Xem mẫu

  1. Rôm s y, "k phi n nhi u" cho làn da bé Mùa hè, th i ti t nóng b c, không khí b ô nhi m là i u ki n thu n l i cho vi c phát sinh nhi u b nh c a tr em. Rôm s y là m t trong s nh ng "k gây phi n nhi u" cho t t c nh ng ai ư c g i là tr con. Rôm s y là b nh thư ng g p tr khi th i ti t tr nên nóng b c.
  2. Rôm s y là m t trong nh ng b nh tr em thư ng g p, nguyên nhân là do không khí nóng b c, cơ th ti t m h i và ng ng bài ti t, l chân lông trên da c a bé b bít l i do b i b n ho c cáu ghét gây viêm nhi m, làm n i lên nh ng túi nư c nh , m c t ng m ng dày, làm t y vùng da ó g i là rôm s y. Khi tr i n ng nóng rôm s y gây xót, ng a. Tr thư ng khó ch u và òi ngư i l n gãi ho c tr t gãi b t i c m giác ng a. Nh ng n t m n này khi gãi s v ra, vài ngày sau t khô, bong tróc l i t ng m ng v y tr ng, nh trên da c a bé. Gi v sinh úng cách và chăm sóc bé m t cách c n th n s gi m b t b nh rôm s y Khu lưu trú lý tư ng cho rôm s y là nh ng vùng da ti t nhi u m hôi như vùng c , trán, cánh tay, lưng, ng c, da u và nh ng n p g p trên cơ th bé như vùng sau ùi, vùng b ng. Rôm s y không gây nguy hi m cho bé, nhưng là
  3. nguyên nhân gây ra s ng a ngáy, khó ch u làm bé m t ng , qu y khóc nh hư ng n s c kh e c a con b n. m t s bé, do b m không gi v sinh t t cho con, tr gãi vào ch ng a s làm rách da và d d n n m n nh t, ch c l , n ng hơn là bi n ch ng viêm da và mưng m . kh c ph c tình tr ng trên, các bà m nên chú ý chăm sóc c n th n v v n v sinh cá nhân, ăn u ng và áp d ng các bi n pháp ch a rôm s y. V sinh cá nhân: Nên t m r a cho bé thư ng xuyên b ng m t trong các th thu c dân gian như: - Mư p ng (ngư i mi n Nam g i là kh qua) cho vào máy sinh t xay nh , cho bã vào mi ng v i bu c ch t, n u l y nư c cho bé t m. - Lá chè xanh, r a s ch, bóp nát n u v i nư c, dùng t m cho bé có tác d ng kháng khu n và làm mát da. - Lá kinh gi i, cây sài t, lá u ván n u v i
  4. lư ng nư c v a , un lên t m cho bé. - Dùng nư c m, pha thêm chút mu i không quá m n và tùy theo lư ng nư c nhi u hay ít mà v t thêm vào ó m t ho c n a qu chanh, t m cho bé s cho c m giác mát m . N u cho mu i và chanh quá nhi u s làm rát da bé. Ngoài ra, m cũng có th t m cho bé ít nh t m t ngày m t l n v i dung d ch thu c tím pha loãng t l 1/10.000 ho c lactaxcyd. Lưu ý, không nên t ý bôi corticoid vì da bé r t m ng, d gây ph ng r p, t n thương da.
  5. Có th t m cho bé b ng nư c có pha lư ng mu i v a ph i phòng rôm s y. nh: Getty images. M cũng có th t m phòng rôm s y cho da bé, dùng nư c t m bình thư ng và cho vào m t lư ng mu i v a ph i. Nư c t m có mu i s có tác d ng kháng khu n, sát trùng góp ph n gi m, v a giúp da t a nhi t t t hơn, mang l i cho bé c m giác mát m sau khi t m. Sau khi t m xong, nên cho bé m c qu n áo b ng ch t li u 100% cotton d th m hút m hôi và thư ng xuyên thay áo qu n nhi u l n trong ngày. t bé phòng thoáng mát có nhi u gió và c a s , vào nh ng lúc tr i th t nóng như bu i trưa, chi u ph huynh có th m i u hòa v i nhi t t 260C- 280C, n u trong phòng mà máy i u hòa nhi t th p, khi ưa bé ra ngoài s chênh l ch nhi t s khi n bé d b m.
  6. c bi t lưu ý nên c t b t tóc cho bé thoáng da u và thư ng xuyên c t móng tay cho bé, tránh trư ng h p bé ng a gãi làm rách da. Ch ăn u ng: ch ng m t m i và gi i nhi t cho cơ th , khi b rôm s y các m nên cho bé u ng nhi u nư c, ăn nhi u trái cây tươi như bơ, cam, chanh, quýt. Ngoài ra các món chè u xanh, u cho ít ư ng, ăn b t s n dây chín và u ng thêm nư c rau má s làm mát cho cơ th c a bé. Tuy t i không cho bé u ng á ho c nh ng trái cây ng n á quá l nh có th làm bé b viêm h ng. Khi th i ti t mát m hơn, nhi t h th p, rôm s y cũng s d n bi n m t. Tuy nhiên, n u b n ã áp d ng m t trong các cách trên nhưng b nh c a bé không kh i mà có chi u hư ng bi n chuy n x u hơn như rách da, bưng m , m t nh t l n, bi ng ăn, gi m cân, m t ng thì ph huynh không t ý bôi kháng sinh
  7. cho bé mà nên ưa bé n b nh vi n khoa da li u bác s có nh ng ch n oán và i u tr k p th i.