Xem mẫu

  1. Săn nh mùa ông Khi gió l nh làm rơi r ng nh ng chi c lá vàng cu i cùng thì các bu i săn nh thu cũng v a ch m d t. Mùa ông l i n, n u b n ch u ng ư c s bu t giá c a băng tuy t, b n có th i ch p nh t i Yosemite, Lake Tahoe, mi t b c c a ư ng 395, ho c g n hơn n a là Big Bear, Arrowhead, Idyllwilde...
  2. N u nh ng cơn mưa gió não n l nh l o ho c vì thi u s c kh e, vì phu nhân hay phu quân r y la,không cho phép b n ra kh i nhà; tôi ngh r ng b n v n có th dùng máy nh m t cách thư ng xuyên sáng t o ra nh ng nh ngh thu t tuy t h o thay vì d u máy dư i g m giư ng. M t ch thông thư ng và ư c nhi u ngư i thích ch p là nh ng óa hoa. S ng trên nư c M , v n ki m nh ng óa hoa p vào mùa ông cũng không khó khăn gì c . Tuy nhiên khi ch p hoa ta c n ý vài i u như sau: . Ch n nh ng chi c hoa hay nhánh hoa có màu s c b t m t. . Dùng ánh sáng t c a s , èn flash ho c ánh sáng ph i h p. . Thay i góc máy nh, cao hay th p, xê d ch qua ph i hay trái t o impact. . Ch p hoa cũng như nh ng ch khác, t hoa ngay chính gi a hình chưa ch c là m t b c c t t. . Hơi gió t c a s , máy sư i ho c chính hơi th c a ta cũng có th làm hoa b lay ng không còn s c nét khi ta b m máy, nên dùng chân máy và dây b m.
  3. . N u ư c ch p c n (macrophotography) óa hoa s t o nh ng hình nh m i l . . N u t m hình không có k t qu như ta mong mu n thì ta nên tìm hi u nh ng l i l m và ki n t o l i m t nh khác hoàn toàn hơn v i nh ng d ng c s n có.
  4. K thu t nhi p nh M t trong nh ng m c ích chính c a nhi p nh gia là t o cho ch càng hoàn h o càng t t. Khi ch p chân dung, ta quan sát và phân tách khuôn m t i tư ng thay i và che d u khuy t i m. Sau ây là vài m o v t trong cách dùng ánh sáng, s a i b d ng ho c v trí máy nh giúp cho khuôn m t ch thêm toàn h o. 1. Trán l n: ưa c m(chin) lên, t máy nh th p, ng kính ch ch lên. 2. Mũi dài: ưa c m lên, nhìn th ng. 3. C m nh : ưa c m lên, ch p 3/4 m t 4. C m ôi: Ng i th ng, ưa c m ra trư c, t máy nh v trí cao. 5. Sói u: Không dùng hair light, không ch p t trên xu ng. 6. Mũi g y: Hư ng m t v máy, không nên ch p n a m t. 7. M t m p tròn: Nên ch p v i m t ngu n ánh sáng ( tranh t i tranh sáng), ch p 3/4 m t phía bên bóng t i (short lighting).
  5. 8. M t g y: Ch p 3/4 m t, phía bên ánh sáng ( broad lighting) 9. Da nhăn: Dùng ánh sáng d u ( soft box), ng cư i, dùng soft filter. 10. M t b s o: Ánh sáng d u, che s o b ng bóng t i. 11. Tai l n: Ch p 3/4 m t v phía t i, tai phía trư c n m trong bóng t i, tai c a ph n sáng ư c m t che, 12. Mang kính: S a kính lên ho c xu ng tránh ph n chi u. 13. M t sâu: Ch nh th p ánh sáng chính, h s c a ánh sáng tương ph n th p (lighting ratio) 14. Mí m t tr ng: Yêu c u i tư ng nhìn lên, thêm m sáng trong m t (catch light). Hy v ng sau khi áp d ng nh ng m o v t này, các b n s ư c ngư i m u hài lòng và yêu thương g p b i. *** Có nh ng k thu t s d ng èn ho c ánh sáng tr i, s ư cd y trong các khóa nhi p nh cao c p c a H i nh ngh thu t Vi t Nam. Xin ghi danh h c ti p nh ng khóa sau có d p ư c các gi ng viên gi i áp nh ng th c m c trên.
nguon tai.lieu . vn