Xem mẫu

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012 Số: 1683/QĐ-KTNN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Xét đề nghị của Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước, thành phần gồm có: 1. Trưởng Ban: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước 2. Phó Trưởng ban: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 3. Các Ủy viên Ban: - Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước; - Vụ trưởng Vụ Pháp chế; - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; - Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II; - Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I; - Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV; - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ; - Tổng biên tập Báo Kiểm toán; - Chủ tịch Công đoàn Kiểm toán Nhà nước;
  2. - Trưởng ban Nữ công, Công đoàn Kiểm toán Nhà nước; - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Kiểm toán Nhà nước; - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; - Trưởng phòng đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ - Thường trực Ban. Điều 2. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước có chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước có các nhiệm vụ cụ thể như sau: 1. Quán triệt và thực hiện đầy đủ quan điểm bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong công tác, và thúc đẩy công tác nữ trong phạm vi Kiểm toán Nhà nước. 2. Phối hợp với các đơn vị trong ngành xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Kiểm toán Nhà nước và vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước. 3. Tuyên truyền và phổ biến kịp thời mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) tại Kiểm toán Nhà nước. 4. Nghiên cứu, đề xuất với Tổng Kiểm toán Nhà nước những vấn đề lien quan đến sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước. 5. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ tại Kiểm toán Nhà nước. 6. Hướng dẫn tổ chức, hoạt động đối với các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước. Điều 3. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước có Tổ giúp việc gồm: - 01 công chức Phòng Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ - 01 công chức Ban nữ công, Công đoàn Kiểm toán Nhà nước - 01 công chức Ban Tài chính, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Điều 4. Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước: thống nhất với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan quyết định danh sách các thành viên Ủy ban và Tổ giúp việc; ban hành quy chế hoạt động của Ban và phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1102/QĐ-KTNN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước. Điều 6. Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Kiểm toán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  3. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam; - Bộ Lao động; - Ban cán sự Đảng KTNN; Đinh Tiến Dũng - Lãnh đạo KTNN; - Đảng ủy KTNN; - Công đoàn KTNN, - Đ oàn TNCS HCM KTNN; - Văn phòng Đảng Đoàn thể; - Các đơn vị trực thuộc KTNN; - Các thành viên Ban; - Lưu: VT; TCCB; Thường trực Ban (05).