Quyết định số 746/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

  • 2 months ago
  • 2 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Quyết định số 746/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới (lĩnh vực Trọng tài thương mại) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : , số trang : 2

Chi tiết

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 746/QĐ­UBND Nam Định, ngày 08 tháng 04 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI  QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ   tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ­CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày  07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm  soát TTHC; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm  Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 15/TTTr­STP ngày 03/4/2019 về việc công  bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới (lĩnh vực  Trọng tài thương mại) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị  và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Như Điều 3; ­ VPCP (Cục KSTTHC); ­ Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh; ­ Lưu: VP1, VP11. Phạm Đình Nghị  
  2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số: 746/QĐ­UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam   Định) Địa  Tên thủ  Thời hạn  điểm  TT tục hành  Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý giải quyết thực  chính hiện Trong thời  ­ Luật Trọng tài thương mại năm 2010; Đăng ký  hạn 15 ngày,  hoạt động  Phí thẩm  kể từ ngày  Sở Tư  ­ Nghị định số 63/2011/NĐ­CP ngày  1 của Trung  định  nhận được  pháp 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi  tâm trọng  1.500.000đ hồ sơ hợp  tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  tài lệ. của Luật trọng tài thương mại; Đăng ký  Trong thời  ­ Nghị định số 124/2018/NĐ­CP ngày  hoạt động  hạn 10 ngày  Phí thẩm  19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ  của Chi  làm việc kể  Sở Tư  2 định  sung một số điều của Nghị định số  nhánh  từ ngày nhận pháp 1.000.000đ 63/2011/NĐ­CP ngày 28/7/2011 của  Trung tâm  được hồ sơ  Chính phủ quy định chi tiết và hướng  trọng tài hợp lệ. dẫn thi hành một số điều của Luật  trọng tài thương mại; ­ Thông tư số 12/2012/TT­BTP ngày  Đăng ký  07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành  hoạt động  Trong thời  một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt  Chi nhánh  hạn 10 ngày  Phí thẩm  động trọng tài thương mại; của Tổ  Sở Tư  3 làm việc, kể  định  chức trọng  pháp từ ngày nhận  5.000.000đ ­ Thông tư số 222/2016/TT­BTC ngày  tài nước  đủ hồ sơ. 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định  ngoài tại  mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí  Việt Nam thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành  nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài  thương mại.  
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ