Xem mẫu

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 99/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM” BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tăng cường năng lực kiếm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Điều hành Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Ban Điều hành), gồm các Ông, Bà có tên sau đây: 1. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban; 2. Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban thường trực; 3. Ông Lê Quang, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban; 4. Ông Đỗ Đức Duy, Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng - Ủy viên; 5. Ông Trần Tường Lân, Vụ trưởng Vụ Kết cấu, Hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên; 6. Ông Trần Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng - Ủy viên;
  2. 7. Ông Bùi Trung Dung, Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Ủy viên; 8. Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Ủy viên; 9. Ông Trần Hữu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng - Ủy viên; 10. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Ủy viên; 11. Ông Nguyễn Đình Hậu, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên; 12. Ông Lê Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên; 13. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên. Điều 2. Ban Điều hành có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo, điều hành Đề án với những nội dung cụ thể như sau: 1. Xem xét, cho ý kiến về chương trình, kế hoạch hàng năm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”; 2. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án theo chương trình, kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt; 3. Định kỳ hàng năm họp tối thiểu 2 lần để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; 4. Tham mưu, đề xuất các giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; 5. Hàng năm, tổng kết tình hình thực hiện Đề án và báo cáo Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ; Ban Điều hành được sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng trong các văn bản của Ban Điều hành. Điều 3. Cơ quan thường trực của Ban Điều hành là Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng (Sau đây viết tắt là Cục Giám định) có trách nhiệm là đầu mối thực hiện và đôn đốc thực hiện Đề án.
  3. Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các Cục, Vụ khác có liên quan theo chức năng của mình phối hợp với Cục Giám định kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án. Cục trưởng Cục Giám định được quyết định thành lập các bộ phận tổng hợp, các chuyên gia để giúp thực hiện Đề án. Điều 4. Trưởng ban Điều hành Đề án có trách nhiệm ban hành Quy chế điều hành thực hiện Đề án. Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành và các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng và các Bộ ngành khác, các cá nhân có liên quan tới điều hành, thực hiện Đề án được cấp từ nguồn ngân sách Trung ương trong tổng mức đầu tư cấp cho Đề án. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 31/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Điều hành Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”; Quyết định số 85/QĐ-BXD ngày 06/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Điều hành Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”. Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận:; - Như điều 6; - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Trịnh Đình Dũng - Các Bộ: KH&ĐT, TC, KH&CN, NN&PTNT, GTVT; - UBND, SXD các tỉnh, Tp trực thuộc TW; - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Tổng cục Thủy lợi; - Lưu: VT, GĐ, TCCB.
nguon tai.lieu . vn