Xem mẫu

  1. Quyết định trợ cấp một lần đối đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được chính sách của Đảng và nhà nước – cán bộ viên chức, dân chính Đảng, thanh niên xung phong Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Lập bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân Công văn đề nghị của UBND cấp xã, phường trên cơ sở kết quả xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã, biên bản xác nhận của 2. Bước 2 hội nghị liên tịch thôn xóm, biên bản hội nghị liên tịch của Hội đồng xã phường đề nghị. UBND huyện lập danh sách kèm công văn đề nghị gửi Sở Lao 3. Bước 3 động Thương binh và Xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội xét duyệt ra Quyết định trợ 4. Bước 4 cấp một lần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân
  3. Thành phần hồ sơ Biên bản xác nhận của hội nghị liên tịch thôn xóm, biên bản hội nghị liên 2. tịch của Hội đồng xã phường đề nghị Quyết định trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến 3. chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được chính sách của Đảng và Nhà nước Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn