Xem mẫu

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC ------- Số: 52/QĐ-ĐTĐL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN THAM GIA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH NĂM 2013 CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương; Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 45/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh; Theo đề nghị của Trưởng phòng Thị trường điện lực, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc các đơn vị phát điện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ trưởng Lê Dương Quang (để b/c); - Lưu: VP, TTĐL, PC. Đặng Huy Cường PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY TRỰC TIẾP THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN (Ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-ĐTĐL ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực) 1. Danh sách các nhà máy điện trực tiếp tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013 TT Nhà máy điện Công ty phát Đơn vị chào giá Ghi chú Tên nhà Phân Công điện (Sở hữu nhà máy điện loại theo suất đặt công nghệ (MW) Các NMĐ miền Bắc 1 Thác Bà Thủy điện 111 Công ty CP Thủy Công ty CP Thủy điện Thác Bà điện Thác Bà (thuộc GENCO 3) Trực tiếp nộp bản chào giá 2 Cửa Đạt Thủy điện 97 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và phát triển Năng lượng Vinaconex Đầu tư Xây dựng Trực tiếp nộp và phát triển Năng bản chào giá lượng Vinaconex 3 Phả Lại 1 NĐ Than 440 4 Phả Lại 2 NĐ Than 600 Công ty CP Nhiệt Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại điện Phả Lại (thuộc GENCO 2) Trực tiếp nộp bản chào giá 5 Uông Bí NĐ Than 105 Công ty Nhiệt Công ty Nhiệt điện Trực tiếp nộp điện Uông Bí Uông Bí bản chào giá (thuộc GENCO 1) 6 Ninh Bình NĐ Than 7 Quảng NinhNĐ Than 8 Hải Phòng NĐ Than 100 Công ty CP Nhiệt Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình điện Ninh Bình (thuộc GENCO 3) 600 Công ty CP Nhiệt Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh điện Quảng Ninh (thuộc GENCO 1) 600 Công ty CP Nhiệt Công ty CP Nhiệt điện Hải phòng điện Hải phòng (thuộc GENCO 2) Trực tiếp nộp bản chào giá Trực tiếp nộp bản chào giá Trực tiếp nộp bản chào giá 9 Na Dương NĐ Than 111 Công ty NĐ Na Dương – Công ty NĐ Na Trực tiếp nộp Dương- Vinacominbản chào giá 10 Cao Ngạn NĐ Than 11 Sơn Động NĐ Than Vinacomin 115 Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – Vinacomin 220 Công ty Nhiệt điện Sơn Động – Vinacomin Công ty Nhiệt điện Trực tiếp nộp Cao Ngạn - TKV – bản chào giá Vinacomin Công ty Nhiệt điện Trực tiếp nộp Sơn Động – bản chào giá Vinacomin 12 Cẩm Phả NĐ Than 670 Công ty CP Nhiệt Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - điện Cẩm Phả -Vinacomin Vinacomin Trực tiếp nộp bản chào giá 13 Bản Vẽ Thủy điện 320 Công ty Thủy điệnCông ty Thủy điện Trực tiếp nộp Bản Vẽ (thuộc Bản Vẽ bản chào giá GENCO 1) Các NMĐ Miền Trung 14 Vĩnh Sơn Thủy 66 điện 15 Sông Hinh Thủy 70 điện Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hinh (thuộc GENCO 3) Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn – Sông Hinh Trực tiếp nộp bản chào giá 16 A Vương Thủy điện 210 Công ty CP thủy Công ty CP thủy điện A Vương điện A Vương (thuộc GENCO 2) Trực tiếp nộp bản chào giá 17 Krông Thủy H`năng điện 18 Bình Điền Thủy điện 64,6 Công ty CP Sông Ba 44 Công ty CP thủy điện Bình Điền Công ty CP Sông Ba Công ty CP thủy điện Bình Điền Trực tiếp nộp bản chào giá Trực tiếp nộp bản chào giá 19 Sông Côn Thủy điện 63 Công ty thuỷ điện Công ty thuỷ điện CP Geruco Sông CP Geruco Sông Côn Côn Trực tiếp nộp bản chào giá 20 Hương Thủy Điền điện 54 Công ty CP Đầu tư HĐ Công ty CP Đầu tư Trực tiếp nộp HĐ bản chào giá 21 Đakr’tih Thủy điện 144 Công ty CP TĐ Đakr’tih Công ty CP TĐ Đakr’tih Trực tiếp nộp bản chào giá 22 A Lưới Thủy điện 23 Quảng Trị Thủy điện 170 Công ty CP Thủy Công ty CP Thủy điện Miền Trung điện Miền Trung (thuộc GENCO 1) 64 Công ty thủy điện Công ty thủy điện Quảng Trị (thuộc Quảng trị GENCO 2) Trực tiếp nộp bản chào giá Trực tiếp nộp bản chào giá 24 BuônTua Thủy 86 Srah điện 25 Buôn Kuôp Thủy 280 điện 26 Srepok 3 Thủy 220 điện Công ty Thủy điệnĐại diện chào Trực tiếp nộp Buôn Kuôp (thuộcchung theo nhóm bản chào giá GENCO 3) thủy điện bậc thang Buôn TuaSrah – Buôn Kuốp – Srepok 3 – Srepok 4. 27 Srepok 4 Thủy điện 80 Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Đại Hải 28 Sông Ba Hạ Thủy điện 220 CTCP TĐ Sông Ba Hạ (thuộc GENCO 2) CTCP TĐ Sông Ba Trực tiếp nộp Hạ bản chào giá 29 An Khê - Thủy Kanak điện 173 Công ty thủy điện Công ty thủy điện An Khê – Kanak An Khê – Kanak (gồm 02 nhà máy: An Khê - 160MW và Kanak - 13 MW) Trực tiếp nộp bản chào giá. Hai nhà máy được chào giá chung do có ràng buộc công suất phát. 30 Đak Mi 4A Thủy 148 điện 31 Đak Mi 4B Thủy 42 điện 32 Đak Mi 4C Thủy 18 điện Công ty CP Thủy Công ty CP Thủy Trực tiếp nộp điện Đăk Mi điện Đăk Mi, chào bản chào giá giá cho nhóm các nhà máy thủy điện bậc thang Đak Mi 4A - Đak Mi 4B -Đak Mi 4C Các NMĐ Miền Nam 33 Đa Nhim Thủy 160 điện 34 Hàm Thuận Thủy 301 điện 35 Đa Mi Thủy 175 điện Công ty CP thủy điện Đa Nhim -Hàm Thuận - Đa Mi (thuộc GENCO 1) Công ty CP TĐ Đa Trực tiếp nộp Nhim - Hàm Thuậnbản chào giá - Đa Mi 36 Phú Mỹ 1 Tuabin khí 37 Phú Mỹ 2.1 Tuabin khí 1108,6 Công ty TNHH Công ty TNHH NN MTV Nhiệt NN MTV Nhiệt điện Phú Mỹ điện Phú Mỹ (thuộc GENCO 3) Trực tiếp nộp bản chào giá 38 Phú Mỹ 4 Tuabin 452,9 khí 39 Nhơn Trạch Tuabin 1 khí 450 Công ty ĐL Dầu khí Nhơn Trạch Tổng Công ty Điện Trực tiếp nộp lực Dầu khí bản chào giá 40 Nhơn Trạch Tuabin 2 khí 781,2 Công ty CP Điện Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 Trạch 2 Trực tiếp nộp bản chào giá 41 Đồng Nai 3 Thủy điện 42 Đồng Nai 4 Thủy điện 180 Công ty Thủy điệnCông ty Thủy điện Trực tiếp nộp Đồng Nai (thuộc Đồng Nai bản chào giá 340 GENCO 1) 43 Thác Mơ Thủy điện 150 Công ty CP Thủy Công ty CP Thủy điện Thác Mơ điện Thác Mơ (thuộc GENCO 2) Trực tiếp nộp bản chào giá 44 Đại Ninh Thủy 300 điện 45 Bắc Bình Thủy 33 điện Công ty Thủy điệnCông ty Thủy điện Trực tiếp nộp Đại Ninh (thuộc Đại Ninh chào giá bản chào giá GENCO 1) cho nhóm thủy điện bậc thang Đại triển Điện lực ViệtNinh – Bắc Bình Nam (thuộc GENCO 1) 2. Danh sách các nhà máy điện dự kiến trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong năm 2013 khi chính thức vận hành thương mại và đáp ứng đủ điều kiện STT Nhà máy điện Công ty phát điện Tên nhà máy điện Phân loại Công suất đặt (MW) (Sở hữu nhà máy điện) 1 Văn Chấn 2 Tà Thàng 3 Mạo Khê 4 Ngòi Phát 5 Nậm Na 2 6 Nậm Pàn 5 7 Nậm Củn 8 Sông Bạc 10 Bản Chát Thủy điện Thủy điện Nhiệt điện Thủy điện Thủy điện Thủy điện Thủy điện Thủy điện Thủy điện 57 Công ty CP Thủy điện Văn Chấn 60 Công ty Cổ phần thương mại Xây dựng Vietracimex 440 Công ty CP Nhiệt điện Đông Triều 72 Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 66 Công ty TNHH Hưng Hải 34,5 Công ty Năng lượng Dầu khí toàn cầu 40 Công ty Sông Đà Hoàng Liên 42 Công ty CP Sông Bạc 220 GENCO 3 - EVN ... - tailieumienphi.vn