 2 lo i c ng : 1394 (xem hình) và Mini USB(xem hình) MiniUSB: 1394:
  4. Có s khác bi t n u như b n s d ng USB và 1394, 1394 cho hé b n i u khi n ư c máy DV- layer và t c có h n nh nh hơn USB. B n có th dùng ca USB dành cho các c ng di ng có bán trên th trư ng, các trung tâm tin h c. B n c h i ngư i bán mua dây USB ul n u nh dành cho c ng di ng là h hi u. Quay
  5. him _ th c hi n m t b phim, tôi khuyên b n nên chu n b s n 1 k ch b n hoàn ch nh, chu n b l i tho i trong t ng hân c nh th t chu áo. Khi ó dù có 1 máy nhưng b him b n làm s v n hay m c ch nh n ư c v i 1 máy quay. _Hi n gi do i u ki n b n ch có ư c như v y, nên t m th i hãy ch t lư ng như m c nh c a máy, b n ch u t n 1 kho ng không gian trong c ng c a b n t ch t lư ng ok nh t. _B n nên có 1 chân máy ch nh gi máy không rung và l c, quên i u này ôi khi vô ý làm cho góc quay c a b n b h ng, ch t lư ng gi m, gây "nh c u" cho ngư i xem. N u không có b n có th t m ch m t cái chân theo ý c a b n, mi n sao gi c máy c ng cá và khu hình ko rung l c. _V vi c quay 1 máy quay ư c không thì xin nói v i b n r ng, quan tr ng là idear c a b n, h i ch c n n m ư c nguyên t c C n - Trung - Toàn v n d ng vào c nh quay là ư c, còn vi c fix khung th nào thì sau này b n quay nhi u s có kinh nghi m t máy quay và khung hình chu n hơn. Cái này cũng khó mà hư ng d n tr c ti
  6. cho b n. _V âm thanh c a him, c quay b ng Mic built-in c a máy ch KTS c a b n, sau ó v máy b n, b n ki m tra các âm thanh trong source, âm thanh nào b xì n nh mình s x lý b ng Sony Soundforce gi m t âm, b n ng quá lo l ng vì sau khi x lý v n còn ti ng noise, b n còn thêm nh c cho him n a mà... Còn v i các o n âm thanh b h ng n ng thì b n s có hương án thu âm l i b ng micro head hone cũng ok vì b n có s n k ch b n r i nên l i tho i n m ư c, b n thu off l i cũng ok, nhưng nh r ng h i xem l i o n him ã quay bi t mình di n như th nào mà c l i off cho hù h . Sau khi v h u kỳ mình s dùng h n m m d ng so l i ti ng và hình cho kh v i tho i nhau.
  7. _M t b him quay nhanh hay ch m h thu c hoàn toàn vào eki th c hi n c a b n. Di n viên di n t t thì qua c nh nhanh, di n viên di n chưa t c nh ó thì mình quay l i. Lúc quay c g ng tìm ch ít ngư i và ...im l ng 1 chút thu âm cho t t vì mình không có thi t b chuyên nghi l ct âm