Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

 • 1 month ago
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : , số trang : 13

Chi tiết

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐẮK NÔNG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 68/QĐ­UBND Đắk Nông, ngày 11 tháng 01 năm 2019    QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC  ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ   tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ  hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 2272/QĐ­BGTVT ngày 24/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc  công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý  của Bộ Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 57TTr­SGTVT ngày 08 tháng 01  năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh  vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông. Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và  niêm yết, công khai tại Trung tâm hành chính công theo quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thị  xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
 2. Nơi nhận: ­ Như Điều 3; ­ Bộ Giao thông vận tải; ­ Cục kiểm soát TTHC ­ VPCP; ­ CT, PCT UBND tỉnh; ­ Các PCVP UBND tỉnh; ­ Cổng thông tin điện tử tỉnh; Cao Huy ­ Trung tâm Hành chính công; ­ Lưu: VT, KSTT,   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM  QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK NÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ­UBND ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy   ban nhân dân tỉnh Đắk Nông) Tên thủ tục  Thành phần, số  Trình tự thực hiện;  Phí,  TT Căn cứ pháp lý hành chính lượng hồ sơ, Thời gian giải quyết lệ phí 1 Cấp giấy  a) Thành phần hồ  a) Trình tự thực hiện: Không+ Nghị định số  phép đào  sơ: 65/2016/NĐ­CP  tạo lái xe ô  + Cơ sở đào tạo chuẩn  ngày 01/7/2016  tô + Văn bản kèm báo  bị đầy đủ hồ sơ theo  của Chính phủ  cáo đề nghị cấp giấy  quy định, nộp hồ sơ trực  quy định về  phép đào tạo lái xe  tiếp hoặc hoặc qua  điều kiện kinh  theo mẫu quy định; đường bưu chính đến  doanh dịch vụ  Trung tâm hành chính  đào tạo lái xe ô  + Quyết định thành  công tỉnh Đắk Nông; tô và dịch vụ sát  lập cơ sở giáo dục  hạch lái xe; nghề nghiệp của cơ  Địa chỉ: Số 01 Đường  quan có thẩm quyền  Điểu Ong, Phường  ­ Nghị định số  (bản sao kèm bản  Nghĩa Trung, TX Gia  138/2018/NĐ­ chính để đối chiếu  Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. CP ngày  hoặc bản sao có  08/10/2018 sửa  chứng thực); + Trong thời hạn không  đổi, bổ sung  quá 9,5 ngày làm việc,  một số điều  + Giấy chứng nhận  kể từ ngày nhận đủ hồ  Nghị định số  đăng ký kinh doanh  sơ theo quy định, Sở  65/2016/NĐ­CP  (bản sao kèm bản  Giao thông v ậ n tả i ch ủ  ngày 01/7/2016  chính để đối chiếu  trì, phối hợp với cơ quan  của Chính phủ  hoặc bản sao có  quản lý giáo dục nghề  quy định về  chứng thực); nghiệp tổ chức kiểm tra  điều kiện kinh  thực tế cơ sở đào tạo,  doanh dịch vụ  + Giấy chứng nhận  lậ p biên bả n theo m ẫ u  đào tạo lái xe ô  giáo viên dạy thực  quy định và cấp giấy  tô và dịch vụ sát  hành lái xe (bản sao  phép đào tạo lái xe ô tô  hạch lái xe. kèm bản chính để đối cho cơ sở đủ điều kiện.  chiếu hoặc bản sao có Trường hợp không cấp,  chứng thực); trả lời bằng văn bản và 
 3. + Giấy đăng ký xe  nêu rõ lý do. (bản sao kèm bản  chính để đối chiếu  + Sau khi nhận được kết  hoặc bản sao có  quả từ Sở Giao thông  chứng thực). vận tải, trong thời hạn  0,5 ngày làm việc  b) Số lượng hồ sơ:  (không tính vào thời gian  01 bộ. giải quyết hồ sơ) Trung  tâm hành chính công có  trách nhiệm thông báo  kết quả cho tổ chức, cá  nhân.. b) Thời gian thực  hiện: 10 (mười) ngày  làm việc, kể từ ngày  nhận đủ hồ sơ theo quy  định. Trong đó: ­ Trung tâm HCC: 0,5  ngày,  ­ Sở GTVT: 9,5 ngày 2 Cấp lại  a) Thành phần hồ  a) Trình tự thực hiện: Không+ Nghị định số  giấy phép  sơ: 65/2016/NĐ­CP  đào tạo lái  + Cơ sở đào tạo chuẩn  ngày 01/7/2016  xe ô tô  + Văn bản kèm báo  bị đầy đủ hồ sơ theo  của Chính phủ  trong  cáo đề nghị cấp giấy  quy định, nộp hồ sơ trực  quy định về  tiế p hoặ c qua đ ườ ng  điều kiện kinh  trường hợp phép đào tạo lái xe  bưu chính đến Trung  doanh dịch vụ  điều chỉnh  theo mẫu quy định; tâm hành chính công tỉnh  đào tạo lái xe ô  hạng xe đào  tô và dịch vụ sát  + Giấy chứng nhận  Đắk Nông; tạo, lưu  giáo viên dạy thực  hạch lái xe; lượng đào  hành lái xe (bản sao  Địa chỉ: Số 01 Đường  tạo kèm bản chính để đối Điểu Ong, Phường  + Nghị định số  chiếu hoặc bản sao có Nghĩa Trung, TX Gia  138/2018/NĐ­ chứng thực); Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. CP ngày  08/10/2018 sửa  + Giấy đăng ký xe  Trong th ờ i hạ n 0,5 ngày  đổi, bổ sung  (bản sao kèm bản  làm việc kể từ lúc nhận  một số điều  chính để đối chiếu  hồ sơ hợp lệ, Trung tâm  Nghị định số  hoặc bản sao có  hành chính công chuyển  65/2016/NĐ­CP  chứng thực). hồ sơ cho Sở Giao thông  ngày 01/7/2016  vận tải. của Chính phủ  b) Số lượng hồ sơ:  quy định về  01 bộ + Sở Giao thông vận tải  điều kiện kinh  tiếp nhận hồ sơ hợp lệ  doanh dịch vụ  và xử lý: đào tạo lái xe ô  tô và dịch vụ sát 
 4. Sở Giao thông vận tải  hạch lái xe. phối hợp cơ quan quản  lý giáo dục nghề nghiệp  tổ chức kiểm tra thực tế  cơ sở đào tạo; kể từ  ngày kết thúc kiểm tra,  Sở Giao thông vận tải  cấp lại giấy phép đào  tạo lái xe ô tô cho cơ sở  đào tạo. Trường hợp  không cấp, phải trả lời  bằng văn bản và nêu rõ  lý do. + Sau khi nhận được kết  quả từ Sở Giao thông  vận tải, trong thời hạn  0,5 ngày làm việc  (không tính vào thời gian  giải quyết hồ sơ) Trung  tâm hành chính công có  trách nhiệm thông báo  kết quả cho tổ chức, cá  nhân. b) Thời gian thực  hiện: 08 ngày làm việc  Trong đó: Sở GTVT: 7,5  ngày làm việc; Trung  tâm hành chính công: 0,5  ngày làm việc. 3 Cấp lại  a) Thành phần hồ  a) Trình tự thực hiện: Không+ Nghị định số  giấy phép  sơ: 65/2016/NĐ­CP  đào tạo lái  + Cơ sở đào tạo chuẩn  ngày 01/7/2016  xe ô tô  + Văn bản đề nghị  bị đầy đủ hồ sơ theo  của Chính phủ  trong  cấp lại giấy phép đào  quy đ ịnh, n ộp h ồ s ơ  tr ực   quy định về  điều kiện kinh  trường hợp tạo lái xe ô tô và nêu  tiếp hoặc qua đường  bưu chính đến Trung  doanh dịch vụ  bị mất, bị  rõ lý do hỏng, mất  hoặc nội dung cần  tâm hành chính công t ỉ nh   đào tạo lái xe ô  hỏng, có sự  tô và dịch vụ sát  thay đổi. Đắk Nông; thay đổi  hạch lái xe; liên quan  b) Số lượng hồ sơ:  Địa chỉ: số 01 Đường  đến nội  01 bộ Điểu Ong, Phường  + Nghị định số  dung khác. Nghĩa Trung, TX Gia  138/2018/NĐ­ Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. CP ngày  08/10/2018 sửa  Trong thời hạn 0,5 ngày  đổi, bổ sung  làm việc kể từ lúc nhận  một số điều 
 5. hồ sơ hợp lệ, Trung tâm  Nghị định số  hành chính công chuyển  65/2016/NĐ­CP  hồ sơ cho Sở Giao thông  ngày 01/7/2016  vận tải. của Chính phủ  quy định về  + Sở Giao thông vận tải  điều kiện kinh  tiếp nhận hồ sơ hợp lệ  doanh dịch vụ  và xử lý: đào tạo lái xe ô  tô và dịch vụ sát  Sở Giao thông vận tải  hạch lái xe. phối hợp cơ quan quản  lý giáo dục nghề nghiệp  tổ chức kiểm tra thực tế  cơ sở đào tạo; kể từ  ngày kết thúc kiểm tra,  Sở Giao thông vận tải  cấp lại giấy phép đào  tạo lái xe ô tô cho cơ sở  đào tạo. Trường hợp  không cấp, phải trả lời  bằng văn bản và nêu rõ  lý do. + Sau khi nhận được kết  quả từ Sở Giao thông  vận tải, trong thời hạn  0,5 ngày làm việc  (không tính vào thời gian  giải quyết hồ sơ) Trung  tâm hành chính công có  trách nhiệm thông báo  kết quả cho tổ chức, cá  nhân. b) Thời gian thực  hiện: 03 ngày làm việc  (Sở GTVT: 2,5 ngày làm  việc; Trung tâm hành  chính công: 0,5 ngày làm  việc) 4 Cấp Giấy  a) Thành phần hồ  a) Trình tự thực hiện: Không+ Nghị định số  chứng  sơ: 65/2016/NĐ­CP  nhận  + Cá nhân, tổ chức  ngày 01 tháng 7  Trung tâm  ­ Giấy phép xây dựng  chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  năm 2016 của  sát hạch lái  (bản sao kèm bản  theo quy định, nộp hồ sơ  Chính phủ Quy  định về điều  xe loại 3 đủ chính để đối chiếu  trực tiếp hoặc hoặc qua  đ ường b ư u chính đế n  kiện kinh doanh  điều kiện  hoặc bản sao có  chứng thực); Trung tâm hành chính  dịch vụ đào tạo  hoạt động lái xe ô tô và 
 6. ­ Bản vẽ bố trí mặt  công tỉnh Đắk Nông; dịch vụ sát  bằng tổng thể, hồ sơ  hạch lái xe. thiết kế kích thước  Địa chỉ: Số 01 Đường  hình sát hạch, loại xe  Điểu Ong, Phường  + Nghị định số  cơ giới dùng để sát  Nghĩa Trung, TX Gia  138/2018/NĐ­ hạch. Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. CP ngày  08/10/2018 sửa  b) Số lượng hồ sơ:  Trong thời hạn 0,5 ngày  đổi, bổ sung  01 bộ làm việc kể từ lúc nhận  một số điều  hồ sơ hợp lệ, Trung tâm  Nghị định số  hành chính công chuyển  65/2016/NĐ­CP  hồ sơ cho Sở GTVT. ngày 01/7/2016  của Chính phủ  + Sở Giao thông vận tải  quy định về  tiếp nhận hồ sơ hợp lệ  điều kiện kinh  và xử lý: tổ chức kiểm  doanh dịch vụ  tra, cấp giấy chứng  đào tạo lái xe ô  nhận. Trường hợp  tô và dịch vụ sát  không cấp, trả lời bằng  hạch lái xe. văn bản và nêu rõ lý do. + Sau khi nhận được kết  quả từ Sở GTVT, trong  thời hạn 0,5 ngày làm  việc (không tính vào  thời gian giải quyết hồ  sơ) Trung tâm hành  chính công có trách  nhiệm thông báo kết  quả cho tổ chức, cá  nhân.  b) Thời hạn giải  quyết: Tổng thời gian:  05 ngày làm việc. Trong  đó: ­ Trung tâm HCC: 0,5  ngày, ­ Sở GTVT: 4,5 ngày 5 Cấp lại  a) Thành phần hồ  a) Trình tự thực hiện: Không+ Nghị định số  Giấy chứng sơ: 65/2016/NĐ­CP  nhận  + Cá nhân, tổ  chứ c  ngày 01 tháng 7  Trung tâm  1. Giấy chứng nhận  chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  năm 2016 của  sát hạch lái  trung tâm sát hạch lái  theo quy định, nộp hồ sơ  Chính phủ Quy  định về điều  xe loại 3 đủ xe có sự thay đổi về  trực tiếp hoặc qua  đường bưu chính đến  kiện kinh doanh  điều kiện  thiết bị sát hạch,  chủng loại, số lượng  Trung tâm hành chính  dịch vụ đào tạo 
 7. hoạt động xe cơ giới sử dụng để  công tỉnh Đắk Nông; lái xe ô tô và  sát hạch lái xe: dịch vụ sát  Địa chỉ: Số 01 Đường  hạch lái xe. + Trung tâm sát hạch  Điểu Ong, Phường  lái xe gửi văn bản đề  Nghĩa Trung, TX Gia  + Nghị định số  nghị cấp lại giấy  Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 138/2018/NĐ­ chứng nhận trung tâm  CP ngày  sát hạch lái xe đủ  Trong thời hạn 0,5 ngày  08/10/2018 sửa  điều kiện hoạt động. làm việc kể từ lúc nhận  đổi, bổ sung  hồ sơ hợp lệ, Trung tâm  một số điều  2. Giấy chứng nhận  hành chính công chuyển  Nghị định số  trung tâm sát hạch lái  hồ sơ cho Sở Giao thông  65/2016/NĐ­CP  xe được cấp lại khi bị  vận tải. ngày 01/7/2016  hỏng, mất, có sự thay  của Chính phủ  đổi liên quan đến nội  + Sở Giao thông vận tải  quy định về  dung của giấy chứng  tiếp nhận hồ sơ hợp lệ  điều kiện kinh  nhận: và xử lý: doanh dịch vụ  đào tạo lái xe ô  + Trung tâm sát hạch  1. Giấy chứng nhận  tô và dịch vụ sát  lái xe có văn bản đề  trung tâm sát hạch lái xe   hạch lái xe. nghị cấp lại giấy  có sự thay đổi về thiết  chứng nhận và nêu rõ  bị sát hạch, chủng loại,  lý do hỏng hoặc mất. số lượng xe cơ giới sử  dụng để sát hạch lái xe: b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ Sở Giao thông vận tải  tổ chức kiểm tra, cấp  lại giấy chứng nhận  trung tâm sát hạch lái xe  loại 3 đủ điều kiện hoạt  động. Trường hợp  không cấp lại, trả lời  bằng văn bản và nêu rõ  lý do. 2. Giấy chứng nhận  trung tâm sát hạch lái xe   được cấp lại khi bị  hỏng, mất, có sự thay  đổi liên quan đến nội  dung của giấy chứng  nhận: Sở Giao thông vận tải  cấp lại giấy chứng nhận  cho trung tâm sát hạch.  Trường hợp không cấp,  phải trả lời bằng văn  bản và nêu rõ lý do
 8. + Sau khi nhận được kết  quả từ Sở GTVT, trong  thời hạn 0,5 ngày làm  việc, Trung tâm hành  chính công có trách  nhiệm thông báo kết  quả cho tổ chức, cá  nhân. b) Thời hạn giải  quyết: 1. Giấy chứng nhận  trung tâm sát hạch lái xe   có sự thay đổi về thiết  bị sát hạch, chủng loại,  số lượng xe cơ giới sử  dụng để sát hạch lái xe: Trong thời gian không  quá 10 ngày làm việc,  kể từ ngày nhận văn  bản đề nghị (Sở GTVT:  9,5 ngày làm việc; Trung  tâm hành chính công: 0,5  ngày làm việc) 2. Giấy chứng nhận  trung tâm sát hạch lái xe   được cấp lại khi bị  hỏng, mất, có sự thay  đổi liên quan đến nội  dung của giấy chứng  nhận: Trong thời hạn không  quá 03 ngày làm việc  (Sở GTVT: 2,5 ngày làm  việc) Trung tâm hành  chính công: 0,5 ngày làm  việc. 6 Cấp Giấy  a) Thành phần hồ  a) Trình tự thực hiện: Không+ Nghị định số  phép xe tập sơ: 65/2016/NĐ­CP  lái + Tổ chức chuẩn bị đầy  ngày 01 tháng 7  + Danh sách xe đề  đủ hồ sơ theo quy định,  năm 2016 của  nghị cấp giấy phép xe n ộp h ồ s ơ tr ực ti ếp  Chính phủ Quy  tập lái theo mẫu quy  hoặc qua đường bưu  định về điều  định; chính tại Trung tâm hành  kiện kinh doanh  chính công tỉnh Đắk  dịch vụ đào tạo 
 9. + Giấy đăng ký xe  Nông; lái xe ô tô và  (bản sao kèm bản  dịch vụ sát  chính để đối chiếu  Địa chỉ: Số 01 Đường  hạch lái xe. hoặc bản sao có  Điểu Ong, Phường  chứng thực). Nghĩa Trung, TX Gia  + Nghị định số  Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 138/2018/NĐ­ b) Số lượng hồ sơ:  CP ngày  01 bộ Trong thời hạn 2 giờ kể  08/10/2018 sửa  từ lúc nhận hồ sơ hợp  đổi, bổ sung  lệ, Trung tâm hành chính  một số điều  công chuyển hồ sơ cho  Nghị định số  Sở Giao thông vận tải. 65/2016/NĐ­CP  ngày 01/7/2016  + Sở Giao thông vận tải  của Chính phủ  tiếp nhận hồ sơ hợp lệ  quy định về  và xử lý: tổ chức kiểm  điều kiện kinh  tra cấp giấy phép xe tập  doanh dịch vụ  lái cho tổ chức đề nghị  đào tạo lái xe ô  cấp phép tại thời điểm  tô và dịch vụ sát  kiểm tra cấp giấy phép  hạch lái xe. đào tạo lái xe; Trường  hợp không cấp, trả lời  bằng văn bản và nêu rõ  lý do. + Sau khi nhận được kết  quả từ Sở GTVT, trong  thời hạn 0,5 ngày làm  việc (không tính vào  thời gian giải quyết hồ  sơ) Trung tâm hành  chính công có trách  nhiệm thông báo kết  quả cho tổ chức. c) Thời hạn giải  quyết: 01 ngày làm  việc, kể từ ngày cấp  giấy phép đào tạo lái xe  cho cơ sở đào tạo. Trong  đó: ­ Trung tâm HCC: 2 giờ, ­ Sở GTVT: 6 giờ. 7 Cấp lại  a) Thành phần hồ  a) Trình tự thực hiện: Không+ Nghị định số  Giấy phép  sơ: 65/2016/NĐ­CP  xe tập lái + Tổ chức chuẩn bị đầy  ngày 01 tháng 7  + Danh sách xe đề  đủ hồ sơ theo quy định,  năm 2016 của 
 10. nghị cấp giấy phép xe nộp hồ sơ trực tiếp  Chính phủ Quy  tập lái theo mẫu quy  hoặc hoặc qua đường  định về điều  định; bưu chính tại Trung tâm  kiện kinh doanh  hành chính công tỉnh  dịch vụ đào tạo  + Giấy đăng ký xe  Đắk Nông; lái xe ô tô và  (bản sao kèm bản  dịch vụ sát  chính để đối chiếu  Địa chỉ: Số 01 Đường  hạch lái xe. hoặc bản sao có  Điểu Ong, Phường  chứng thực). Nghĩa Trung, TX Gia  + Nghị định số  Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 138/2018/NĐ­ b) Số lượng hồ sơ:  CP ngày  01 bộ Trong thời hạn 0,5 ngày  08/10/2018 sửa  làm việc kể từ lúc nhận  đổi, bổ sung  hồ sơ hợp lệ, Trung tâm  một số điều  hành chính công chuyển  Nghị định số  hồ sơ cho Sở Giao thông  65/2016/NĐ­CP  vận tải. ngày 01/7/2016  của Chính phủ  + Sở Giao thông vận tải  quy định về  tiếp nhận hồ sơ hợp lệ  điều kiện kinh  và xử lý: tổ chức kiểm  doanh dịch vụ  tra cấp giấy phép xe tập  đào tạo lái xe ô  lái cho cơ sở đào tạo;  tô và dịch vụ sát  Trường hợp không cấp,  hạch lái xe. lời bằng văn bản và nêu  rõ lý do. + Sau khi nhận được kết  quả từ Sở Giao thông  vận tải, trong thời hạn  0,5 ngày làm việc  (không tính vào thời gian  giải quyết hồ sơ) Trung  tâm hành chính công có  trách nhiệm thông báo  kết quả cho tổ chức. b) Thời hạn giải  quyết: 03 ngày làm việc  kể từ lúc nhận đủ hồ sơ  hợp lệ Trong đó: ­ Trung tâm HCC: 0,5  ngày, ­ Sở GTVT: 2,5 ngày. 8 Cấp Giấy  a) Thành phần hồ  a) Trình tự thực hiện: Không+ Nghị định số  chứng  sơ: 65/2016/NĐ­CP  nhận giáo  + Tổ chức, cá nhân  ngày 01 tháng 7 
 11. viên dạy  + Đơn đề nghị theo  chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  năm 2016 của  thực hành  mẫu quy định; theo quy định, nộp hồ sơ  Chính phủ Quy  lái xe trực tiếp hoặc hoặc qua  định về điều  + Bằng tốt nghiệp  đường bưu chính tại  kiện kinh doanh  trung cấp trở lên hoặc Trung tâm hành chính  dịch vụ đào tạo  chứng chỉ kỹ năng  công tỉnh Đắk Nông; lái xe ô tô và  nghề để dạy trình độ  dịch vụ sát  sơ cấp (bản sao kèm  Địa chỉ: Số 01 Đường  hạch lái xe. bản chính để đối  Điểu Ong, Phường  chiếu hoặc bản sao có Nghĩa Trung, TX Gia  + Nghị định số  chứng thực); Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 138/2018/NĐ­ CP ngày  + Chứng chỉ nghiệp  + Trong thời hạn 0,5  08/10/2018 sửa  vụ sư phạm (bản sao  ngày làm việc kể từ lúc  đổi, bổ sung  kèm bản chính để đối nhận hồ sơ hợp lệ,  một số điều  chiếu hoặc bản sao có Trung tâm hành chính  Nghị định số  chứng thực); công chuyển hồ sơ cho  65/2016/NĐ­CP  Sở GTVT. ngày 01/7/2016  + 01 ảnh màu cỡ 3 cm  của Chính phủ  x 4 cm nền màu xanh,  + Sở Giao thông vận tải  quy định về  kiểu thẻ căn cước,  tiếp nhận hồ sơ hợp lệ  điều kiện kinh  được chụp trong thời  và xử lý: tiếp nhận hồ  doanh dịch vụ  gian không quá 06  sơ cá nhân hoặc hồ sơ,  đào tạo lái xe ô  tháng. danh sách do cơ sở đào  tô và dịch vụ sát  tạo lập theo mẫu quy  hạch lái xe. b) Số lượng hồ sơ:  định; trong thời hạn  01 bộ không quá 05 ngày làm  việc, kể từ khi nhận hồ  sơ đầy đủ theo quy định,  tổ chức kiểm tra, đánh  giá. Trường hợp cá nhân  không đủ điều kiện, Sở  Giao thông vận tải trả  lời bằng văn bản và nêu  rõ lý do; Trong thời hạn không  quá 03 ngày làm việc,  kể từ ngày đạt kết quả  kiểm tra, Sở Giao thông  vận tải cấp giấy chứng  nhận giáo viên dạy thực  hành lái xe. Trường hợp  cá nhân không đạt kết  quả, Sở Giao thông vận  tải phải thông báo bằng  văn bản. + Sau khi nhận được kết  quả từ Sở Giao thông 
 12. vận tải, trong thời hạn  0,5 ngày làm việc  (không tính vào thời gian  giải quyết hồ sơ) Trung  tâm hành chính công có  trách nhiệm thông báo  kết quả cho tổ chức, cá  nhân. c) Thời hạn giải  quyết: 03 ngày làm  việc, kể từ ngày đạt kết  quả kiểm tra. Trong đó: ­ Trung tâm HCC: 0,5  ngày, ­ Sở GTVT: 2,5 ngày 9 Cấp lại  a) Thành phần hồ  a) Trình tự thực hiện: Không+ Nghị định số  Giấy chứng sơ: 65/2016/NĐ­CP  nhận giáo  + Tổ chức, cá nhân  ngày 01 tháng 7  viên dạy  + Đơn đề nghị theo  chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  năm 2016 của  thực hành  mẫu quy định; theo quy định, nộp hồ sơ  Chính phủ Quy  trực tiếp hoặc hoặc qua  định về điều  lái xe  + 01 ảnh màu cỡ 3 cm đường bưu chính tại  kiện kinh doanh  (trường  x 4 cm nền màu xanh,  Trung tâm hành chính  dịch vụ đào tạo  hợp bị mất,  lái xe ô tô và  kiểu thẻ căn cước,  công t ỉnh Đ ắ k Nông; bị hỏng, có  được chụp trong thời  dịch vụ sát  sự thay đổi gian không quá 06  Địa chỉ: Số 01 Đường  hạch lái xe. liên quan  tháng. Điểu Ong, Phường  đến nội  Nghĩa Trung, TX Gia  + Nghị định số  dung của  b) Số lượng hồ sơ:  Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 138/2018/NĐ­ Giấy chứng 01 bộ CP ngày  nhận giáo  Trong th ờ i hạ n 0,5 ngày  08/10/2018 sửa  viên dạy  làm việc kể từ lúc nhận  đổi, bổ sung  thực hành  hồ sơ hợp lệ, Trung tâm  một số điều  hành chính công chuyển  Nghị định số  lái xe hồ sơ cho Sở GTVT. 65/2016/NĐ­CP  ngày 01/7/2016  + Sở Giao thông vận tải  của Chính phủ  tiếp nhận hồ sơ hợp lệ  quy định về  và xử lý cấp giấy chứng  điều kiện kinh  nhận giáo viên dạy thực  doanh dịch vụ  hành lái xe. Trường hợp  đào tạo lái xe ô  hồ sơ không hợp lệ, Sở  tô và dịch vụ sát  Giao thông vận tải hoặc  hạch lái xe. phải thông báo bằng văn  bản và nêu rõ lý do.
 13. + Sau khi nhận được kết  quả từ Sở Giao thông  vận tải, trong thời hạn  0,5 ngày làm việc  (không tính vào thời gian  giải quyết hồ sơ) Trung  tâm hành chính công có  trách nhiệm thông báo  kết quả cho tổ chức, cá  nhân. ­ Thời hạn giải quyết:  03 ngày làm việc, kể từ  ngày nhận đủ hồ sơ hợp  lệ (Sở GTVT: 2,5 ngày  làm việc; Trung tâm  hành chính công: 0,5  ngày làm việc).  
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ