Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

 • 1 month ago
 • 14 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : , số trang : 30

Chi tiết

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 70/QĐ­UBND Bắc Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC  HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG  NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành  chính; Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số  điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn  về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1800/TTr­ SNN ngày 21/12/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục  hành chính được thay thế thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tỉnh Bắc ninh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám  đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị  xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách  nhiệm thi hành Quyết định này .     KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH ­ Như Điều 3; ­ Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh ­ VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP UBND tỉnh, Cổng TTĐT, NN­TN; ­ Lưu: VT, KSTT Nguyễn Tiến Nhường   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ  THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  TỈNH BẮC NINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ­UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch   UBND tỉnh Bắc Ninh)
 2. 1. Danh mục thủ tục hành chínhmới ban hành Số hồ  sơ  TTHC Thời  Địa  Số hồ  Tên VBQPPL  Tên  gian  điểm  Phí, lệ    sơ  quy định nội  Cách thức thực hiện thủ  thực  thực  phí TTHC dung sửa đổi tục  hiện hiện hành  chính A Thủ tục hành chính cấp tỉnh I Lĩnh vực môi trường 1 B­ B­ Nghị định số  ­ Thời  ­ Nơi  Trực tiếp hoặc qua dịch  Không BNN­ BNN­ 52/NĐ­CP  gian  tiếp  vụ bưu chính công ích. 28774 28774 ngày 12/4/2018 thực  nhận hồ ­ Hoặc qua dịch vụ công  5­TT 5­ của Chính phủ hiện tại sơ và trả trực tuyến tại địa chỉ  TTCôn về Phát triển  Trung  kết quả: http://dvc.bacninh.gov.vn g nhận  ngành nghề  tâm  Trung  / làng  nông thôn; hành  tâm  nghề chính  hành  công  chính  (nhận  công  hồ sơ  tỉnh Bắc  và trả  Ninh,  kết  địa chỉ:  quả): 1  Số 11A,  ngày. đường  ­ Thời  Lý Thái  Tổ,  gian  thực  phường  hiện tại Suối  Hoa,  Sở  Nông  thành  nghiệp  phố Bắc  Ninh,  và  PTNT  tỉnh Bắc  15 ngày.Ninh. ­ Thời  ­ Cơ  gian  quan  thực  thực  hiện tại hiện: Sở  UBND  Nông  tỉnh: 14  nghiệp  và  ngày PTNT,  đường  Lý Thái 
 3. Tổ,  phường  Suối  Hoa,  thành  phố Bắc  Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. 2 B­ B­ Nghị định số  ­ Thời  ­ Nơi  Trực tiếp hoặc qua dịch  Không BNN­ BNN­ 52/NĐ­CP  gian  tiếp  vụ bưu chính công ích. 28774 28774 ngày 12/4/2018 thực  nhận hồ ­ Hoặc qua dịch vụ công  6­TT 6­ của Chính phủ hiện tại sơ và trả trực tuyến tại địa chỉ  TTCôn về Phát triển  Trung  kết quả: http://dvc.bacninh.gov.vn g nhận  ngành nghề  tâm  Trung  / nghề  nông thôn; hành  tâm  truyền  chính  hành  thống công  chính  (nhận  công  hồ sơ  tỉnh Bắc  và trả  Ninh,  kết  địa chỉ:  quả): 1  Số 11A,  ngày. đường  ­ Thời  Lý Thái  gian  Tổ,  thực  phường  hiện tại Suối  Hoa,  Sở  Nông  thành  nghiệp  phố Bắc  Ninh,  và  PTNT  tỉnh Bắc  15 ngày.Ninh. ­ Thời  ­ Cơ  gian  quan  thực  thực  hiện tại hiện: Sở  UBND  Nông  tỉnh: 14  nghiệp  và 
 4. PTNT,  đường  Lý Thái  Tổ,  phường  Suối  Hoa,  thành  phố Bắc  Ninh,  ngày tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. 3 B­ B­ Nghị định số  ­ Thời  ­ Nơi  Trực tiếp hoặc qua dịch  Không BNN­ BNN­ 52/NĐ­CP  gian  tiếp  vụ bưu chính công ích. 28774 28774 ngày 12/4/2018 thực  nhận hồ ­ Hoặc qua dịch vụ công  7­TT 7­ của Chính phủ hiện tại sơ và trả trực tuyến tại địa chỉ  TTCôn về Phát triển  Trung  kết quả: http://dvc.bacninh.gov.vn g nhận  ngành nghề  tâm  Trung  / làng  nông thôn; hành  tâm  nghề  chính  hành  truyền  công  chính  thống (nhận  công  hồ sơ  tỉnh Bắc  và trả  Ninh,  kết  địa chỉ:  quả): 1  Số 11A,  ngày. đường  ­ Thời  Lý Thái  gian  Tổ,  thực  phường  hiện tại Suối  Hoa,  Sở  Nông  thành  nghiệp  phố Bắc  Ninh,  và  PTNT  tỉnh Bắc  15 ngày.Ninh. ­ Thời  ­ Cơ  gian  quan  thực  thực  hiện: Sở 
 5. Nông  nghiệp  và  PTNT,  đường  Lý Thái  Tổ,  phường  Suối  Hoa,  hiện tại thành  UBND  phố Bắc  tỉnh: 14  Ninh,  ngày tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. II 1 BNN­ BNN­ Nghị định số  ­ Thời  ­ Nơi  ­Trực tiếp hoặc qua dịch Không 28839 28839 19/2018/NĐ­ gian  tiếp  vụ bưu chính công ích. 1 1Công  CP ngày 19  thực  nhận hồ ­ Hoặc qua dịch vụ công  Lĩnh  nhận  tháng 04 năm  hiện tại sơ và  trực tuyến tại địa chỉ  vực  doanh  2018 của  Trung  trả kết  http://dvc.bacninh.gov.vn Khoa  nghiệp  Chính phủ Quy tâm  quả:  / học­ nông  định tiêu chí,  hành  Trung  Kỹ  nghiệp  thẩm quyền,  chính  tâm  ứng  trình tự, thủ  công  hành  thuật dụng  tục công nhận  (nhận  chính  công  doanh nghiệp  hồ sơ  công  nghệ  nông nghiệp  và trả  tỉnh Bắc  cao ứng dụng công kết  Ninh,  nghệ cao (sau  quả): 2  địa chỉ:    đây gọi tắt là  ngày. Số 11A,  Nghị định số  ­ Thời  đường  19/2018/NĐ­ gian  Lý Thái  CP ngày 19  thực  Tổ,  tháng 04 năm  hiện tại phường  2018 ) Suối  Sở  Hoa,  Nông  thành  nghiệp  phố Bắc  và  Ninh,  PTNT  tỉnh Bắc  13 ngày.
 6. Ninh ­ Cơ  quan  thực  hiện: Sở  Nông  nghiệp  và  PTNT,  địa chỉ:  Số 08  đường  ­ Thời  Lý Thái  gian  Tổ,  thực  phường  hiện tại  Suối  UBND  Hoa,  tỉnh: 3  thành  ngày phố Bắc  Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. 2 BNN­ BNN­ Nghị định số  ­ Thời  ­ Nơi  ­Trực tiếp hoặc qua dịch Không 28839 28839 19/2018/NĐ­ gian  tiếp  vụ bưu chính công ích. 2 2Công  CP ngày 19  thực  nh ậ n h ồ  ­ Hoặc qua dịch vụ công  nhận  tháng 04 năm  hiện tại sơ và  trực tuyến tại địa chỉ  lại  2018 của  Trung  trả kết  http://dvc.bacninh.gov.vn doanh  Chính phủ Quy tâm  quả:  / nghiệp  định tiêu chí,  hành  Trung  nông  thẩm quyền,  chính  tâm  nghiệp  trình tự, thủ  công  hành  ứng  tục công nhận  (nhận  chính  dụng  doanh nghiệp  hồ sơ  công  công  nông nghiệp  và trả  tỉnh Bắc  nghệ  ứng dụng công kết  Ninh,  cao nghệ cao (sau  quả): 2  địa chỉ:  đây gọi tắt là  ngày. Số 11A,    Nghị định số  ­ Thời  đường  19/2018/NĐ­ gian  Lý Thái  CP ngày 19  thực  Tổ,  tháng 04 năm  phường 
 7. Suối  Hoa,  thành  phố Bắc  Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh ­ Cơ  quan  thực  hiện: Sở  hiện tại Nông  Sở  nghiệp  Nông  và  nghiệp  PTNT,  và  địa chỉ:  PTNT  Số 08  13 ngày.đường  2018 ) ­ Thời  Lý Thái  gian  Tổ,  thực  phường  hiện tại Suối  UBND  Hoa,  tỉnh: 3  thành  ngày phố Bắc  Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. 3 BNN­ BNN­ Nghị định  ­ Thời  ­ Nơi  ­Trực tiếp hoặc qua dịch Không 28839 28839 98/2018/NĐ­ gian  tiếp  vụ bưu chính công ích. 0 0Hỗ  CP ngày 05  thực  nhận hồ ­ Hoặc qua dịch vụ công  trợ dự  tháng 7 năm  hiện tại sơ và  trực tuyến tại địa chỉ  án liên  2018 của  Trung  trả kết  http://dvc.bacninh.gov.vn kết  Chính phủ về  tâm  quả:  / (cấp  chính sách  hành  Trung  tỉnh) khuyến khích  chính  tâm  phát triển hợp  công  hành    tác, lên kết  (nhận  chính  trong sản xuất  hồ sơ  công  và tiêu thụ sản và trả  tỉnh Bắc  phẩm nông  kết  Ninh, 
 8. địa chỉ:  Số 11A,  đường  Lý Thái  Tổ,  phường  Suối  Hoa,  thành  phố Bắc  Ninh,  tỉnh Bắc  quả): 1  Ninh ngày. ­ Cơ  ­ Thời  quan  gian  thực  thực  hiện: Sở  nghiệp (sau  hiện tại Nông  đây gọi tắt là  Sở  nghiệp  Nghị định  Nông  và  98/2018/NĐ­ nghiệp  PTNT,  CP ngày 05  và  địa chỉ:  tháng 7 năm  PTNT  Số 08  2018) 14 ngày. đường    ­ Thời  Lý Thái  gian  Tổ,  thực  phường  hiện tại Suối  UBND  Hoa,  tỉnh: 10  thành  ngày phố Bắc  Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. II I 1 BNN  BNN  Luật Thủy lợi  ­ Thời  ­ Nơi  Hồ sơ gửi trực tiếp hoặcKhông   28833 28833 số  gian  tiếp  qua dịch vụ bưu chính  7 7Cấp  08/2017/QH14  thực  nhận hồ công ích đến tại Trung  Lĩnh  lại  ngày  hiện tại sơ và  tâm hành chính công tỉnh  giấy  Trung  trả kết  Bắc Ninh
 9. vực  phép  19/6/2017; tâm  quả:  Thủy  cho  hành  Trung  Nghị định  các  tâm  lợi 67/2018/NĐ­ chính  hoạt  CP ngày  công  hành  động  14/5/2018 của  (nhận  chính  trong  Chính phủ quy hồ sơ  công  phạm  định chi tiết  và trả  tỉnh Bắc  vi bảo  một số điều  kết  Ninh,  vệ  địa chỉ:  của Luật Thủy quả):  công  lợi 0,5 ngày Số 11A,  trình  làm  đường  thủy  việc Lý Thái  lợi  Tổ,  ­ Thời  trong  phường  gian  trường  Suối  thực  hợp bị  Hoa,  hiện tại  mất, bị  thành  Sở: 1  rách,  phố Bắc  ngày  hư  Ninh,  làm  hỏng  tỉnh Bắc  việc thuộc  Ninh thẩm  ­ Th ời  ­ Cơ  quyền  gian  quan  cấp  thực  thực  phép  hiện tại  hiện: Sở  của  UBND  Nông  UBND  tỉnh: 1,5  nghiệp  tỉnh. ngày  và  làm  PTNT,  việc địa chỉ:  Số 08  đường  Lý Thái  Tổ,  phường  Suối  Hoa,  thành  phố Bắc  Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND 
 10. tỉnh. 2 BNN  BNN  Luật Thủy lợi  ­ ­ Thời  ­ Nơi  Hồ sơ gửi trực tiếp hoặcKhông   28833 28833 số  gian  tiếp  qua dịch vụ bưu chính  8 8Cấp  08/2017/QH14  thực  nhận hồ công ích đến tại Trung  lại  ngày  hiện tại sơ và  tâm hành chính công tỉnh  giấy  19/6/2017; Trung  trả kết  Bắc Ninh phép  tâm  quả:  Nghị định  cho  hành  Trung  67/2018/NĐ­ các  chính  tâm  CP ngày  hoạt  hành  14/5/2018 của  công  động  chính  Chính phủ quy (nhận  công  định chi tiết  hồ sơ  trong  phạm  và tr ả   tỉnh Bắc  một số điều  vi bảo  Ninh,  của Luật Thủy kết  vệ  quả):  địa chỉ:  lợi công  0,5 ngày Số 11A,  trình  làm  đường  thủy  việc Lý Thái  lợi  Tổ,  ­ Thời  trong  phường  gian  trường  Suối  thực  hợp  Hoa,  hiện tại  tên  thành  Sở: 1  chủ  phố Bắc  ngày  giấy  Ninh,  làm  phép  tỉnh Bắc  việc đã  Ninh được  ­ Thời  ­ Cơ  cấp bị  gian  quan  thay  thực  thực  đổi do  hiện tại  hiện: Sở  chuyể UBND  Nông  n  tỉnh: 1,5  nghiệp  nhượn ngày  và  g, sáp  làm  PTNT,  nhập,  việc địa chỉ:  chia  Số 08  tách,  đường  cơ cấu  Lý Thái  lại tổ  Tổ,  chức  phường  thuộc  Suối  thẩm  Hoa,  quyền  thành  cấp  phố Bắc  phép  Ninh,  của  tỉnh Bắc  UBND  Ninh. tỉnh. ­ Cơ 
 11. quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. 3 BNN­ BNN­ Luật Thủy lợi  ­ Thời  ­ Nơi  Hồ sơ gửi trực tiếp hoặcKhông   28833 28833 số  gian  tiếp  qua dịch vụ bưu chính  9 9Phê  08/2017/QH14  thực  nhận hồ công ích đến tại Trung  duyệt,  ngày  hiện tại sơ và  tâm hành chính công tỉnh  điều  19/6/2017; Trung  trả kết  Bắc Ninh chỉnh  Thông tư  tâm  quả:  quy  Trung  05/2018/TT­ hành  trình  BNNPTNT  chính  tâm  vận  hành  ngày 15/5/2018 công  hành  của Bộ Nông  (nhận  chính  đối  hồ sơ  công  nghiệp và  với  tỉnh Bắc  PTNT về quy  và trả  công  định chi tiết  kết  Ninh,  trình  một số điều  quả): 1  địa chỉ:  thủy  của Luật Thủy ngày  Số 11A,  lợi lớn  lợi làm  đường  và  việc Lý Thái  công  Tổ,  ­ Thời  trình  phường  gian  thủy  Suối  thực  lợi vừa  Hoa,  hiện tại  do  thành  Sở: 19  UBND  phố Bắc  ngày  tỉnh  Ninh,  làm  quản  tỉnh Bắc  việc lý. Ninh ­ Thời  ­ Cơ  gian  quan  thực  thực  hiện tại  hiện: Sở  UBND  Nông  tỉnh: 10  nghiệp  ngày  và  làm  PTNT,  việc địa chỉ:  Số 08  đường  Lý Thái  Tổ,  phường  Suối  Hoa, 
 12. thành  phố Bắc  Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. 4 BNN­ BNN­ Luật Thủy lợi  ­ Thời  ­ Nơi  Hồ sơ gửi trực tiếp hoặcKhông   28834 28834 số  gian  tiếp  qua dịch vụ bưu chính  0 0Phê  08/2017/QH14  thực  nhận hồ công ích đến tại Trung  duyệt,  ngày  hiện tại sơ và  tâm hành chính công tỉnh  điều  19/6/2017; Trung  trả kết  Bắc Ninh chỉnh  Thông tư  tâm  quả:  phươn 05/2018/TT­ hành  Trung  g án  tâm  BNNPTNT  chính  cắm  ngày 15/5/2018 công  hành  mốc  của Bộ Nông  (nhận  chính  chỉ  hồ sơ  công  nghiệp và  giới  tỉnh Bắc  PTNT về quy  và trả  phạm  định chi tiết  kết  Ninh,  vi bảo  một số điều  quả): 1  địa chỉ:  vệ  Số 11A,  của Luật Thủy ngày  công  lợi làm  đường  trình  việc Lý Thái  thủy  Tổ,  ­ Thời  lợi trên  phường  gian  địa bàn  Suối  thực  UBND  Hoa,  hiện tại  tỉnh  thành  Sở: 19  quản  phố Bắc  ngày  lý Ninh,  làm  tỉnh Bắc  việc Ninh ­ Thời  ­ Cơ  gian  quan  thực  thực  hiện tại  hiện: Sở  UBND  Nông  tỉnh: 10  nghiệp  ngày  và  làm  PTNT,  việc địa chỉ:  Số 08 
 13. đường  Lý Thái  Tổ,  phường  Suối  Hoa,  thành  phố Bắc  Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. 5 BNN­  BNN­  Luật Thủy lợi  ­ Thời  ­ Nơi  Hồ sơ gửi trực tiếp hoặcKhông   28834 28834 số  gian  tiếp  qua dịch vụ bưu chính  5 5Cấp  08/2017/QH14  thực  nhận hồ công ích đến tại Trung  giấy  ngày  hiện tại sơ và  tâm hành chính công tỉnh  phép  19/6/2017; Trung  trả kết  Bắc Ninh hoạt  tâm  quả:  Nghị định  động  Trung  67/2018/NĐ­ hành  của  chính  tâm  CP ngày  phươn hành  14/5/2018 của  công  g tiện  chính  Chính phủ quy (nhận  thủy  công  định chi tiết  hồ sơ  nội  tỉnh Bắc  một số điều  và trả  địa,  k ế t  Ninh,  của Luật Thủy  phươn quả): 1  địa chỉ:  lợi g tiện  ngày  Số 11A,  cơ  làm  đường  giới,  việc Lý Thái  trừ xe  Tổ,  ­ Thời  mô tô,  phường  gian  xe gắn  Suối  thực  máy,  Hoa,  hiện tại  phươn thành  Sở: 02  g tiện  phố Bắc  ngày  thủy  Ninh,  làm  nội địa  tỉnh Bắc  việc thô sơ  Ninh của  ­ Thời  ­ Cơ  UBND  gian  quan  tỉnh thực  thực  hiện tại  hiện: Sở 
 14. Nông  nghiệp  và  PTNT,  địa chỉ:  Số 08  đường  Lý Thái  Tổ,  phường  UBND  Suối  tỉnh: 02  Hoa,  ngày  thành  làm  phố Bắc  việc Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. 6 BNN­  BNN­  Luật Thủy lợi  ­ Thời  ­ Nơi  Hồ sơ gửi trực tiếp hoặcKhông   28834 28834 số  gian  tiếp  qua dịch vụ bưu chính  6 6Cấp  08/2017/QH14  thực  nhận hồ công ích đến tại Trung  giấy  ngày  hiện tại sơ và  tâm hành chính công tỉnh  phép  19/6/2017; Trung  trả kết  Bắc Ninh cho  tâm  quả:  Nghị định  các  hành  Trung  67/2018/NĐ­ hoạt  chính  tâm  CP ngày  động  hành  14/5/2018 của  công  trồng  (nhậ n  chính  Chính phủ quy  công  định chi tiết  hồ sơ  cây lâu  tỉnh Bắc  một số điều  và trả  năm  Ninh,  của Luật Thủy kết  trong  phạm  quả): 1  địa chỉ:  lợi vi bảo  ngày  Số 11A,  vệ  làm  đường  công  việc Lý Thái  trình  Tổ,  ­ Thời  thủy  phường  gian  lợi  Suối  thực  thuộc  Hoa,  hiện tại  thẩm  thành  Sở: 02  quyền  phố Bắc  ngày  cấp  Ninh,  làm 
 15. tỉnh Bắc  Ninh ­ Cơ  quan  thực  hiện: Sở  Nông  nghiệp  và  PTNT,  việc địa chỉ:  Số 08  ­ Thời  đường  gian  Lý Thái  phép  thực  Tổ,  của  hiện tại phường  UBND  UBND  Suối  tỉnh. tỉnh: 02  Hoa,  ngày  thành  làm  phố Bắc  việc Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. 7 BNN­  BNN­  Luật Thủy lợi  ­ Thời  ­ Nơi  Hồ sơ gửi trực tiếp hoặcKhông   28834 28834 số  gian  tiế p  qua dịch vụ bưu chính  7 7Cấp  08/2017/QH14  thực  nhận hồ công ích đến tại Trung  giấy  ngày  hiện tại sơ và  tâm hành chính công tỉnh  phép  19/6/2017; Trung  trả kết  Bắc Ninh nuôi  tâm  quả:  Nghị định  trồng  Trung  67/2018/NĐ­ hành  thủy  chính  tâm  CP ngày  sản  hành  14/5/2018 của  công  thuộc  (nhậ n  chính  Chính phủ quy  thẩm  công  định chi tiết  hồ sơ  quyền  tỉnh Bắc  một số điều  và trả  cấp  Ninh,  của Luật Thủy kết  phép  quả): 1  địa chỉ:  lợi của  ngày  Số 11A,  UBND  làm  đường  tỉnh việc Lý Thái  Tổ, 
 16. phường  Suối  Hoa,  thành  phố Bắc  Ninh,  ­ Thời  tỉnh Bắc  gian  Ninh thực  ­ Cơ  hiện tại  quan  Sở: 06  thực  ngày  hiện: Sở  làm  Nông  việc nghiệp  ­ Thời  và  gian  PTNT,  thực  địa chỉ:  hiện tại Số 08  UBND  đường  tỉnh: 03  Lý Thái  ngày  Tổ,  làm  phường  việc Suối  Hoa,  thành  phố Bắc  Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. 8 BNN­ BNN­ Luật Thủy lợi  ­ Thời  ­ Nơi  Hồ sơ gửi trực tiếp hoặcKhông   28834 28834 số  gian  tiếp  qua dịch vụ bưu chính  3 3Cấp  08/2017/QH14  thực  nhận hồ công ích đến tại Trung  giấy  ngày  hiện tại sơ và  tâm hành chính công tỉnh  phép  19/6/2017; Trung  trả kết  Bắc Ninh hoạt  tâm  quả:  Nghị định  động  Trung  67/2018/NĐ­ hành  du  chính  tâm  CP ngày  lịch,  hành  14/5/2018 của  công  thể  chính  Chính phủ quy (nhận  thao,  h ồ s ơ  công  định chi tiết  tỉnh Bắc  một số điều  và trả  nghiên  cứu  Ninh,  của Luật Thủy kết  khoa  quả): 2  địa chỉ:  lợi học,  ngày  Số 11A,  kinh  làm  đường  doanh,  việc Lý Thái  dịch  Tổ,  ­ Thời  vụ  phường  gian  thuộc  Suối  thực 
 17. Hoa,  thành  phố Bắc  Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh ­ Cơ  quan  thực  hiện: Sở  hiện tại Nông  Sở: 8  nghiệp  ngày  và  làm  PTNT,  thẩm  việc địa chỉ:  quyền  Số 08  cấp  ­ Thời  đường  phép  gian  Lý Thái  của  thực  Tổ,  UBND  hiện tại phường  tỉnh. UBND  Suối  tỉnh: 05  Hoa,  ngày  thành  làm  phố Bắc  việc Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. 9 BNN­ BNN­ Luật Thủy lợi  ­ Thời  ­ Nơi  Hồ sơ gửi trực tiếp hoặcKhông   28834 28834 số  gian  tiếp  qua dịch vụ bưu chính  4 4Cấp  08/2017/QH14  thực  nhận hồ công ích đến tại Trung  giấy  ngày  hiện tại sơ và  tâm hành chính công tỉnh  phép  19/6/2017; Trung  trả kết  Bắc Ninh nổ mìn  Nghị định  tâm  quả:  và các  67/2018/NĐ­ hành  Trung  hoạt  CP ngày  chính  tâm  động  14/5/2018 của  công  hành  gây nổ  Chính phủ quy (nhận  chính  khác  định chi tiết  hồ sơ  công  thuộc  một số điều  và trả  tỉnh Bắc  thẩm  của Luật Thủy kết  Ninh,  quyền  quả): 2  địa chỉ: 
 18. Số 11A,  đường  Lý Thái  Tổ,  phường  Suối  Hoa,  thành  phố Bắc  Ninh,  tỉnh Bắc  ngày  Ninh làm  việc ­ Cơ  quan  ­ Thời  thực  gian  hiện: Sở  thực  Nông  hiện tại  nghiệp  Sở: 8  cấp  và  ngày  phép  PTNT,  làm  của  lợi địa chỉ:  việc UBND  Số 08  tỉnh. ­ Thời  đường  gian  Lý Thái  thực  Tổ,  hiện tại phường  UBND  Suối  tỉnh: 05  Hoa,  ngày  thành  làm  phố Bắc  việc Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. 10 BNN­ BNN­ Luật Thủy lợi  ­ Thời  ­ Nơi  Hồ sơ gửi trực tiếp hoặcKhông   28835 28835 số  gian  tiếp  qua dịch vụ bưu chính  1 1Cấp  08/2017/QH14  thực  nhận hồ công ích đến tại Trung  gia  ngày  hiện tại sơ và  tâm hành chính công tỉnh  hạn,  19/6/2017; Trung  trả kết  Bắc Ninh điều  Nghị định  tâm  quả:  chỉnh  67/2018/NĐ­ hành  Trung  nội  chính  tâm 
 19. hành  chính  công  tỉnh Bắc  Ninh,  địa chỉ:  Số 11A,  đường  Lý Thái  Tổ,  phường  công  dung  Suối  (nhận  giấy  Hoa,  hồ sơ  phép  thành  và trả  hoạt  phố Bắc  kết  động:  Ninh,  quả): 1  du  tỉnh Bắc  ngày  lịch,  Ninh làm  thể  việc ­ Cơ  thao,  quan  ­ Thời  nghiên  CP ngày  thực  gian  cứu  14/5/2018 của  hiện: Sở  thực  khoa  Chính phủ quy  Nông  hiện tại  học,  định chi tiết  nghiệp  Sở: 06  kinh  một số điều  và  ngày  doanh,  của Luật Thủy  PTNT,  làm  dịch  lợi địa chỉ:  việc vụ  Số 08  thuộc  ­ Thời  đường  thẩm  gian  Lý Thái  quyền  thực  Tổ,  cấp  hiện tại phường  phép  UBND  Suối  của  tỉnh: 03  Hoa,  UBND  ngày  thành  tỉnh làm  phố Bắc  việc Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền  quyết  định:  UBND  tỉnh. 11 BNN­  BNN­  Luật Thủy lợi  ­ Thời  ­ Nơi  Hồ sơ gửi trực tiếp hoặcKhông   28820 28820 số  gian  tiếp  qua dịch vụ bưu chính 
 20. 5 5Cấp  08/2017/QH14  thực  nhận hồ công ích đến tại Trung  gia  ngày  hiện tại sơ và  tâm hành chính công tỉnh  hạn,  19/6/2017; Trung  trả kết  Bắc Ninh điều  tâm  quả:  Nghị định  chỉnh  Trung  67/2018/NĐ­ hành  nội  chính  tâm  CP ngày  dung  hành  14/5/2018 của  công  giấy  chính  Chính phủ quy (nhận  công  định chi tiết  hồ sơ  phép:  Trồng  và tr ả   tỉnh Bắc  một số điều  Ninh,  của Luật Thủy kết  cây lâu  năm;  qu ả ): 2  địa chỉ:  lợi Hoạt  ngày  Số 11A,  động  làm  đường  của  việc Lý Thái  phươn Tổ,  ­ Thời  g tiện  phường  gian  thủy  Suối  thực  nội  Hoa,  hiện tại  địa,  thành  Sở: 8  phươn phố Bắc  ngày  g tiện  Ninh,  làm  cơ  tỉnh Bắc  việc giới,  Ninh trừ xe  ­ Thời  ­ Cơ  mô tô,  gian  quan  xe gắn  thực  thực  máy,  hiện tại  hiện: Sở  phươn UBND  Nông  g tiện  tỉnh: 05  nghiệp  thủy  ngày  và  nội địa  làm  PTNT,  thô sơ  việc địa chỉ:  thuộc  Số 08  thẩm  đường  quyền  Lý Thái  cấp  Tổ,  phép  phường  của  Suối  UBND  Hoa,  tỉnh. thành  phố Bắc  Ninh,  tỉnh Bắc  Ninh. ­ Cơ  quan có  thẩm  quyền 
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ