Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh

  • 1 month ago
  • 2 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : , số trang : 6

Chi tiết

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH TÂY NINH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 66/QĐ­UBND Tây Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI  QUYẾT CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ   tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ­CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ  chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 877/QĐ­TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban  hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực  hiện trong các năm 2018 ­ 2019; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ  hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 2223/QĐ­UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về  việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành  chính, tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành  chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2280/TTr­STP ngày 18 tháng 12 năm 2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải  quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ  liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của  pháp luật.
  2. Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ:  http://tthc.tayninh.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính và niêm yết công khai  tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư  pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch  UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành  Quyết định này./.   KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH ­ Như Điều 3; ­ Cục Kiểm soát TTHC ­ VPCP; ­ TT: TU, HĐND tỉnh; ­ CT, các PCT UBND tỉnh; ­ LĐVP; KSTT; ­ Lưu: VT, VP.UBND tỉnh. Trần Văn Chiến   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH TƯ PHÁP  TỈNH TÂY NINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ­UBND ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch   UBND tỉnh Tây Ninh) Thời  TTHC  gian  thực  Thời  Phí,  TTHC thực hiện qua dịch vụ  giải  hiện  gian  lệ phí  công trực tuyến mức độ 3, 4 quyết  qua  giải  Địa điểm  (nếu  Lĩnh  theo  dịch  Stt Tên TTHC quyết  thực  có)  Căn cứ pháp lý (Địa chỉ truy cập:   vực quy  vụ  thực  hiện đơn vị  định  bưu  https://dichvucong.tayninh.gov.vn  tế tại  tính:  hoặc   của  chính  tỉnh đồng …//sotuphap.tayninh.gov.vn) pháp  công  luật ích I 1 Thủ tục thay  Trợ  03  03  Tại trụ sở Không­ Điều 25 Luật Trợ    2 đổi người  giúp  ngày  ngày  Trung tâm  giúp pháp lý năm  thực hiện trợ  pháp  làm  làm  Trợ giúp  2017; giúp pháp lý   lý việc việc pháp lý  Cấp tỉnh Nhà nước  ­ Khoản 1 Điều 9  (Số 82  Thông tư số  đường  12/2018/TT­BTP  Trần  ngày 28/8/2018 của  Hưng  Bộ trưởng Bộ Tư  Đạo, khu  pháp hướng dẫn  phố 3,  một số hoạt động 
  3. phường 2,  nghiệp vụ trợ giúp  thành phố  pháp lý và quản lý  Tây Ninh,  chất lượng vụ việc  tỉnh Tây  trợ giúp pháp lý. Ninh.) Tại trụ sở  ­ Điều 25 Luật Trợ  Trung tâm  giúp pháp lý năm  Trợ giúp  2017; pháp lý  Ngay  Ngay  Nhà nước  sau  sau  ­ Khoản 1 Điều 9  Thủ tục rút  (Số 82  khi  khi  Thông tư số  yêu cầu trợ  Trợ  đường  nhận  nhận  12/2018/TT­BTP  giúp pháp lý  giúp  Trần  2 đủ hồ đủ hồ  Không ngày 28/8/2018 của    2 của người  pháp  Hưng  sơ  sơ  Bộ trưởng Bộ Tư  được trợ giúp  lý Đạo, khu  theo  theo  pháp hướng dẫn  pháp lý phố 3,  quy  quy  một số hoạt động  phường 2,  định định nghiệp vụ trợ giúp  thành phố  Tây Ninh,  pháp lý và quản lý  tỉnh Tây  chất lượng vụ việc  Ninh.) trợ giúp pháp lý. ­ Luật phổ biến,  giáo dục pháp luật  năm 2012. ­ Nghị định số  Trung tâm  28/2013/NĐ­CP  Phục vụ  ngày 04/4/2013 của  hành  Chính phủ quy định  chính  Phổ  chi tiết một số điều  công tỉnh  Thủ tục công  biến,  05  05  và biện pháp thi  (số 83,  nhận báo cáo  giáo  ngày  ngày  hành Luật phổ  3 đường  Không   2 viên pháp luật  dục  làm  làm  biến, giáo dục pháp  Phạm  cấp tỉnh pháp  việc việc luật. Tung,  luật. Thành  phố Tây  ­ Thông tư số  Ninh, tỉnh  10/2016/TT­BTP  Tây Ninh) ngày 22/7/2016 của  Bộ Tư pháp quy  định về báo cáo  viên pháp luật,  tuyên truyền viên  pháp luật. 4 Thủ tục miễn  Phổ  05  05  Trung tâm Không­ Luật phổ biến,    2 nhiệm báo cáo  biến,  ngày  ngày  Phục vụ  giáo dục pháp luật  viên pháp luật  giáo  làm  làm  hành  năm 2012. cấp tỉnh dục  việc việc chính  pháp  công tỉnh  ­ Nghị định số  luật. (số 83,  28/2013/NĐ­CP  đường  ngày 04/4/2013 của  Phạm  Chính phủ quy định  Tung,  chi tiết một số điều  Thành  và biện pháp thi  phố Tây  hành Luật phổ  Ninh, tỉnh  biến, giáo dục pháp  Tây Ninh) luật. ­ Thông tư số  10/2016/TT­BTP  ngày 22/7/2016 của  Bộ Tư pháp quy  định về báo cáo  viên pháp luật, 
  4. tuyên truyền viên  pháp luật. II ­ Luật phổ biến,    giáo dục pháp luật  năm 2012. ­ Nghị định số  28/2013/NĐ­CP  Bộ phận  ngày 04/4/2013 của  Tiếp  Chính phủ quy định  nhận và  Phổ  chi tiết một số điều  Trả kết  Thủ tục công  biến,  05  05  và biện pháp thi  quả thuộc  nhận báo cáo  giáo  ngày  ngày  hành Luật phổ  1 Văn  Không 2 viên pháp luật  dục  làm  làm  biến, giáo dục pháp  phòng  cấp huyện pháp  việc việc luật. HĐND và  luật. UBND  cấp  ­ Thông tư số  huyện. 10/2016/TT­BTP  ngày 22/7/2016 của  Bộ Tư pháp quy  định về báo cáo  viên pháp luật,  tuyên truyền viên  pháp luật. ­ Luật phổ biến,    giáo dục pháp luật  năm 2012. ­ Nghị định số  28/2013/NĐ­CP  Bộ phận  ngày 04/4/2013 của  Tiếp  Chính phủ quy định  nhận và  Phổ  chi tiết một số điều  Trả kết  Thủ tục miễn  biến,  05  05  và biện pháp thi  quả thuộc  nhiệm báo cáo  giáo  ngày  ngày  hành Luật phổ  2 Văn  Không 2 viên pháp luật  dục  làm  làm  biến, giáo dục pháp  phòng  cấp huyện pháp  việc việc luật. HĐND và  luật. UBND  cấp  ­ Thông tư số  huyện. 10/2016/TT­BTP  ngày 22/7/2016 của  Bộ Tư pháp quy  định về báo cáo  viên pháp luật,  tuyên truyền viên  pháp luật. III 1 Thủ tục công  Phổ  5  5  Bộ phận  Không­ Luật Hòa giải ở    2 nhận hòa giải  biến,  ngày  ngày  Tiếp  cơ sở năm 2013. viên giáo  làm  làm  nhận và  dục  việc việc Trả kết  ­ Nghị định số  CẤP XÃ pháp  quả thuộc  15/2014/NĐ­CP  luật. Ủy ban  ngày 27/12/2014  nhân dân  của Chính phủ quy  cấp xã. định chi tiết một số  điều và biện pháp  thi hành Luật hòa  giải ở cơ sở. ­ Nghị quyết liên 
  5. tịch số  01/2014/NQLT/CP­ UBTƯMTTQVN  ngày 18/11/2014  hướng dẫn phối  hợp một số quy  định của pháp luật  về hòa giải ở cơ sở. ­ Luật Hòa giải ở  cơ sở năm 2013. ­ Nghị định số  15/2014/NĐ­CP  ngày 27/12/2014  của Chính phủ quy  Bộ phận  định chi tiết một số  Phổ  Tiếp  điều và biện pháp  Thủ tục công  biến,  5  5  nhận và  thi hành Luật hòa  nhận tổ  giáo  ngày  ngày  Trả kết  2 Không giải ở cơ sở.   2 trưởng tổ hòa  dục  làm  làm  quả thuộc  giải pháp  việc việc Ủy ban  luật. nhân dân  ­ Nghị quyết liên  cấp xã. tịch số  01/2014/NQLT/CP­ UBTƯMTTQVN  ngày 18/11/2014  hướng dẫn phối  hợp một số quy  định của pháp luật  về hòa giải ở cơ sở. ­ Luật phổ biến,  giáo dục pháp luật  năm 2012. ­ Nghị định số  28/2014/NĐ­CP  ngày 04/4/2013 của  Bộ phận  Chính phủ quy định  Phổ  Tiếp  chi tiết một số điều  Thủ tục công  biến,  05  05  nhận và  và biện pháp thi  nhận tuyên  giáo  ngày  ngày  Trả kết  hành Luật phổ  3 truyền viên  Không   2 dục  làm  làm  quả thuộc  biến, giáo dục pháp  pháp luật cấp  pháp  việc việc Ủy ban  luật. xã luật. nhân dân  cấp xã. ­ Thông tư số  10/2016/TT­BTP  ngày 22/7/2016 của  Bộ Tư pháp quy  định về báo cáo  viên pháp luật,  tuyên truyền viên  pháp luật. ­ Luật phổ biến,  giáo dục pháp luật  Bộ phận  năm 2012. Phổ  Tiếp  Thủ tục cho  biến,  03  05  nhận và  ­ Nghị định số  thôi làm tuyên  giáo  ngày  ngày  Trả kết  4 truyền viên  Không 28/2014/NĐ­CP    2 dục  làm  làm  quả thuộc  ngày 04/4/2013 của  pháp luật cấp  pháp  việc việc Ủy ban  Chính phủ quy định  xã luật. nhân dân  chi tiết một số điều  cấp xã. và biện pháp thi  hành Luật phổ  biến, giáo dục pháp 
  6. luật. ­ Thông tư số  10/2014/TT­BTP  ngày 22/7/2016 của  Bộ Tư pháp quy  định về báo cáo  viên pháp luật,  tuyên truyền viên  pháp luật.  
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ