Role of education in women entrepreneurship development in Nepal

  • 2 months ago
  • 3 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

This study aimed at looking at the educational status of women entrepreneurs in the Kathmandu valley and see whether it has some impact on their choice of business, legal ownership status of business, means of obtaining funds and means of getting support.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.23 M, số trang : 12

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ