Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang

 • 1 month ago
 • 3 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : , số trang : 11

Chi tiết

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 68/QĐ­UBND Bắc Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND  TỈNH BAN HÀNH HẾT LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2018 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Quyết định số 353/2016/QĐ­UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành  Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và chi tiết một số  điều của Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc  Giang; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 02/TTr­STP ngày 15/01/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết  hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2018 (có Danh mục kèm theo). Giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do  HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2018 trên Cổng thông tin  điện tử và Công báo tỉnh Bắc Giang. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND  huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.   KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH ­ Như điều 3; ­ Cục KTrVB QPPL, Bộ Tư pháp; ­ Lưu: VT, NC.
 2. Bản điện tử: ­ TTTU, TTHĐND tỉnh; ­ CT, các PCT UBND tỉnh; ­ LĐVP, TKCT, TH, TTTT. Lại Thanh Sơn   DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH HẾT  HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ­UBND ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc   Giang) A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018 Tên loại văn  bảnSố ký  Tên loại  Tên gọi của văn  Ngày hết  STT hiệu, ngày  Lý do hết hiệu lực văn bản bản hiệu lực tháng năm ban  hành văn bản 1. Nghị  15/2009/NQ­ 15/2009/NQ­HĐND  Bị thay thế bởi Nghị  01/8/2018 quyết HĐND ngày  ngày 09/12/2009Ban quyết số 09/2018/NQ­ 09/12/2009 hành Quy định phân  HĐND ngày 11/7/2018  cấp quản lý, sử  của HĐND tỉnh Ban  dụng tài sản nhà  hành Quy định phân cấp  nước trên địa bàn  thẩm quyền quản lý, sử  tỉnh dụng tài sản công tại cơ  quan, tổ chức, đơn vị  thuộc phạm vi quản lý  của Ủy ban nhân dân  Nghị quyết của HĐND tỉnh (03 văn b ản) tỉnh Bắc Giang 2. Nghị  35/2010/NQ­ 35/2010/NQ­HĐND  Bị thay thế bởi Nghị  01/01/2018 quyết HĐND ngày  ngày 10/12/2010Ban quyết số 33/2017/NQ­ 10/12/2010 hành Quy định chế  HĐND ngày 08/12/2017  độ công tác phí, chế của HĐND tỉnh Quy  độ chi tổ chức hội  định mức chi công tác  nghị đối với các cơ  phí, chi hội nghị đối với  quan nhà nước và  các cơ quan nhà nước  đơn vị sự nghiệp  và đơn vị sự nghiệp  công lập tỉnh Bắc  công lập trên địa bàn  Giang tỉnh Bắc Giang 3. Nghị  14/2015/NQ­ 14/2015/NQ­HĐND  Bị bãi bỏ bởi Nghị  01/01/2018 quyết HĐND ngày  ngày 10/7/2015Về  quyết số 12/2017/NQ­ 10/7/2015 Quy định mức hỗ  HĐND ngày 13/7/2017  trợ bảo vệ rừng sản của HĐND tỉnh Bãi bỏ  xuất là rừng tự  Nghị quyết số  nhiên trên địa bàn  14/2015/NQ­HĐND 
 3. tỉnh Bắc Giang giai  ngày 10/7/2015 của  đoạn 2016­2020 HĐND tỉnh về Quy định  mức hỗ trợ bảo vệ  rừng sản xuất là rừng  tự nhiên trên địa bàn  tỉnh Bắc Giang giai  đoạn 2016­2020 4. Quyết  91/2009/QĐ­ 91/2009/QĐ­UBND  Bị bãi bỏ bởi Quyết  21/9/2018 định UBND ngày  ngày 25/9/2009Ban  định số 25/2018/QĐ­ 25/9/2009 hành Quy định về  UBND ngày 10/9/2018  xây dựng, thẩm  của UBND tỉnh Bãi bỏ  định, ban hành và áp Quyết định số  dụng Quy chuẩn kỹ  91/2009/QĐ­UBND  thuật địa phương  ngày 25/9/2009 của Ủy  của tỉnh Bắc Giang ban nhân dân tỉnh ban  hành Quy định về xây  dựng, thẩm định, ban  hành và áp dụng Quy  chuẩn kỹ thuật địa  phương của tỉnh Bắc  Giang 5. Quyết  41/2010/QĐ­ 41/2010/QĐ­UBND  Bị thay thế bởi Quyết  06/11/2018 định UBND ngày  ngày 15/4/2010Ban  định số 28/2018/QĐ­ 15/4/2010 hành Quy chế phối  UBND ngày 26/10/2018  hợp quản lý nhà  của UBND tỉnh ban  nước đối với cụm  hành Quy chế phối hợp  công nghiệp trên địa quản lý cụm công  bàn tỉnh Bắc Giang nghiệp trên địa bàn tỉnh  Bắc Giang 6. Quyết  124/2012/QĐ­ 124/2012/QĐ­ Bị thay thế bởi Quyết  16/4/2018 định UBND ngày  UBND ngày  định số 05/2018/QĐ­ 11/5/2012 11/5/2012Ban hành  UBND ngày 02/4/2018  Quy định quản lý và của UBND tỉnh Ban  bảo vệ kết cấu hạ  hành quy định một số  tầng giao thông  nội dung về quản lý và  đường bộ trên địa  bảo vệ kết cấu hạ tầng  bàn tỉnh Bắc Giang giao thông đường bộ  đối với hệ thống đường  7. Quyết  34/2012/QĐ­ 34/2012/QĐ­UBND  tỉnh, đường đô thị,  định UBND ngày  ngày 10/02/2012Ban  đường huyện, đường xã  10/02/2012 hành Quy định về  trên địa bàn tỉnh Bắc  quản lý và sử dụng  Giang tạm thời một phần  vỉa hè, lòng đường  không vì mục đích  giao thông tại các  tuyến đường đô thị  trên địa bàn tỉnh Bắc 
 4. Giang 8. Quyết  284/2012/QĐ­ 284/2012/QĐ­ Bị thay thế bởi Quyết  01/01/2018 định UBND ngày  UBND ngày  định số 41/2017/QĐ­ 05/9/2012 05/9/2012Ban hành  UBND ngày 08/12/2017  Quy định khen  của UBND tỉnh ban  thưởng cho tập thể,  hành Quy định khen  cá nhân đạt thành  thưởng khuyến khích  tích trong lĩnh vực  thành tích đạt được  thể thao, văn hóa ­  trong lĩnh vực thể thao,  nghệ thuật, giáo  giáo dục ­ đào tạo, khoa  dục ­ đào tạo và  học ­ kỹ thuật, văn hóa ­  thông tin ­ truyền  văn nghệ, văn học ­  thông nghệ thuật và báo chí  trên địa bàn tỉnh Bắc  Giang 9. Quyết  386/2012/QĐ­ 386/2012/QĐ­ Bị bãi bỏ bởi Quyết  01/7/2018 định UBND ngày  UBND ngày  định số 12/2018/QĐ­ 07/11/2012 07/11/2012Ban hành UBND ngày 01/6/2018  Quy định một số nội của UBND tỉnh Bãi bỏ  dung về quản lý  Quyết định số  khoáng sản trên địa  386/2012/QĐ­UBND  bàn tỉnh Bắc Giang ngày 07/11/2012 của  UBND tỉnh ban hành  Quy định một số nội  dung về quản lý khoáng  sản trên địa bàn tỉnh  Bắc Giang 10. Quyết  223/2014/QĐ­ 223/2014/QĐ­ Bị thay thế bởi Quyết  20/9/2018 định UBND ngày  UBND ngày  định số 24/2018/QĐ­ 28/4/2014 28/4/2014Ban hành  UBND ngày 05/9/2018  Quy chế quản lý  của UBND tỉnh Ban  nhà nước về thông  hành Quy định quản lý  tin đối ngoại trên  hoạt động thông tin đối  địa bàn tỉnh Bắc  ngoại trên địa bàn tỉnh  Giang. Bắc Giang 11. Quyết  434/2014/QĐ­ 434/2014/QĐ­ Bị thay thế bởi Quyết  16/11/2018 định UBND ngày  UBND ngày  định số 29/2018/QĐ­ 10/7/2014 10/7/2014Quy định  UBND ngày 01/11/2018  quản lý điểm truy  của UBND tỉnh Quy  nhập Internet công  định một số nội dung  cộng và điểm cung  về quản lý điểm truy  cấp dịch vụ trò chơi nhập Internet công cộng  điện tử công cộng  và điểm cung cấp dịch  trên địa bàn tỉnh Bắc vụ trò chơi điện tử công  Giang cộng trên địa bàn tỉnh  Bắc Giang 12. Quyết  325/2015/QĐ­ 325/2015/QĐ­ Bị bãi bỏ bởi Quyết  01/01/2018
 5. định UBND ngày  UBND ngày  định số 29/2017/QĐ­ 07/8/2015 07/8/2015Ban hành  UBND ngày 24/8/2017  Quy định mức hỗ  của UBND tỉnh Quy  trợ bảo vệ rừng sản định mức hỗ trợ khoán  xuất là rừng tự  quản lý bảo vệ rừng,  nhiên trên địa bàn  khoanh nuôi tái sinh  tỉnh Bắc Giang giai  rừng tự nhiên không  đoạn 2016­2020 trồng bổ sung trên địa  bàn tỉnh Bắc Giang 13. Quyết  531/2015/QĐ­ 531/2015/QĐ­ Bị thay thế bởi Quyết  20/7/2018 định UBND ngày  UBND ngày  định số 18/2018/QĐ­ 28/10/2015 28/10/2015Quy định UBND ngày 06/7/2018  một số nội dung về  của UBND tỉnh Ban  đầu tư xây dựng  hành Quy định một số  khu đô thị mới trên  nội dung về quản lý và  địa bàn tỉnh Bắc  thực hiện dự án đầu tư  Giang có sử dụng đất, dự án  đầu tư theo hình thức  14. Quyết  03/2017/QĐ­ 03/2017/QĐ­UBND    hợp đồng Xây dựng ­  định UBND ngày  ngày 14/02/2017Sửa  Chuyển giao (BT) trên  14/02/2017 đổi, bổ sung một số  địa bàn tỉnh Bắc Giang điều của Quy định  một số nội dung về  đầu tư xây dựng  khu đô thị mới trên  địa bàn tỉnh Bắc  Giang ban hành kèm  theo Quyết định số  531/2015/QĐ­ UBND ngày  28/10/2015 15. Quyết  18/2017/QĐ­ 18/2017/QĐ­UBND  Bị bãi bỏ bởi Quyết  05/12/2018 định UBND ngày  ngày 13/6/2017Quy  định số 31/2018/QĐ­ 13/6/2017 định danh mục, thời  UBND ngày 23/11/2018  hạn giải quyết một  của UBND tỉnh Bãi bỏ  số thủ tục hành  Quyết định số  chính theo cơ chế  18/2017/QĐ­UBND  một cửa tại Ủy ban  ngày 13/6/2017 của  nhân dân cấp huyện, UBND tỉnh quy định  Ủy ban nhân dân  danh mục, thời hạn giải  cấp xã; cơ chế một  quyết một số thủ tục  cửa liên thông giữa  hành chính theo cơ chế  cấp tỉnh với cấp  một cửa tại Ủy ban  huyện, cấp xã trên  nhân dân cấp huyện, Ủy  địa bàn tỉnh Bắc  ban nhân dân cấp xã; cơ  Giang chế một cửa liên thông  giữa cấp tỉnh với cấp  16. Quyết  19/2017/QĐ­ 19/2017/QĐ­UBND    huyện, cấp xã trên địa  định UBND ngày  ngày 20/6/2017Quy  bàn tỉnh Bắc Giang và 
 6. 20/6/2017 định danh mục, thời  hạn giải quyết thủ  tục hành chính thực  hiện cơ chế một  cửa, cơ chế một cửa  liên thông tại Trung  tâm hành chính công Quyết định số  tỉnh Bắc Giang 19/2017/QĐ­UBND  ngày 20/6/2017 của  UBND tỉnh quy định  danh mục, thời hạn giải  quyết thủ tục hành  B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018 Số kí hiệu, ngày  tháng năm ban  Nội dung  Tên loại  hành văn bản Ngày hết  STT quy định  Lý do hết hiệu lực văn bản hiệu lực hết hiệu lực Tên gọi của văn  bản 1. Nghị  17/2011/NQ­ Điểm a, b  Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 01/01/2018 quyết HĐND ngày  khoản 1;  14/2017/NQ­HĐND ngày  19/7/2011 của  khoản 2  13/7/2017 của HĐND tỉnh  HĐND tỉnh về  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số  Quy định mức hỗ  điều của Nghị quyết số  trợ các tổ chức áp  17/2011/NQ­HĐND ngày  dụng hệ thống  19/7/2011 của Hội đồng  quản lý tiên tiến,  nhân dân tỉnh về Quy định  đạt giải thưởng  mức hỗ trợ các tổ chức áp  chất lượng, có  dụng hệ thống quản lý tiên  sản phẩm, hàng  tiến, đạt giải thưởng chất  hóa được chứng  lượng, có sản phẩm, hàng  nhận hợp chuẩn hóa được chứng nhận hợp  Nghị quyết của HĐND t ỉnh  chu ẩn(06 văn bản) 2. Nghị  15/2013/NQ­ Mục 10, Phụ Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 01/01/2018 quyết HĐND ngày  lục số 01 ban 11/2017/NQ­HĐND ngày  11/7/2013 của  hành kèm  13/7/2017 của HĐND tỉnh  HĐND tỉnh quy  theo Sửa đổi, bổ sung một số  định mức chi cho  điều của Nghị quyết số  bảo đảm công tác  15/2013/NQ­HĐND ngày  cải cách hành  11/7/2013 của Hội đồng  chính Nhà nước  nhân dân tỉnh quy định mức  và các hoạt động  chi cho bảo đảm công tác cải  kiểm soát thủ tục  cách hành chính Nhà nước và  hành chính trên  các hoạt động kiểm soát thủ  địa bàn tỉnh Bắc  tục hành chính trên địa bàn  Giang tỉnh Bắc Giang
 7. 3. Nghị  31/2016/NQ­ Khoản 5 và  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 01/8/2018 quyết HĐND ngày  khoản 8  quyết số 08/2018/NQ­HĐND  08/12/2016 của  Điều 16 ngày 11/7/2018 của HĐND  Hội đồng nhân  tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản  dân tỉnh ban hành  5 và khoản 8 Điều 16 Quy  Quy định phân  định phân cấp ngân sách các  cấp ngân sách các  cấp chính quyền địa phương  cấp chính quyền  tỉnh Bắc Giang giai đoạn  địa phương tỉnh  2017­2020 ban hành kèm theo  Bắc Giang giai  Nghị quyết số 31/2016/NQ­ đoạn 2017­2020 HĐND ngày 08/12/2016 của  Hội đồng nhân dân tỉnh 4. Nghị  32/2016/NQ­ Điểm b,  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/8/2018 quyết HĐND ngày  Khoản 4  05/2018/NQ­HĐND ngày  08/12/2016 của  Điều 6 11/7/2018 của HĐND tỉnh  HĐND tỉnh về  Quy định mức kinh phí hỗ  định mức phân bổ  trợ đối với Ủy ban Mặt trận  dự toán chi  Tổ quốc Việt Nam cấp xã và  thường xuyên  Ban công tác Mặt trận ở khu  ngân sách nhà  dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc  nước năm 2017  Giang để thực hiện Cuộc  của các cấp chính  vận động “Toàn dân đoàn  quyền địa  kết xây dựng nông thôn mới,  phương tỉnh Bắc  đô thị văn minh” Giang Điểm e  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số  01/01/2018 Khoản 2  30/2017/NQ­HĐND ngày  Điều 6. 08/12/2017 của HĐND tỉnh  Quy định mức kinh phí hỗ  trợ hoạt động của Ban Thanh  tra nhân dân cấp xã trên địa  bàn tỉnh Bắc Giang 5. Nghị  33/2016/NQ­ Điểm 7 Mục Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 01/01/2018 quyết HĐND ngày  B danh mục  31/2017/NQ­HĐND ngày  08/12/2016 của  các loại lệ  08/12/2017 của HĐND tỉnh  HĐND tỉnh Bắc  phí của Quy  Sửa đổi, bổ sung điểm 7  Giang ban hành  định ban  Mục B danh mục các loại lệ  Quy định mức thu hành kèm  phí của Quy định mức thu và  và tỷ lệ điều tiết  theo tỷ lệ điều tiết một số loại  một số loại phí  phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh  và lệ phí trên địa  Bắc Giang ban hành kèm  bàn tỉnh Bắc  theo Nghị quyết số  Giang 33/2016/NQ­HĐND ngày 08  tháng 12 năm 2016 của Hội  đồng nhân dân tỉnh Bắc  Giang 6. Nghị  07/2017/NQ­ Tên gọi Nghị Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 01/8/2018 quyết HĐND ngày  quyết và  quyết số 06/2018/NQ­HĐND 
 8. 13/7/2017 của  Điều 1,  ngày 11/7/2018 của HĐND  HĐND tỉnh Quy  khoản 1  tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số  định chính sách  khoản 3  điều của Nghị quyết số  hỗ trợ cứng hóa  Điều 1 07/2017/NQ­HĐND ngày  đường trục thôn,  13/7/2017 của Hội đồng  đường liên thôn  nhân dân tỉnh Quy định chính  và đường nội  sách hỗ trợ cứng hóa đường  đồng gắn với  trục thôn, đường liên thôn và  giao thông liên  đường nội đồng gắn với  thôn trên địa bàn  giao thông liên thôn trên địa  tỉnh Bắc Giang,  bàn tỉnh Bắc Giang, giai  giai đoạn 2017­  đoạn 2017­2021 2021 7. Quyết  ­ Quyết định: Bị sửa đổi bởi Quyết định số 01/01/2018 định 290/2011/QĐ­ Tên gọi;  32/2017/QĐ­UBND ngày  UBND ngày  Điều 1. 31/8/2017 của UBND tỉnh  10/8/2011 của  sửa đổi, bổ sung Quyết định  UBND tỉnh ban  ­ Quy định:  số 290/2011/QĐ­UBND ngày  hành Quy định  Tên gọi;  10/8/2011 của UBND tỉnh  một số nội dung  Điều 1;  Bắc Giang ban hành Quy  về hỗ trợ các tổ  khoản 2  định một số nội dung về hỗ  chức áp dụng hệ  Điều 4; Điều trợ các tổ chức áp dụng hệ  thống quản lý  5; Điều 6. thống quản lý tiên tiến, đạt  tiên tiến, đạt giải  giải thưởng chất lượng, có  thưởng chất  Phần trích  sản phẩm, hàng hóa được  lượng, có sản  yếu của Đơn chứng nhận hợp chuẩn phẩm, hàng hóa  đề nghị tại  được chứng nhận Mẫu số 4­ hợp chuẩn TĐC 8. Quyết  99/2012/QĐ­ Điều 1; 2;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi  01/3/2018 định UBND ngày  khoản 2, 4, 5 Quyết định số 02/2018/QĐ­ 16/4/2012 của  Điều 3; Điều UBND ngày 08/02/2018 của  UBND tỉnh ban  4; 7; 8; 9  UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung  hành Quy định  khoản 2  một số điều của Quy định  tuyển chọn cán  Điều 10 tuyển chọn cán bộ lãnh đạo,  bộ lãnh đạo,  quản lý đơn vị sự nghiệp  quản lý đơn vị sự  công lập trên địa bàn tỉnh  nghiệp công lập  Bắc Giang ban hành kèm  trên địa bàn tỉnh  theo Quyết định số  Bắc Giang 99/2012/QĐ­UBND ngày  16/4/2012 của UBND tỉnh 9. Quyết  358/2016/QĐ­ Điểm a  Bị sửa đổi, bổ sung bởi  18/3/2018 định UBND ngày  khoản 2  Quyết định số 03/2018/QĐ­ 20/6/2016 của  Điều 1;  UBND ngày 08/3/2018 của  UBND tỉnh Bắc  khoản 3  UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung  Giang ban hành  Điều 5; điểm một số điều của Quy định  Quy định quản lý  b, c khoản 2  quản lý và trình tự, thủ tục  và trình tự, thủ  và khoản 3  xuất cảnh đối với cán bộ, 
 9. tục xuất cảnh đối Điều 7;  công chức, viên chức trên địa  với cán bộ, công  khoản 1  bàn tỉnh Bắc Giang ban hành  chức, viên chức  Điều 8;  kèm theo Quyết định  trên địa bàn tỉnh  khoản 2  358/2016/QĐ­UBND ngày  Bắc Giang Điều 10; 20/6/2016 của Ủy ban nhân  dân tỉnh 10. Quyết  140/2011/QĐ­ Điểm a và  Bị sửa đổi bởi Quyết định số 15/4/2018 định UBND ngày  điểm b  06/2018/QĐ­UBND ngày  22/4/2011 của  khoản 2,  05/4/2018 của UBND tỉnh  UBND tỉnh Bắc  Điều 4 Sửa đổi điểm a và điểm b  Giang ban hành  khoản 2, Điều 4 của Quy  Quy định nội  định nội dung chi và mức chi  dung chi và mức  hỗ trợ cho hoạt động khuyến  chi hỗ trợ cho  nông từ nguồn ngân sách địa  hoạt động  phương trên địa bàn tỉnh Bắc  khuyến nông từ  Giang ban hành kèm theo  nguồn ngân sách  Quyết định số 140/2011/QĐ­ địa phương trên  UBND ngày 22 tháng 4 năm  địa bàn tỉnh Bắc  2011 của Ủy ban nhân dân  Giang tỉnh Bắc Giang 11. Quyết  869/2014/QĐ­ Khoản 2,  Bị sửa đổi, bổ sung bởi  01/5/2018 định UBND ngày  điểm a  Quyết định số 07/2018/QĐ­ 31/12/2014 của  khoản 3  UBND ngày 16/4/2018 của  UBND tỉnh ban  Điều 7;  UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung  hành Quy định  khoản 1  một số điều của Quy định  một số điểm cụ  Điều 12;  một số điểm cụ thể về thu  thể về thu hồi  điểm b  hồi đất; bồi thường, hỗ trợ  đất; bồi thường,  khoản 3  và tái định cư khi Nhà nước  hỗ trợ và tái định  Điều 15;  thu hồi đất áp dụng trên địa  cư khi Nhà nước  khoản 3  bàn tỉnh Bắc Giang và Phụ  thu hồi đất áp  Điều 16;  lục ban hành kèm theo Quyết  dụng trên địa bàn  điểm b  định số 869/2014/QĐ­UBND  tỉnh Bắc Giang khoản 3  ngày 31/12/2014 của Ủy ban  Điều 23;  nhân dân tỉnh Mẫu số 03  Phụ lục số I;  Phụ lục số  II; Phụ lục  số III ban  hành kèm  theo Quyết  định 12. Quyết  462/2015/QĐ­ Tiêu đề Điều Bị sửa đổi, bổ sung bởi  20/5/2018 định UBND ngày  6; điểm b, c  Quyết định số 10/2018/QĐ­ 30/9/2015 của  khoản 1  UBND ngày 04/5/2018 của  UBND tỉnh ban  Điều 6; điểm UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung  hành Quy chế  b khoản 2  một số điều của Quy chế  phối hợp quản lý  Điều 6; điểm phối hợp quản lý nhà nước 
 10. nhà nước trong  a, khoản 1  trong công tác thi hành pháp  công tác thi hành  Điều 8;  luật về xử lý vi phạm hành  pháp luật về xử  khoản 3  chính trên địa bàn tỉnh Bắc  lý vi phạm hành  Điều 8;  Giang ban hành kèm theo  chính trên địa bàn khoản 2, 3, 4 Quyết định số 462/2015/QĐ­ tỉnh Bắc Giang Điều 12 UBND ngày 30/9/2015 của  UBND tỉnh 13. Quyết  332/2012/QĐ­ Khoản 2  Bị sửa đổi, bổ sung bởi  01/7/2018 định UBND ngày  Điều 3; Điều Quyết định số 15/2018/QĐ­ 10/10/2012 của  4; 6; 11, 13;  UBND ngày 20/6/2018 của  UBND tỉnh Bắc  khoản 5  UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung  Giang ban hành  Điều 12;  một số điều của Quy định  Quy định quản lý  khoản 3  quản lý về tiêu chuẩn, quy  về tiêu chuẩn,  Điều 14;  chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng  quy chuẩn kỹ  Điều 16;  hóa, đo lường và chất lượng  thuật, nhãn hàng  khoản 4, 6  sản phẩm, hàng hóa trên địa  hóa, đo lường và  Điều 17 bàn tỉnh Bắc Giang ban hành  chất lượng sản  kèm theo Quyết định số  phẩm, hàng hóa  332/2012/QĐ­UBND ngày  trên địa bàn tỉnh  10/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang 14. Quyết  118/2015/QĐ­ Điều 1;  Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ  10/8/2018 định UBND ngày  khoản 1  bởi Quyết định số  03/4/2015 của  Điều 6; điểm 16/2018/QĐ­UBND ngày  UBND tỉnh Bắc  a khoản 1,  27/6/2018 của UBND tỉnh  Giang ban hành  điểm b và  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một  Quy định một số  điểm c  số điều của Quy định một số  thủ tục liên quan  khoản 2,  thủ tục liên quan đến tiếp  đến tiếp cận  khoản 3  cận điện năng trên địa bàn  điện năng trên địa Điều 7;  tỉnh Bắc Giang và bãi bỏ phụ  bàn tỉnh Bắc  khoản 1, 2  lục 1 ban hành kèm theo  Giang Điều 8; Điều Quyết định số 118/2015/QĐ­ 5; phụ lục 1  UBND ngày 03/4/2015 của  ban hành  UBND tỉnh Bắc Giang kèm theo  Quyết định. 15. Quyết  46/2010/QĐ­ Điều 6;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi  20/8/2018 định UBND ngày  khoản 8  Quyết định số 20/2018/QĐ­ 29/4/2010 của  Điều 11 UBND ngày 08/8/2018 của  UBND tỉnh ban  UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung  hành Quy định về  một số điều của Quy định  quản lý chỉ dẫn  về quản lý chỉ dẫn địa lý  địa lý thuộc tỉnh  thuộc tỉnh Bắc Giang ban  Bắc Giang hành kèm theo Quyết định số  46/2010/QĐ­UBND ngày 29  tháng 4 năm 2010 của Ủy ban  nhân dân tỉnh
 11. 16. Quyết  16/2017/QĐ­ Khoản 2  Bị sửa đổi, bổ sung bởi  20/8/2018 định UBND ngày  Điều 3; điểm Quyết định số 22/2018/QĐ­ 08/6/2017 của  1.1, 1.2, 1.3  UBND ngày 09/8/2018 của  UBND tỉnh ban  khoản 1,  UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung  hành Quy định về điểm 2.1,  một số điều của Quy định  thu, sử dụng các  2.2, 2.3  về thu, sử dụng các khoản  khoản thu thỏa  khoản 2,  thu thỏa thuận và tự nguyện  thuận và tự  điểm 3.1, 3.2 trong các cơ sở giáo dục  nguyện trong các  khoản 3  mầm non, phổ thông, giáo  cơ sở giáo dục  Điều 4; Điều dục thường xuyên công lập  mầm non, phổ  5, khoản 1, 2 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  thông, giáo dục  Điều 8 ban hành kèm theo Quyết  thường xuyên  định số 16/2017/QĐ­UBND  công lập trên địa  ngày 08 tháng 6 năm 2017  bàn tỉnh Bắc  của Ủy ban nhân dân tỉnh  Giang Bắc Giang  
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ