Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

 • 1 month ago
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ban hành “Quy định thang điểm áp dụng bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : , số trang : 7

Chi tiết

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 66/QĐ­UBND Bắc Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THANG ĐIỂM ÁP DỤNG BÌNH XÉT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN  HÓA, KHU DÂN CƯ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ­CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh  hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, Tổ  dân phố văn hóa”; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tại Tờ trình số 117/TTr­ SVHTTDL ngày 29/01/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định thang điểm áp dụng bình xét danh hiệu  “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Điều 2. Tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” thực  hiện theo quy định tại Chương II, III Nghị định số 122/2018/NĐ­CP ngày 17/9/2018 của Chính  phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp  văn hóa”, “Bản văn hóa”, Tổ dân phố văn hóa”. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số  56/2012/QĐ­UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ  tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH ­ Như Điều 3; ­ TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); PHÓ CHỦ TỊCH ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; ­ BBN, Đài PTTH BN, Cổng TTĐT tỉnh; ­ VP UBND tỉnh: KTTH, LĐVP; ­ Lưu: VT, KGVX.
 2. Nguyễn Văn Phong   THANG ĐIỂM XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU KHU DÂN CƯ VĂN HÓA ­ Năm… Làng, khu phố:……………………………. Xã, phường:………………………………. (Kèm theo Quyết định số 66/QĐ­UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh) BCĐ  BCĐ cấp  Thang  cấp xã  TT NỘI DUNG huyện  điểm chấm  chấm điểm điểm 1.Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát  20     triển. a)Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu  5     nhập ổn định. b)Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình  4     quân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  (sau đây gọi là mức bình quân chung) c)Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức  3     bình quân chung d)Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố cao hơn mức  2     bình quân chung, không có nhà ở dột nát. đ)Hệ thống giao thông chính được cứng hóa, đảm  3     bảo đi lại thuận tiện. e)Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập  3     huấn về ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ  thuật; phát triển ngành nghề truyền thống; hợp  tác và liên kết phát triển kinh tế. 2.Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong  20     phú a)Có nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều  5     kiện của khu dân cư. b)Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường,  4     đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở  lên. c)Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục  6     thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh; có điểm  đọc sách phục vụ cộng đồng; thực hiện tốt công  tác hòa giải. d)Bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn  3    
 3. hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa  phương. đ)Các di tích lịch sử ­ văn hóa, danh lam thắng cảnh  2     được giữ gìn, bảo vệ. 3.Môi trường cảnh quan sạch đẹp 20     a)Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy  5     định của pháp luật về bảo vệ môi trường. b)Có hệ thống cấp, thoát nước. 2     c)Nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp  2     quy hoạch của địa phương; d)Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo,  2     bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ. đ)Có địa điểm bố trí vị trí quảng cáo rao vặt. 2     e)Có điểm thu gom rác thải. 3     g)Có hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức  2     người dân về bảo vệ môi trường. h)Tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch  2     bệnh. 4.Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của  30     Đảng, pháp luật của Nhà nước a)Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật,  5     chính sách dân số. b)Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều  5     kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ  quan nhà nước; các tổ chức tự quản ở cộng đồng  hoạt động có hiệu quả. c)Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần từng  5     năm; trẻ em được tiêm chủng đầy đủ. d)Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp  5     luật. đ)đ) Đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. 5     e)e) Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể hàng năm  5     hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5.Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn  10     nhau trong cộng đồng. a)Thực hiện chính sách của Nhà nước về các hoạt  5     động nhân đạo, từ thiện và đẩy mạnh thực hiện  phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ  nguồn”, “Cuộc vận động vì người nghèo” và các  cuộc vận động khác.
 4. b)Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em,  5     người có công, người khuyết tật, người lang  thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn.   Tổng cộng 100     * Ghi chú: ­ Các đơn vị đạt 80 điểm trở lên được xét đạt danh hiệu văn hóa. ­ Đơn vị nào vi phạm một trong những tiêu chuẩn sau không được xét đạt danh hiệu văn hóa: 1. Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. 2. Có điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm. 3. Có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Bắc Ninh, ngày    tháng    năm    XÁC NHẬN CỦA  TRƯỞNG THÔN (KHU  TRƯỞNG BAN MẶT  UBND XÃ PHỐ) TRẬN (Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)   THANG ĐIỂM XÉT CÔNG NHẬN GIA ĐÌNH VĂN HÓA ­ Năm… Hộ gia đình (Ông, bà):……………………. Làng, khu phố: ……….Xã, phường……… (Kèm theo Quyết định số 66/QĐ­UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh) Gia đình Tự  Gia đình Tự  đánh giáBan  Thang  đánh giá Vận động  TT NỘI DUNG điểm chấm điểm Có Không 1 Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ  40       trương của Đảng, chính sách, pháp luật  của Nhà nước; tích cực tham gia các  phong trào thi đua của địa phương a) Các thành viên trong gia đình chấp hành các  4       quy định của pháp luật; không bị xử lý kỷ  luật tại nơi làm việc và học tập. b) Chấp hành hương ước, quy ước của cộng  5       đồng. c) Treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện  4       chính trị của đất nước theo quy định.
 5. d) Có tham gia một trong các hoạt động văn  5       hóa hoặc văn nghệ ở nơi cư trú; thường  xuyên luyện tập thể dục, thể thao. đ) Thực hiện nếp sống văn minh trong việc  4       cưới, việc tang và lễ hội theo quy định. e) Tham gia bảo vệ di tích lịch sử ­ văn hóa,  3       danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên  của địa phương. g) Giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác và chất  4       thải đúng giờ, đúng nơi quy định. h) Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện,  3       nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học  khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư  trú. i) Không vi phạm các quy định về vệ sinh an  3       toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. k) Không vi phạm quy định phòng, chống cháy  3       nổ. l) Không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn  2       giao thông như: Lấn chiếm lòng đường, hè  phố, tham gia giao thông không đúng quy  định. 2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ;  30       tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng  đồng  a) Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia  5       đình được quan tâm, chăm sóc, phụng  dưỡng. b) Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một  5       chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung. c) Thực hiện tốt chính sách dân số; thực hiện  5       bình đẳng giới. d) Các thành viên trong gia đình tham gia bảo  5       hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe. đ) Các thành viên trong gia đình có nếp sống  5       lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa  trong gia đình, cộng đồng và xã hội. e) Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng  5       đồng khi khó khăn, hoạn nạn. 3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh,  30       công tác, học tập đạt năng suất, chất  lượng, hiệu quả
 6. a) Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ  5       nguồn thu nhập chính đáng. b) Tham gia các chương trình, kế hoạch phát  5       triển kinh tế, văn hóa ­ xã hội do địa phương  tổ chức. c) Người trong độ tuổi lao động có việc làm và  5       thu nhập ổn định. d) Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến  5       trường. đ) Sử dụng nước sạch. 5       e) Có công trình phù hợp vệ sinh. 3       g) Có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên  2       được tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa ­ xã  hội.   Tổng cộng 100       Ghi chú: ­ Các gia đình đạt từ 85 điểm trở lên được xét danh hiệu GĐVH; ­ Không công nhận danh hiệu GĐVH nếu thành viên trong gia đình vi phạm 1 trong các tiêu chí  sau: 1. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định  của Luật xử lý vi phạm hành chính. 2. Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế. 3. Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi  trường. 4. Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống. 5. Có bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính. 6. Mắc các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc. 7. Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bắc Ninh, ngày   tháng   năm * Gia đình đăng ký danh hiệu văn hóa năm tiếp theo: Có □ Không □   TRƯỞNG THÔN (KHU  TRƯỞNG BAN MẶT  CHỦ HỘ GIA ĐÌNH PHỐ) TRẬN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
 7.  
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ