Research on clinical and subclinical characteristics in patients with...

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

To describe some clinical and subclinical characteristics in patients with sepsis caused by S. maltophilia and identify antibiotic resistance status in S. maltophilia strain was isolated.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.09 M, số trang : 7

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ