Xem mẫu

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 532/QĐ-UBND

Bắc Trà My, ngày 21 tháng 03 năm 2014

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,
công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TRÀ MY

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính
phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ
trang;
Căn cứ các Nghị định: 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ, Nghị
định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ, Nghị định số 17/2013/NĐCP ngày 19/02/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số
204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/ 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội
vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc
lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh
Quảng Nam Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp, các Hội và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở
hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Công văn số 4772/UBND – NC ngày 03/12/2013 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối
với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bắc Trà My,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế nâng bậc lương trước
hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện
nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Phòng Nội vụ
huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn
cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh (b/c);
- TT HĐND, UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuấn

2

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Về việc Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,
công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2014
của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
a) Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên môn,
nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước từ
cấp huyện đến xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và trong các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc UBND huyện Bắc Trà My, gồm:
- Cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện thuộc diện xếp
lương theo ngạch, bậc công chức hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;
- Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ;
- Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 và công chức cấp xã quy
định tại điểm 3 khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10
năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với
cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã (sau đây gọi là Nghị định số 92/2009/NĐ-CP).
b) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng xếp lương theo bảng lương do
Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy
định hiện hành của pháp luật.
c) Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ
tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc
thù quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số
68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc
quy định hội có tính chất đặc thù.
Các đối tượng tại các điểm a, b, c khoản này sau đây gọi chung là cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động.
3

2. Đối tượng không áp dụng:
a) Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương
theo nhiệm kỳ.
b) Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao
động quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và khoản 1
Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.
c) Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định
tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
1. Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo tính
dân chủ, công bằng, công khai, động viên khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn
thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
2. Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc
trong thực hiện nhiệm vụ hai lần liền kề liên tiếp trong cùng ngạch hoặc cùng chức
danh.
3. Đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng
bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong
một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Danh sách trả lương của cơ quan, đơn
vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán
bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người
lao động) tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.
Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối
tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực
hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có
thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn
một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn hoặc chế độ được xét nâng bậc
lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3: Tiêu chuẩn, điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn
1. Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn
a) Đối với cán bộ, công chức:
- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm
vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

4

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách,
cảnh cáo; giáng chức, cách chức.
b) Đối với viên chức và người lao động:
- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm
vụ trở lên;
- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách,
cảnh cáo, cách chức.
2. Điều kiện nâng lương trước thời hạn: Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều
1 Quy chế này, đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu chưa xếp
bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng
12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để
được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn
nếu lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền
công nhận bằng văn bản.
Điều 4. Cách xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do
lập thành tích xuất sắc
1. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời
điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6
năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ
cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu
trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng
bậc lương trước thời hạn.
Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các
thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong
khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét
nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.
2. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất
đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao
nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người thành
tích như nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành
tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này.
Ví dụ: Ông Nguyễn Trà My đã được nâng bậc lương trước thời hạn do lập
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ bậc 3 hệ số lương 3,00 ngạch
chuyên viên (mã số 01.003) lên bậc 4 hệ số lương 3,33 ngạch chuyên viên từ ngày
01 tháng 01 năm 2010. Đến ngày 01 tháng 8 năm 2010 ông Nguyễn Trà My được
Thủ tướng Chính phủ Quyết định tặng thưởng Bằng khen cho thành tích công tác
gia đoạn 2005-2009 (thành tích này của ông Nguyễn Trà My được ký sau ngày 01
tháng 01 năm 2010 được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau).
Theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn thì thành tích được tặng thưởng Bằng
khen của Thủ tướng Chính phủ được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng,
5

nguon tai.lieu . vn