Xem mẫu

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- TP ĐÀ NẴNG -------- Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2012 Số: 390/QĐ-HQĐNg QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TỔ KIỂM SOÁT MA TÚY THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005; Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-TCHQ ngày 30/3/2007 của Tổng cục Hải quan về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu; Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HQĐNg ngày 27/02/2010 của Cục trưởng Cục Hải quan TP Đà Nẵng về việc thành lập Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng; Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí chức năng Tổ Kiểm soát ma túy là đơn vị nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng có chức năng tham mưu và giúp Chi cục trưởng trực tiếp triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất qua
  2. biên giới, trong địa bàn kiểm soát do Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng quản lý. Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn Tổ Kiểm soát ma túy thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật liên quan và có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng quản lý. 2. Được tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật để thu thập thông tin, nắm t ình hình, chủ động phát hiện bắt giữ các đối t ượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới. 3. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống ma túy do Cục Hải quan TP Đà Nẵng và Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ đạo. Phối hợp với các cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển trong điều tra, bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới khi có yêu cầu. 4. Là đầu mối trực tiếp tiếp nhận những thông tin cảnh báo của RILO, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng… để phân tích, chọn lọc các thông tin cảnh báo và thông báo kịp thời đến các Đội thuộc Chi cục Hải quan đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Chi cục theo lĩnh vực được phân công triển khai đạt kết quả. 5. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định hiện hành. 6. Thực hiện đúng quy chế quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện ma túy, chất nổ của ngành Hải quan; quy định về chế độ trách nhiệm và trang bị trong công tác nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ theo quy định của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng. 7. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức; quản lý tài sản, phương tiện chuyên dụng phòng, chống ma túy và các trang thiết bị của Tổ mà Chi cục phân bổ sử dụng theo phân cấp. 8. Phối hợp chặt chẽ với các Đội (Tổ) thuộc Chi cục; Đội Kiểm soát Hải quan, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục; các cơ quan hữu quan trên địa bàn hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao. 9. Chủ động tham mưu giúp lãnh đạo Chi cục về việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy cho cán bộ,
  3. công chức hải quan của Chi cục và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo phân công chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục. 10. Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục trong việc kiến nghị các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các chính sách quản lý Nhà nước về hải quan đối với lĩnh vực được phân công. 11. Thực hiện quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo phân công; bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu của Tổ theo quy định. 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao. Điều 3. Cơ cấu tổ chức 1. Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng có 01 Tổ trưởng và 01 Phó Tổ trưởng. Tổ trưởng tham mưu, giúp việc cho Chi cục trưởng triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn bán; vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất qua biên giới nêu tại quyết định này và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổ. Phó Tổ trưởng tham mưu, giúp việc cho Tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Chi cục trưởng, Tổ trưởng phân công. 2. Căn cứ biên chế được giao và khối lượng công việc, Chi cục trưởng bố trí, sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức của Tổ Kiểm soát ma túy để đảm bảo hoàn thành tốt công việc. Điều 4. Mối quan hệ công tác 1. Tổ Kiểm soát ma túy chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Chi cục trưởng; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của lãnh đạo Chi cục, của Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục và của các đơn vị tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan TP Đà Nẵng. 2. Mối quan hệ với các Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng và các Đội (Tổ) thuộc các đơn vị tương đương trực thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng là mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao. 3. Đối với các cơ quan chức năng trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục là mối quan hệ phối hợp theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định; đồng thời chịu sự giám sát theo quy định của các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại địa bàn quản lý của Chi cục. Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 5; - TCHQ (để b/c); - Lãnh đạo Cục; - Lưu: VT, TCCB (4b). Nguyễn Tiến Thọ