Xem mẫu

 1. mercury@Updatesofts.com Ebooks Team
 2. Updatesofts.com Ebook Team 1. all cats are grey in the dark (in the night) o (t c ng ) t t èn nhà ngói cũng như nhà tranh 2. cat in the pan (cat-in-the-pan) o k tr m t, k ph n b i 3. to turn cat in the pan o tr m t; thay i ý ki n (lúc lâm nguy); ph n h i 4. after rain comes fair weather (sunshine) 5. h t cơn bĩ c c t i h i thái lai 6. the cat is out the bag i u bí m t ã b ti t l r i o 7. to fight like Kilkemy cats o gi t h i l n nhau 8. in the room of... o thay th vào, vào a v ... 9. no room to swing a cat o h p b ng cái l mũi; không có ch nào mà xoay tr 10. back and belly o cái ăn cái m c 11. at the back of one's mind o trong thâm tâm, trong áy lòng 12. to be at the back of somebody ng ng sau lưng ai; tr l c cho ai, ng h ai, làm h u thu n cho ai o u i theo sát ai o 13. to be at the back of something o bi t ư c nguyên nhân sâu xa, n m ư c bí m t c a cái gì 14. to be on one's back o n m ng a o b thua, b th t b i, nàm vào hoàn c nh b t l c m li t giư ng o 15. behind one's back o làm vi c c t l c, làm vi c n s m c lưng 16. to break somebody's back o b t ai làm vi c c t l c ánh gãy s ng lưng ai o 17. to crouch one's back before somebody o lu n cúi ai, qu lu ai 18. to get (set) somebody's back up o làm cho ai n i gi n, làm cho ai phát cáu 19. to get (put, set) one's back up o n i gi n, phát cáu 20. to get to the back of something o hi u ư c th c ch t c a v n gì 21. to give (make) a back o cúi xu ng (chơi nh y c u) 22. to put one's back into something o mi t mài làm vi c gì, em h t nhi t tình ra làm vi c gì 1 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 3. Updatesofts.com Ebook Team 23. to rob one's belly to cover one's back o (xem) rob t c ng ) l y c a ngư i này cho ngư i khác; vay ch này p vào ch kia 24. to talk throught the back of one's neck o (xem) neck (t lóng) nói lung tung, nói b a bãi 25. to turn one's back upon somebody o quay lưng l i v i ai 26. with one's back against (to) the wall o lâm vào th cùng 27. there is something at the back of it o trong vi c này có i u gì u n khúc 28. to be on one's bones o túng qu n, i n ch túng qu n 29. to bred in the bones o ăn vào t n xương tu , không t y tr ưc 30. what is bred in the bone will not go (come) out of the flesh o (t c ng ) quen n t ánh ch t không ch a 31. to cast [in] a bone between... o gây m i b t hoà gi a... 32. to cut price to the bone o gi m giá hàng t i m c t i thi u 33. to feel in one's bones o c m th y ch c ch n, tin hoàn toàn 34. to have a bone in one's arm (leg) o ( ùa c t) m t nh ngư i không mu n nh c tay (không bu n c t bư c) n a 35. to have a bone in one's throat o ( ùa c t) m t không mu n nói n a; không mu n m mi ng n a 36. to keep the bone green o gi s c kho t t; gi ư c tr lâu 37. to make no bones about (of) o không do d , không ng p ng ng; không nghi ng i gì; không gi u gi m 38. to make old bones o s ng dai, s ng lâu 39. blood and iron o chính sách vũ l c tàn b o 40. blood is thicker than water o (t c ng ) m t gi t máu ào hơn ao nư c lã 41. to breed (make, stir up) bad blood between persons o gây s b t hoà gi a ngư i n v i ngư i kia 42. to drown in blood o nh n chìm trong máu 43. to freeze someone's blood o (xem) freeze làm ai s h t h n 44. to get (have) one's blood up o n i nóng 45. to get someone's blood up 2 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 4. Updatesofts.com Ebook Team o làm cho ai n i nóng 46. in cold blood o ch tâm có suy tính trư c o nh n tâm, l nh lùng, không ghê tay (khi gi t ngư i) 47. to make one's blood boil o (xem) boil làm cho máu sôi lên, làm gi n sôi lên 48. to make someone's blood run cold o (xem) cold làm cho ai s khi p 49. you cannot get (take) blood (out of) stone o không th nào làm m i lòng k nh n tâm ư c 50. to be beyond (past) belief o không th tin ư c 51. to the best of my belief o theo s hi u bi t ch c ch n c a tôi, theo ch tôi bi t m t cách chính xác 52. it stahherst belief o khó mà tin ư c 53. to be a dog in the manger o như chó già gi xương; ích k , không mu n ai dùng n cái gì mình không c n n 54. to die a dog's death 55. to die like a dog o ch t kh , ch t s , ch t nh c nhã, ch t như m t con chó 56. dog and war o nh ng s tàn phá gi t chóc c a chi n tranh 57. every dog has his day o ai r i cũng có lúc g p v n; ai khó ba i 58. to give a dog an ill name and hang him o mu n gi t chó thì b o là chó d i; không ưa thì dưa có giòi 59. to go to the dogs o th t cơ l v n, khánh ki t, xu ng d c ((nghĩa bóng)) o sa o 60. to help a lame dog over stile o giúp ai trong lúc khó khăn 61. to leaf a dog's life o s ng m t cu c i kh như chó 62. to lead someone a dog's life o b t ai s ng m t cu c i kh c c 63. let sleeping dogs lie o (t c ng ) ng khêu g i l i nh ng chuy n ã êm th m; ng b i c t ra mà ng i 64. love me love my dog o yêu tôi thì hãy yêu c nh ng ngư i thân c a tôi 65. not even a dog's chance o không có chút may m n nào 66. not to have a word to throw at the dog 3 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 5. Updatesofts.com Ebook Team l m lì không m mi ng nói n a l i; kiêu kỳ không thèm m mi ng nói o n al i 67. to put on dog o (thông t c) làm b làm t ch, làm ra v ta ây, làm ra v ta ây quan tr ng 68. it rains cats and dogs o (xem) rain 69. to take a hair of the dog that bit you o (xem) hair (t c ng ) l y c tr c 70. to throw to the dogs o v tb i, qu ng i (cho chó) 71. a bird in the bush i u mình không bi t; i u không ch c ch n có o 72. birds of a feather o nh ng ngư i gi ng tính n t nhau, nh ng ngư i cùng m t giu c 73. birds of a feather flock together o (t c ng ) ngưu t m ngưu, mã t m mã 74. a bird in the hand o v t mình có ch c trong tay; i u mình ch c ch n 75. a bird in the hand is worth two in the bush o (t c ng ) không nên th m i b t bóng 76. bird of ill omen o ngư i mang tin x u o ngư i không may, ngư i g p v n r i 77. bird of passage o chim di trú; (nghĩa bóng) ngư i nay ây mai ó 78. bird of peace o chim hoà bình, b câu 79. to get the bird o b huýt sáo, b la ó o b ui i 80. to give someone the bird o huýt sáo ai, la ó ai u i ai, t ng c ai i o 81. to kill two birds with one stone o m t công ôi vi c 82. little bird o ngư i báo tin vô danh 83. old bird o (xem) old cáo già 84. against the hair o ngư c lông (vu t) o (nghĩa bóng) trái v i y mu n, trái ngư c 85. both of a hair o cùng m t giu c 86. to bring somebody's gray hairs to the grave 87. to bring somebody's gray hairs with (in) sorrow to the grave 4 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 6. Updatesofts.com Ebook Team o làm cho ai ch t vì bu n 88. by a hair 89. within a hair of o suýt n a, ch m t ít n a 90. to a hair o r t úng, úng hoàn toàn 91. to comb somebody's hair for him 92. to stroke somebody's hair o m ng m ai, x v ai, s a lưng ai 93. to get (take) somebody by the short hairs o (t lóng) kh ng ch ai, b t ai th nào cũng ch u 94. to hang by a hair o treo trên s i tóc 95. to keep one's hair on o (t lóng) bình tĩnh 96. to lose one's hair o r ng tóc, r ng lông o (thông t c) n i cáu, m t bình tĩnh 97. to make somebody's hair curl o làm cho ai s ng s t, làm cho ai ng c nhiên, làm cho ai kinh ng c o làm cho ai khi p s 98. not to turn a hair 99. without turning a hair o không t ra v m t nh c m t chút nào o ph t t nh, không s hãi, không nao núng 100. one's hair stands on end o tóc d ng ngư c lên (vì s hãi...) 101. to split hairs o (xem) split 102. to take a hair of the dog that bit you o (t c ng ) l y c tr c 103. hard as nails o (th d c,th thao) r n r i; sung s c; ư c t p luy n k o c ng r n; tàn nh n 104. to fligh tooball and nail o (xem) tooth 105. to hit the [right] nail on the head o (xem) hit 106. a nail in one's coffin o cái có th làm cho ngư i ta chóng ch t 107. to pay on the nail o tr ngay không l n l a 108. right as nailsarmed to the teeth o (xem) arm 109. to cast something in someone's teeth o (xem) cast 5 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 7. Updatesofts.com Ebook Team 110. to escape by (with) the skin of one's teeth may mà thoát, suýt n a thì nguy o 111. to fight tooth and nail chi n u ác li t, ánh nhau ác li t o 112. to have a sweet tooth (xem) sweet o 113. in the teeth of i l p v i, ch ng l i; b t ch p, b t c n o 1. n the tooth of orders b t ch p các l nh ã ban ra 2. n the tooth of the wind ngư c gió 114. to set someone's teeth on edge (xem) edge o 115. to show one's teeth nhe răng; t v hăm do o úng l m, hoàn toàn úng o 116. armed to the teeth (xem) arm o 117. to cast something in someone's teeth (xem) cast o 118. to escape by (with) the skin of one's teeth may mà thoát, suýt n a thì nguy o 119. to fight tooth and nail chi n u ác li t, ánh nhau ác li t o 120. to have a sweet tooth (xem) sweet o 121. in the teeth of i l p v i, ch ng l i; b t ch p, b t c n o 1. n the tooth of orders b t ch p các l nh ã ban ra 2. n the tooth of the wind ngư c gió 122. to set someone's teeth on edge (xem) edge o 123. to show one's teeth nhe răng; t v hăm do o 124. to chance one's arm (xem) chance o 125. to keep someone at arm's length (xem) length o 126. to make a long arm (xem) long o 127. one's right arm (nghĩa bóng) cánh tay ph i, ngư i giúp vi c c l c o 128. to put one's out further than one can draw it back again 6 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 8. Updatesofts.com Ebook Team làm cái gì quá áng o 129. to shorten the arm of somebody h n ch quy n l c c a ai o 130. to throw oneself into the arms of somebody tìm s che ch c a ai, tìm s b o v c a ai o 131. to welcome (receive, greet) with open arms ón ti p ân c n, ni m n o 132. at someone's feet dư i trư ng ai; là c a ai o ang c u c nh ai o 133. to be (stand) on one's feet ng th ng o l i kho m nh o có công ăn vi c làm, t l p o 134. to carry someone off his feet làm cho ai ph n kh i, gây c m h ng cho ai o 135. to fall on (upon) one's feet (xem) fall o 136. to find (know) the length of someone's feet bi t như c i m c a ai, n m ư c thóp c a ai o 137. to have the ball at one's feet (xem) ball o 138. to have feet of clay chân t sét d b l t , th không v ng o 139. to have one food in the grave g n t xa tr i o 140. to have (put, set) one's foot on the neck of somebody è u cư i c ai o 141. to keep one's feet (xem) feet o 142. to measure anothers foot by one's own last suy b ng ta ra b ng ngư i o 143. to put one's foot down (xem) put o 144. to put one's foot in it (xem) put o 145. to put (set) someone back on his feet ph c h i s c kho cho ai; ph c h i a v cho ai o 146. to set on foot (xem) set o 147. with foat at foot ã (ng a cái) o 148. [with one's] feet foremost b khiêng i chôn o 149. to cast about i tìm ng này, ng khác o 7 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 9. Updatesofts.com Ebook Team tìm cách, ki m c , xoay s ( làm gì) o 150. to cast aside v t i, lo i ra, b i o 151. to cast away li ng ném, quăng, v t o 1. o cast away all cares v t h t nh ng n i ưu tư 152. to be cast away (hàng h i) b m (tàu) o 153. to cast back quay l i, tr l i o (nghĩa bóng) nh c l i, h i tư ng l i o 154. to cast down v t xu ng, quăng xu ng o nhìn xu ng (m t) o làm th t v ng, làm chán n n o 1. o be cast down chán n n, th t v ng 155. to cast off lo i b , th i, v t b , t b o th (chó) o (hàng h i) th , qăng (dây...) o thai l i (mũi an) o 156. to cast out u i ra o 157. to cast up tính, c ng l i, g p l i o ng ng ( u); ngư c m t o v t lên, quăng lên, ném lên o trách móc o 1. o cast something up to someone trách móc ai v vi c gì (y h c) nôn ra, m a ra o 158. to cast lott (xem) lot o 159. to cast in one's lot with somebody cùng chia s m t s ph n v i ai o 160. to cast oneself on (upon) somebody's mercy trông lòng thương c a ai o 161. to cast something in someone's teeth trách móc ai v vi c gì o 162. to cast a vote b phi u o 163. the die is cast (xem) die o 164. on the chance 8 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 10. Updatesofts.com Ebook Team may ra có th o 1. 'll call at his house on the chance of seeing him before he leaves home tôi s l i nhà h n may ra có th g p h n trư c khi h n i 165. the main chance cơ h i làm giàu, cơ h i ph t o 1. he capitalist always has an eye to the main chance nhà tư b n luôn luôn tìm cơ h i ph t 166. all my eye [and Betty martin] chuy n t m phào, chuy n tào lao, chuy n bá láp, i u vô lý o 167. an eye for an eye ăn mi ng tr mi ng o 168. to be all eyes nhìn ch m ch m o 169. to be up to the eyes in ng p u (công vi c, n n n) o 170. to be very much in the public eye là ngư i có tai m t trong thiên h o 171. to cast sheep's eyes (xem) sheep o 172. to catch the speaker's eye ư c ch t ch (ngh vi n) trông th y mình giơ tay và cho phát bi u o 173. to clap (set) one's eyes on nhìn o 174. eyes front! (xem) front o 175. eyes left! (quân s ) nhìn bên trái! o 176. eyes right! (quân s ) nhìn bên ph i! o 177. the eye of day m t tr i o 178. to give on eye to someone theo dõi ai; trông nom ai o 179. to give an eye to someone theo dõi ai; trông nom ai o 180. to give the glad eye to somebody (xem) glad o 181. to have an eye for có con m t tinh i v , r t tinh t o 182. to have an eye to something l y cái gì làm m c ích o 183. to have an eye to everything chú ý t ng li t ng tí o 184. to have eyes at the back of one's head có m t r t tinh, cái gì cũng nhìn th y o 9 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 11. Updatesofts.com Ebook Team 185. to have one's eye well in at shooting m t tinh b n gi i o 186. his eyes arr bigger than his belly no b ng ói con m t o 187. if you had half an eye n u anh không mù, n u anh không n n o 188. in the eyes of theo s ánh giá c a, theo con m t c a o 189. in the eye of the law ng v m t pháp lý, ng v m t lu t pháp o 190. in the eye of the wind ngư c gió o 191. in the mind's eye trong trí tư ng tư ng; trong s nhìn trư c o 192. to lose an eye mù m t m t o 193. to make eyes li c m t ưa tình o 194. to make someone open his eyes làm ai tr m t nhìn (vì ng c nhiên) o 195. my eye(s)! l nh ! o 196. to maked eye m t thư ng (không c n eo kính) o 197. to see eye to eye with somebody ng ý v i ai o 198. to see with half an eye trông th y ngay o 199. to throw dust in somebody's eyes (xem) dust o 200. under the eye of somebody dư i s giám sát c a ai o 201. where are your eyes? thong manh à?, m t âu? o 202. to wipe somwone's eys (t lóng) ph ng tay trên ai, i nư c trư c ai o 203. with an eye to something nh m cái gì o 204. to bite the dust bite dust and heat o gánh n ng c a cu c u tranh o 1. o bear the dust and heat of the war gánh cái gánh năng c a cu c chi n tranh 205. to give the dust to somebody (t M ,nghĩa M ) cho ai hít b i, vư t lên trư c ai o 206. in the dust 10 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 12. Updatesofts.com Ebook Team ch t, v v i cát b i o 207. to shake of the dust of one's feet t c gi n b i o 208. to take somebody's dust (t M ,nghĩa M ) hít b i c a ai, ch y sau ai o 209. to throw dust in somebody's eyes loè ai o 210. to love in a cottage ái tình và nư c lã o 211. one can't get it for love or money không có cách gì l y ư c cái ó o 212. to play for love chơi vì thích không ph i vì ti n o 213. there is no love lost between them chúng nó ghét nhau như ào t i o 214. to addle one's head (xem) addle o 215. to bang (hammer knock) something into somebody's head nh i nhét cái gì vào u ai o 216. to be able to do something on one's head (t lóng) có th làm ư c m t cái gì m t cách d dàng o 217. to be head over ears in 218. to be over head and ears in ng p lút n u n c , ng p n mang tai o 1. o be head over ears in debt n n n ng p lên n t n u, n như chúa ch m 219. to be (go) off one's head m t trí, hoá iên o 220. to beat somebody's head off ánh v u ai; ánh g c ai; ánh b i ai hoàn toàn o 221. better be the head of a dog than the tail of a lion (t c ng ) u gà còn hơn uôi trâu o 222. to buy something over somebody's head mua tranh ư c ai cái gì o 223. by head and shoulders above somebody kho hơn ai nhi u o cao l n hơn ai m t u o 224. to carry (hold) one's head high ng ng cao u o 225. can't make head or tail of không hi u u uôi ra sao o 226. to cost someone his head làm chi ai m t u o 227. horse eats its head off (xem) eat o 228. to get (take) into one's head that 11 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 13. Updatesofts.com Ebook Team nghĩ r ng, inh ninh r ng; mu n r ng o 229. to fet (put) somebody (something) out of one's head quên ai (cái gì) i, không nghĩ n ai (cái gì) n a o 230. to give a horse his head th dây cương ra cho ng a i t do tho i mái o 231. to have a head on one's shoulders 232. to have [got] one's head screwed on the right way sáng su t, có óc phán oán, có óc suy xét o 233. head first (foremost) l n ph c u xu ng trư c o (nghĩa bóng) v i vàng, h p t p o 234. head and front ngư i xư ng và lânh o (m t phong trào...) o 235. head of hair mái tóc dày c m o 236. head over heels (xem) heel o 237. to keep one's head (a level head, a cool head) gi bình tĩnh, i m tĩnh o 238. to keep one's head above water (xem) above o 239. to lay (put) heads together h i ý v i nhau, bàn b c v i nhau o 240. to lose one's head (xem) lose o 241. to make head ti n lên, ti n t i o 242. to make head against kháng c th ng l i o 243. not right in one's head gàn gàn, hâm hâm o 244. old head on young shoulders khôn ngoan trư c tu i o 245. out of one's head do mình nghĩ ra, do mình t o ra o 246. to stand on one's head (nghĩa bóng) l p d o 247. to talk somebody's head off (xem) talk o 248. to talk over someone's head nói khó hi u, làm cho ai không hi u gì c o 249. to turn something over in one's head suy i tính l i cái gì trong óc, nghi n ng m cái gì trong óc o 250. two heads are better than one (t c ng ) ý ki n t p th bao gi cũng sáng su t hơn, ba ông th da b ng o Gia Cát Lư ng 12 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 14. Updatesofts.com Ebook Team 251. bull in a china shop ngư i v ng v , lóng ngóng o 252. to take the bull by the horns không s khó khăn nguy hi m o 253. to coin money (xem) coin o 254. for my money (thông t c) theo ý tôi; theo s thích c a tôi o 255. to marry money l y ch ng giàu; l y v giàu o 256. money makes the mare [to] go có ti n mua tiên cũng ư c o 257. money for jam (for old rope) (t lóng) làm chơi ăn th t o 258. as pround as a cock on his own dunghill (t c ng ) chó c y g n nhà, gà c y g n chu ng o 259. old cock c n i, ông t (g i ngư i thân) o 260. that cock won't fight cái m o ó không ăn thua; k ho ch ó không ăn thua; lý l ó không o nư c gì 261. to set store by ánh giá cao o 262. to set no great store by coi thư ng o 263. store is no sore càng nhi u c a càng t t o 264. to gather roses (life's rose) tìm thú hư ng l c o 265. life is not all roses i không ph i hoa h ng c , i s ng không ph i lúc nào cũng sung sư ng o an nhàn 266. a path strewn with roses cu c s ng y l c thú o 267. there is no rose without a thorn (t c ng ) không có hoa h ng nào mà không có gai, không có i u gì o sư ng mà không có cái kh kèm theo 268. under the rose bí m t âm th m, kín áo, lén lút o 269. as large as life (xem) large o 270. to escape with life and limb thoát ư c an toàn o 271. for one's life 272. for dear life thoát ch t o 13 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 15. Updatesofts.com Ebook Team 1. o run for dear life ch y thoát ch t 273. for the life of me 274. upon my life dù ch t o 1. can't for the life of me dù ch t tôi cũng không th nào 275. to bring to life làm cho h i t nh o 276. to come to life h i t nh, h i sinh o 277. to have the time of one's life chưa bao gi vui thích tho i mái như th o 278. high life xã h i thư ng lưu, xã h i t ng l p trên o 279. in one's life lúc sinh th i o 280. in the prime of life lúc tu i thanh xuân o 281. to see life (xem) see o 282. single life (xem) single o 283. to take someone's life gi t ai o 284. to take one's own life t t , t sát, t v n o 285. to the life truy n th n, như th t o 286. all's fish that comes to his net l n bé, to nh h n quơ t t o 287. to be as drunk as a fish say bí t o 288. to be as mute as a fish câm như h n o 289. to drink like a fish (xem) drink o 290. to feed the fishes ch t u i o b say sóng o 291. like a fish out of water (xem) water o 292. to have other fish to fly có công vi c khác quan tr ng hơn o 293. he who would catch fish must not mind getting wet mu n ăn cá ph i l i nư c, mu n ăn hét ph i ào giun o 14 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 16. Updatesofts.com Ebook Team 294. neither fish, fish, not good red herring môn ch ng ra môn, khoai ch ng ra khoai o 295. never fry a fish till it's caught chưa làm vòng ch v i mong ăn th t o 296. never offer to teach fish to swim ch nên múa rìu qua m t th o 297. a pretty kettle of fish (xem) kettle o 298. there's as good fish in the sea as ever came out of it th a m a ch a chan, nhi u vô k o 299. to back water chèo ngư c o 300. to be in deep water(s) (xem) deep o 301. to be in low water (xem) low o 302. to be in smooth water vào hoàn c nh thu n l i; thu n bu m xuôi gió o 303. to bring water to someone's mouth làm ai thèm ch y dãi o 304. to cast (throw) one's bread upon the water(s) làm i u t t không c n ư c tr ơn o 305. to go through fire and water (xem) fire o 306. to hold water (xem) hold o 307. to keep one's head above water (xem) above o 308. like a fish out of water như cá trên c n; l c lõng b ng trong m t môi trư ng m i l o 309. to spend money like water tiêu ti n như nư c o 310. still waters run deep (xem) deep o 311. to throw cold water on gi i gáo nư c l nh vào; làm cho n n chí o 312. written in water nh t th i (ti ng tăm); chóng b quên (thành tích) o 313. to go to sea tr thành thu th o 314. to follow the sea làm ngh thu th o 315. to put to sea ra khơi o 316. half seas over quá chén o 15 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 17. Updatesofts.com Ebook Team 317. busy as a bee h ts cb n o 318. to have a bee in one's bonnet nung n u trong óc m t ý nghĩ gì; có m t cái gì ám nh trong u o 319. to have one's head full of bees; to have been in the hesd (brains) p trong lòng nh ng m ng tư ng vi n vông o 320. to put the bee on (t M ,nghĩa M ), (t lóng) nài xin, xin l i nh i o 321. to bread like rabbits sinh sôi n y n nhanh, nhanh (như th ) o 322. Weish rabbit món bánh mì rán v i phó mát o 323. hare and tortoise kiên nh n th ng tài ba o 324. more power to your elbow! c lên n a nào! o 325. to be in two minds do d , không nh t quy t o 326. to be of someone's mind ng ý ki n v i ai o 1. e are all of one mind chúng tôi nh t trí v i nhau 2. am of his mind tôi ng ý v i nó 3. am not of a mind with him tôi không ng ý v i nó 327. to be out of one's mind m t bình tĩnh o 328. not to be in one's right mind không t nh trí o 329. to bear (have, keep) in mind ghi nh ; nh , không quên o 330. to give someone a piece (bit) of one's mind nói cho ai m t tr n o 331. to have a great (good) mind to có ý mu n o 1. have a good mind to visit him tôi mu n n thăm h n 332. to have hair a mind to do something mi n cư ng làm gì; không toàn tâm toàn ý làm gì o 333. to have something on one's mind có cái gì b n tâm, có cái gì l n qu n trong tâm trí o 334. not to know one's own mind phân vân, do d o 335. to make up one's mind quy t nh, nh t nh; ành ph i coi như là không tránh ư c o 16 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 18. Updatesofts.com Ebook Team 1. o make up one's mind to do something quy t nh làm vi c gì 2. o make up one's mind to some mishap ành ph i ch u m t s không may nào ó coi như là không tránh ưc 336. to pass (go) out of one's mind b quên i o 337. to put someone in mind of nh c nh ai (cái gì) o 338. to set one's mind on (xem) set o 339. to speak one's mind nói th ng, nghĩ gì nói n y o 340. to take one's mind off không ý, không chú ý; ý ra ch khác o 341. to tell someone one's mind nói cho ai hay ý nghĩ c a mình o 342. absence of mind (xem) absence o 343. frame (state) of mind tâm tr ng o 344. month's mind (xem) month o 345. out of sight out of mind (xem) sight o 346. presence of mind (xem) prresence o 347. time of mind to one's mind theo ý, như ý mu n o 1. o my mind theo ý tôi 348. at the top of the tree b c cao nh t c a ngành ngh o 349. to be up a tree (nghĩa bóng) g p khó khăn lúng túng o 350. to be put to fire and sword trong c nh nư c sôi l a b ng o 351. burnt child dreads the fire chim ph i tên s làn cây cong o 352. the fat is in the fire (xem) flat o 353. to go through fire and water ương u v i nguy hi m o 354. to hang fire (xem) hang o 355. to miss fire 17 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
 19. Updatesofts.com Ebook Team (như) to hang fire o th t b i (trong vi c gì) o 356. out of the frying-pan into the fire tránh v dưa g p v d a o 357. to play with fire chơi v i l a ((nghĩa en) & (nghĩa bóng)) o 358. to pour oil on fire 359. to add fuel to the fire l a cháy thêm d u o 360. to set the Thames on fire làm nh ng vi c kinh thiên ng a o 361. to set the world on fire (t M ,nghĩa M ) thành công r c r ; l ng danh o 362. to fit (put) the axe in (on) the helve gi i quy t ư c m t v n khó khăn o 363. to get the axe (thông t c) b th i h i o b u i h c (h c sinh...) o b (b n...) b rơi o 364. to hang up one's axe rút lui kh i công vi c; t b nh ng vi c làm không mang l i k t qu gì o 365. to have an axe to grind (xem) grind o 366. to lay the axe to the root of (xem) root o 367. to send the axe after the helve li u cho n cùng; âm lao theo lao o 368. to blush to the roots of one's hair th n c m t; m t tía tai o 369. roof and branch hoàn toàn, tri t o 1. o destroy root and branch phá hu hoàn toàn 370. to lay the axe to the root of ào t n g c (cây); phá hu i, tr t n g c (cái gì) o 371. to strike at the root of something (xem) strike o 372. to be all the world to là t t c o 1. He was all the world to his mother i v i m nó thì nó là t t c 373. to carry the world before one thành công hoàn toàn và nhanh chóng o 374. for all the world (xem) for o 375. for the world 18 BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.
nguon tai.lieu . vn