Xem mẫu

  1. REAL TIMER CLOCK DS1307 Chương1: ĐỒNG HỒ SỐ Mục Đích. Để làm một đồng hồ số chính xác và không bị mất giờ khi mất điện thì cách tối ưu nhất là dùng REAL TIMER CLOCK Các linh kiện sử dụng AT89C51 DS1307 3. 4511 4. 74HC138 REAL TIMER CLOCK: DS1307 đếm giờ, phút, giây, thứ, ngày, tháng, năm. Và có thêm 56 byte NVRAM (ram không bay hơi). Xuất xung chuẩn 4 tần số cố định. Điều kiện start: SDA từ mức cao xuống mức thấp khi SCL ở mức sao Điều kiện STOP: SDA từ mức thấp lên mức cao khi SCL ở mức cao DATA: sau khi phát START và chỉ được thay đổi dữ liệu khi SCL ở mức thấp dữ liệu phát, và nhận bít cao trước BUS không bận; khi SCL và SDA ở mức cao,
  2. READ: WRITE: sơ đồ nguyên lý Các giải thuật: Code: CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH ;DIEU KHIEN REAL TIME CLOCK ;CONNECTION ;SDA =P0.0 ;SCL =P0.1 ;DATA_LCD P1 ;KEYPAD P2 ;R5 CHO TRUOGN TRINH LAP
  3. ;WRITE_TEXT CHI GHI DONG DUOI CUA LCD $MOD51 SDA BIT P3.0 SCL BIT P3.1 RS BIT P3.2 RW BIT P3.3 EN BIT P3.4 CLR_LED BIT P3.5 EN1 BIT P0.0 EN2 BIT P0.1 EN3 BIT P0.2 EN4 BIT P0.3 EN5 BIT P0.4 EN6 BIT P0.5 EN7 BIT P0.6 DATA_LCD EQU P1 KEYPAD EQU P2 ;FLAGS DATA 20H AM_PM BIT 00H _12_24 BIT 01H
  4. SQW BIT 02H ACK BIT 03H NO_START BIT 04H _2W_BUSY BIT 05H NO_KEY BIT 07H LAST_READ BIT 08H OSC BIT 06H BIT_ESC BIT 08H;NUT QUAY LAI KHONG CAI DAT NUA BITCOUNT DATA 22H BYTECOUNT DATA 23H CURSOR DATA 24H ;================================== SECOND DATA 25H MINUTE DATA 26H HOUR DATA 27H ;================================== DAY DATA 28H DATE DATA 29H MONTH DATA 2AH;NGAY YEAR DATA 2BH;THU
  5. ;================================= ;================================ ORG 00H LJMP MAIN ORG 0BH LJMP T0ISR ORG 1BH LJMP T1ISR ORG 30H LJMP MAIN MAIN: MOV P0,#0FFH MOV P1,#0FFH MOV P2,#0FFH MOV P3,#0FFH MOV SP,#70H;NGAN XEP TU DIA CHI 71H MOV IE,#00H MOV TMOD,#11H SETB EA;CHO PHEP NGAT TOAN CUC SETB ET1;CHO PHEP TIMER 1 HOAT DONG
  6. MOV TH0,#HIGH(-50000) MOV TL0,#LOW(-50000) SETB TF1;BUOC NGAT TIMER 1 SETB SDA LCALL SCL_HIGH CLR ACK CLR _2W_BUSY MOV HOUR,#35H MOV MINUTE,#23H MOV SECOND,#10H LOOP_READ: lcall read_clock JNB P3.7,HIENTHIGIO LCALL DISPLAY_LED_DAY LJMP KT_CAI_GIO HIENTHIGIO: LCALL DISPLAY_CLOCK_LED KT_CAI_GIO: MOV TH0,#HIGH(-50000) MOV TL0,#LOW(-50000) LCALL DELAYT
  7. LCALL READ_CONTROL_KEY CJNE A,#13H,LOOP_READ LCALL GET_CLOCK SJMP LOOP_READ RET
nguon tai.lieu . vn