Xem mẫu

  1. Quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần gồm: liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng Có công với nước, Huân chương kháng chiến Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Thân nhân lập bản khai người có công với cách mạng từ 1. Bước 1 trần kèm giấy khai tử. Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng 2. Bước 2 người; chuyển bản khai kèm giấy khai tử về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm 3. Bước 3 giấy tờ chuyển Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: a) Ghép hồ sơ người có công đang quản lý với bản khai, 4. Bước 4 giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ tuất. b) Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định trợ cấp.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy khai tử do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp. Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng 2. nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có 3. công với cách mạng đã từ trần Quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với đối với thân 4. nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 12-TT1-Bản khai của thân nhân Thông tư số
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định người có công với cách mạng từ trần 07/2006/TT-BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không