Xem mẫu

  1. Uû ban nh©n d©n céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam MÉu STP/HT­2006­ TØnh/thµnh phè      §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc  T§CC.3.a         ....................                                                 Ngµy……...th¸ng… Së T¦ PH¸P …....n¨m……....  Sè:................. .../Q§­STP quyÕt ®Þnh thay ®æi, c¶i chÝnh hé tÞch,  x¸c ®Þnh l¹i d©n téc, x¸c ®Þnh l¹i giíi tÝnh  (B¶n SAO) Gi¸m §èc Së T¦ PH¸P C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 158/2005/N§­CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2005 cña  ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký vµ qu¶n lý hé tÞch; XÐt ®Ò nghÞ cña  : 01/2006/Q§­BTP)  «ng/bµ:.................................................................... STP ..vÒ viÖc........................................................ ............................................................................ (Q§ s ............................................................................ è ...............................,                              QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Cho phÐp ngêi cã tªn díi ®©y: Hä vµ  tªn:....................................................................... .........................................Giíi  tÝnh:................................... Ngµy, th¸ng, n¨m  sinh:...................................................................... ...................................................................... D©n  téc:....................................................................... ........Quèc  tÞch:...................................................................... N¬i   thêng   tró/t¹m  tró:....................................................................... .....................................................................  
  2. §­ îc:......................................................................... ............................................................................ ....................... Trong GiÊy khai sinh sè:.......................................... QuyÓn  sè:............................ do:......................................... . ............................................................................ ..............................cÊp   ngµy  .............. th¸ng.............. n¨m.............. Tõ:......................................................................... ............................................................................ ............................ ............................................................................ ............................................................................ ................................ Thµnh:..................................................................... ............................................................................ ........................ ............................................................................ ............................................................................ ................................ §iÒu 2.  Néi dung cña  QuyÕt ®Þnh nµy ph¶i ®îc ghi vµo mÆt sau cña  b¶n   chÝnh   GiÊy   khai   sinh   vµ   Sæ ®¨ng ký khai sinh. B¶n chÝnh GiÊy khai sinh ®∙ ghi chó lµ c¨n cø ®Ó ®iÒu chØnh c¸c  giÊy   tê,   hå   s¬   c¸   nh©n   cña   ®¬ng sù. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. VVµo Sæ ®¨ng ký thay ®æi, c¶i chÝnh hé   tÞch C¸n bé hé tÞch Gi¸m §èC (§∙ ký) (§∙ ký) ............................. ......................... .............. ..................
  3. Sao tõ Sæ ®¨ng ký thay ®æi,  c¶i chÝnh hé tÞch         Ngµy............. th¸ng  .............n¨m.............    Gi¸m §èC          ................... ........................       
nguon tai.lieu . vn