Xem mẫu

 1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 154/QĐ-BNN-PC Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hoặc liên tịch ban hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 hết hiệu lực thi hành, gồm 48 văn bản (Có Danh mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
 2. Nguyễn Thị Xuân Thu DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHỦ TRÌ HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BNN-PC ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) A. HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VĂN BẢN TT Hình Sô, ký hiệu văn Ngày ban Cơ Trích yếu văn Lý do hết hiệu thức bản hành quan bản lực ban hành I. QUẢN LÝ CHUNG 1. Tài chính 1 Thông 15/2007/TTLT- 08/3/2007 Bộ Tài Hướng dẫn Được thay thế tư liên BTC- chính, chế độ quản bởi Thông tư tịch BNN&PTNT Bộ lý, sử dụng liên tịch số Nông kinh phí nhà 11/2012/TTLT- nghiệp nước chi cho BNNPTNT- và Phát Chương trình BTC-BKHĐT triến giống cây ngày 01/3/2012 nông trồng, giống hướng dẫn chế thôn vật nuôi và độ quản lý, sử giống cây lâm dụng kinh phí nghiệp ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020 2 Thông 56/2001/TTLT- 09/7/2001 Bộ Tài Hướng dẫn Được thay thế tư liên BTC-BTS chính, chế độ quản bởi Thông tư tịch Bộ lý tài chính liên tịch số Thủy các dự án 11/2012/TTLT- sản khuyến khích BNNPTNT-
 3. phát triển BTC-BKHĐT giống thủy ngày 01/3/2012 sản do ngân hướng dẫn chế sách nhà nước độ quản lý, sử bảo đảm. dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020 2. Khoa học công nghệ 3 Thông 83/TT- 25/12/2009 Bộ Về hoạt động Được thay thế tư BNNPTNT Nông chứng nhận bởi Thông tư số nghiệp hợp quy, công 55/2012/TT- và Phát bố hợp quy BNNPTNT triển thuộc lĩnh ngày nông vực quản lý 31/10/2012 thôn của Bộ Nông hướng dẫn thủ nghiệp và tục chỉ định tổ Phát triển chức chứng nông thôn nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II. QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 1. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 4 Thông 56/2009/TT- 07/9/2009 Bộ Về kiểm tra, Được thay thế tư BNNPTNT Nông giám sát vệ bởi Thông tư số nghiệp sinh an toàn 61/2012/TT- và Phát thực phẩm BNNPTNT triển thủy sản trước ngày nông khi đưa ra thị 13/11/2012 quy thôn trường định giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch
 4. 2. Chế biến, thương mại nông lâm sản và thủy sản 5 Thông 60/2009/TT- 16/9/2009 Hướng dẫn Được thay thế tư BNNPTNT thực hiện bởi Thông tư số Nghị định số 88/2011/TT- 12/2006/ NĐ- BNNPTNT CP ngày ngày 23/01/2006 28/12/2011 của Chính hướng dẫn thực phủ quy định hiện Nghị định chi tiết thi số 12/2006/ hành Luật NĐ-CP ngày Thương mại 23/01/2006 của về hoạt động Chính phủ quy mua bán hàng định chi tiết thi hóa quốc tế hành Luật và các đại lý, Thương mại về mua, bán, gia hoạt động mua công và quá bán hàng hóa cảnh hàng quốc tế và các hóa với nước hoạt động đại ngoài trong lý, mua, bán, gia lĩnh vực nông công và quá nghiệp, lâm cảnh hàng hóa nghiệp và với nước ngoài thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 6 Thông 62/2010/TT- 28/10/2010 Bộ Về quy định Được thay thế tư BNNPTNT Nông danh mục các bởi Thông tư số nghiệp loại máy móc, 28/2012/TT- và Phát thiết bị được BNNPTNT triển hưởng chính ngày 28/6/2012 nông sách theo Ban hành danh thôn Quyết định số mục các loại 63/2010/QĐ- máy móc, thiết TTg ngày 15 bị được hưởng tháng 10 năm chính sách hỗ 2010 của Thủ trợ nhằm giảm tướng Chính tổn thất sau thu phủ về chính hoạch đối với sách hỗ trợ nông sản, thủy nhằm giảm sản tổn thất sau thu hoạch đối
 5. với nông sản, thủy sản 3. Lĩnh vực thú y 7 Thông 39/2009/TT- 29/6/2009 Bộ Ban hành Được thay thế tư BNNPTNT Nông Danh mục các bởi Thông tư số nghiệp bệnh thủy sản 83/2011/TT- và Phát phải công bố BNNPTNT triến dịch ngày nông 09/12/2011 Ban thôn hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch 8 Thông 69/2010/TT- 06/12/2010 Bộ Ban hành Được thay thế tư BNNPTNT Nông Danh mục Thông tư số nghiệp thuốc thú y, 25/2012/TT- và Phát chế phẩm BNNPTNT triển sinh học, vi ngày 22/6/2012 nông sinh vật, hóa Ban hành Danh thôn chất dùng mục thuốc thú trong thú y y, chế phẩm thủy sản được sinh học, vi sinh phép lưu hành vật, hóa chất tại Việt Nam dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam 9 Quyết 110/2008/QĐ- 12/11/2008 Bộ Ban hành Bị bãi bỏ bởi định BNN Nông Danh mục đối Thông tư số nghiệp tượng kiểm 32/2012/TT- và Phát dịch động vật BNNPTNT triển thủy sản và ngày 20/7/2012 nông sản phẩm Ban hành Danh thôn động vật thủy mục đối tượng sản kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch 10 Thông 83/2011/TT- 09/12/2011 Bộ Ban hành Được thay thế tư BNNPTNT Nông Danh mục các bởi Thông tư số nghiệp bệnh thủy sản 38/2012/TT-
 6. và Phát phải công bố BNNPTNT triển dịch ngày 02/8/2012 nông Ban hành Danh thôn mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch 4. Lĩnh vực chăn nuôi 11 Quyết 90/2006/QĐ- 02/10/2006 Bộ Ban hành Bị bãi bỏ bởi định BNN trưởng Danh mục Thông tư số Bộ thức ăn chăn 26/2012/TT- Nông nuôi, nguyên BNNPTNT nghiệp liệu thức ăn ngày 25/6/2012 và Phát chăn nuôi Ban hành Danh triển được nhập mục tạm thời nông khẩu vào Việt thức ăn chăn thôn Nam nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam 12 Quyết 65/2007/QĐ- 03/7/2007 Bộ Ban hành Bị bãi bỏ bởi định BNN Nông Danh mục bổ Thông tư số nghiệp sung thức ăn 26/2012/TT- và Phát chăn nuôi, BNNPTNT triển nguyên liệu ngày 25/6/2012 nông thức ăn chăn Ban hành Danh thôn nuôi được mục tạm thời nhập khẩu thức ăn chăn vào Việt Nam nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam 13 Quyết 88/2008/QĐ- 22/8/2008 Bộ Ban hành Bị bãi bỏ bởi định BNN Nông Danh mục Thông tư số nghiệp thức ăn chăn 26/2012/TT- và Phát nuôi, nguyên BNNPTNT triển liệu thức ăn ngày 25/6/2012 nông chăn nuôi Ban hành Danh thôn nhập khẩu mục tạm thời vào Việt Nam thức ăn chăn theo mã số nuôi gia súc, gia HS cầm được phép lưu hành tại Việt Nam
 7. 14 Quyết 121/2008/QĐ- 17/12/2008 Bộ Ban hành Được thay thế định BNN Nông “Quy chế bởi Thông tư số nghiệp chứng nhận 48/2012/TT- và Phát cơ sở thực BNNPTNT triển hiện quy trình ngày 26/9/2012 nông thực hành Quy định về thôn chăn nuôi tốt chứng nhận sản (VietGAHP) pham thủy sản, cho bò sữa, trồng trọt, chăn lợn, gia cầm nuôi được sản và ong” xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 15 Thông 08/2010/TT- 11/12/2012 Bộ Quy định điều Được thay thế tư BNNPTNT Nông kiện đối với bởi Thông tư số nghiệp Tổ chức 48/2012/TT- và Phát chứng nhận BNNPTNT triển VietGAHP ngày 26/9/2012 nông trong chăn Quy định về thôn nuôi bò sữa, chứng nhận sản lợn, gia cầm phấm thủy sản, và ong trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 16 Thông 54/2010/TT- 15/9/2010 Bộ Quy định việc Được thay thế tư BNNPTNT Nông kiểm tra, bởi Thông tư số nghiệp giám sát các 57/2012/TT- và Phát chất thuộc BNNPTNT triển nhóm Beta- ngày nông agonist trong 07/11/2012 quy thôn chăn nuôi định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi 5. Lĩnh vực bảo vệ thực vật
 8. 17 Thông 73/2011/TT- 26/10/2011 Bộ Sửa đổi, bổ Được thay thế tư BNNPTNT Nông sung một số bởi Thông tư số nghiệp nội dung của 10/2012/TT- và Phát Thông tư số BNNPTNT của triển 36/2011/TT- Bộ trưởng Bộ nông BNNFrNT Nông nghiệp và thôn ngày Phát triển nông 20/5/2011 về thôn ngày việc ban hành 22/02/2012 Về Danh mục việc ban hành thuốc bảo vệ Danh mục thuốc thực vật được bảo vệ thực vật phép sử dụng, được phép sử hạn chế sử dụng, hạn chế dụng, cấm sử sử dụng, cấm sử dụng ở Việt dụng ở Việt Nam của Bộ Nam Nông nghiệp và Phát triến nông thôn 18 Thông 36/2011/TT- 20/5/2011 Bộ Ban hành Được thay thế tư BNNPTNT Nông Danh mục bởi Thông tư số nghiệp thuốc bảo vệ 10/2012/TT- và Phát thực vật được BNNPTNT của triển phép sử dụng, Bộ trưởng Bộ nông hạn chế sử Nông nghiệp và thôn dụng, cấm sử Phát triển nông dụng ở Việt thôn ngày Nam 22/02/2012 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam 19 Quyết 16/2004/QĐ- 20/4/2004 Bộ Ban hành quy Được thay thế định BNN-BVTV Nông định về các bởi Thông tư số nghiệp thủ tục kiểm 14/2012/TT- và Phát tra vật thể và BNNPTNT triển lập hồ sơ ngày 27/3/2012 nông kiểm dịch Hướng dẫn hồ thôn thực vật. sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực
 9. vật 20 Quyết 34/2007/QĐ- 23/4/2007 Bộ Công bố danh Bị bãi bỏ bởi định BNN-BVTV Nông mục vật thể Thông tư số nghiệp thuộc diện 39/2012/TT- và Phát kiểm dịch BNNPTNr ngày triến thực vật phải 13/8/2012 Ban nông phân tích hành Danh mục thôn nguy cơ dịch vật thể thuộc hại trước khi diện kiểm dịch nhập khẩu thực vật phải vào Việt Nam phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khấu vào Việt Nam 21 Quyết 72/2005/QĐ- 14/11/2005 Bộ Công bố danh Bị bãi bỏ bởi định BNN Nông mục vật thể Thông tư số nghiệp thuộc diện 40/20 12/TT- và Phát kiểm dịch BNNPTnT ngày triển thực vật của 15/8/2012 Ban nông nước Cộng hành Danh mục thôn hòa xã hội vật thể thuộc chủ nghĩa diện kiểm dịch Việt Nam thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 6. Lĩnh vực trồng trọt 22 Quyết 41/2007/QĐ- 15/5/2007 Bộ Quy định về Được thay thế định BNN Nông chứng nhận bởi Thông tư số nghiệp chất lượng 79/2011/TT- và Phát giống cây BNNPTNT triển trồng phù hợp ngày nông tiêu chuẩn 14/11/2011 quy thôn định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuấn kỹ thuật 23 Quyết 64/2008/QĐ- 23/5/2008 Bộ Quy định Được thay thế định BNN Nông quản lý về bởi Thông tư số nghiệp sản xuất, kinh 18/2012/TT- và Phát doanh giống BNNPTNT
 10. triển cây công ngày 26/4/2012 nông nghiệp, cây Quy định về thôn ăn quả lâu quản lý sản năm xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm 24 Quyết 69/2008/QĐ- 03/6/2008 Bộ Ban hành Được thay thế định BNN Nông Danh mục bởi Thông tư số nghiệp giống cây 18/2012/TT- và Phát công nghiệp, BNNPTNT triển cây ăn quả ngày 26/4/2012 nông lâu năm phải Quy định về thôn chứng nhận quản lý sản chất lượng xuất, kinh phù hợp tiêu doanh giống cây chuẩn công nghiệp và cây ăn quả lâu năm 25 Quyết 84/2008/QĐ- 28/7/2008 Bộ Ban hành Được thay thế định BNN Nông Quy chế bởi Thông tư số nghiệp chứng nhận 48/2012/TT- và Phát Quy trình BNNPTNT triển thực hành sản ngày 26/9/2012 nông xuất nông Quy định về thôn nghiệp tốt chứng nhận sản (VietGAP) phẩm thủy sản, cho rau, quả trồng trọt, chăn và chè an nuôi được sản toàn xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 26 Quyết 99/2008/QĐ- 15/10/2008 Bộ Ban hành Bị bãi bỏ bởi định BNN Nông Quy định Thông tư số nghiệp quản lý sản 59/2012/TT- và Phát xuất, kinh BNNPTNT triển doanh rau, ngày nông quả và chè an 09/11/2012 quy thôn toàn định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an
 11. toàn 7. Lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm 27 Quyết 59/2005/QĐ- 10/10/2005 Bộ Ban hành Được thay thế định BNN Nông Quy định về bởi Thông tư số nghiệp kiểm tra, 01/2012/TT- và Phát kiểm soát lâm BNNPTNT triển sản ngày 04 tháng nông 01 năm 2012 thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản 8. Lĩnh vực thủy sản 28 Thông 27/2003/TTLT- 31/3/2003 Bộ Hướng dẫn Được thay thế tư liên BQP-BTS Quốc phối hợp thực bởi Thông tư tịch phòng hiện quản lý liên tịch số và Bộ nhà nước về 211/2011/ Thủy hoạt động của TTLT-BQP- sản lực lượng BNNPTNT Cảnh sát biển ngày và việc phối 30/11/2011 hợp hoạt hướng dẫn phối động giữa lực hợp thực hiện lượng Cảnh quản lý nhà sát biển với nước giữa Bộ các lực lượng Quốc phòng với hữu quan Bộ Nông nghiệp thuộc Bộ và Phát triển Thủy sản trên nông thôn về các vùng biển hoạt động của và thềm lục lực lượng Cảnh địa của nước sát biển và việc Cộng hòa xã phối hợp hoạt hội chủ nghĩa động giữa lực Việt Nam lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên các vùng biển và thềm lục địa của nước
 12. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 29 Quyết 56/2008/QĐ- 29/4/2008 Bộ Ban hành Được thay thế định BNN Nông Quy chế kiểm bởi Thông tư số nghiệp tra, chứng 48/2012/TT- và Phát nhận nuôi BNNPTNT triển trồng thủy sản ngày 26/9/2012 nông theo hướng Quy định về thôn bền vững chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 30 Quyết 85/2008/QĐ- 06/8/2008 Bộ Ban hành Bị bãi bỏ bởi định BNN Nông Quy chế quản Thông tư số nghiệp lý sản xuất, 50/2012/TT- và Phát kinh doanh BNNPTNT triển giống thủy ngày nông sản 08/10/2012 bãi thôn bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ- BNN ngày 06/8/2008, bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT- BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT- BNNPTNT ngày 06/4/2011 B. HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN VĂN BẢN TT Hình Sô, ký hiệu Ngày ban Cơ Trích yếu văn Lý do hết hiệu thức văn bản hành quan bản lực ban
 13. hành I. QUẢN LÝ CHUNG Lĩnh vực Khoa học công nghệ 1 Thông 16/2011/TT- 01/4/2011 Bộ Quy định về Điều 21 bị bãi tư BNNPTNT Nông đánh giá, chỉ bỏ bởi Thông nghiệp định và quản tư số và Phát lý phòng thử 52/2012/TT- triển nghiệm ngành BNNPTNT nông nông nghiệp ngày thôn và phát triển 22/10/2012 sửa nông thôn. đổi, bổ sung (Điều 21) một số điều của Thông tư so 16/2011/TT- BNNPTNT, Thông tư số 54/2011/TT- BNNPTNT 2 Thông 32/2010/TT- 17/06/2010 Bộ Chỉ định và Các quy định tư BNNPTNT Nông quản lý hoạt về chỉ định Tổ nghiệp động người chức chứng và Phát lấy mẫu, nhận được triển người kiểm thay thế bởi nông định, phòng Thông tư số thôn kiểm nghiệm, 55/2012/ TT- tổ chức chứng BNNPTNT nhận chất ngày lượng giống, 31/10/2012 sản phẩm Hướng dẫn thủ giống cây tục chỉ định tổ trồng và phân chức chứng bón. (Các quy nhận hợp quy định về chỉ và công bố hợp định Tổ chức quy thuộc chứng nhận ) phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II. QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 1. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
 14. 3 Thông 47/2009/TT- 31/7/2009 Bộ Ban hành Quy Khoản 5, tư BNNPTNT Nông chuẩn kỹ thuật khoản 6 Điều nghiệp quốc gia về 1 bị bãi bỏ bởi và Phát điều kiện an Thông tư số triển toàn vệ sinh 02/2012/TT- nông thực phẩm BNNPTNT thôn trong sản xuất của Bộ trưởng thủy sản Bộ Nông (Khoản 5, nghiệp và Phát khoản 6 Điều triển nông thôn 1) ngày 09 tháng 01 năm 2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản pham thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực pham 4 Thông 23/2011/TT- 06/4/2011 Sửa đổi, bổ Điều 4 bị bãi tư BNNPTNT sung, bãi bỏ bỏ bởi Thông một số quy tư số định về thủ tục 61/2012/TT- hành chính BNNPTNT trong lĩnh vực ngày quản lý chất 13/11/2012 lượng thủy sản quy định giám theo Nghị sát an toàn quyết số thực pham 57/NQ-CP thủy sản sau ngày thu hoạch 15/12/2010. (Điều 4) 2. Lĩnh vực thú y 5 20/2011/TT- 06/4/2011 Sửa đổi, bổ Khoản 5 Điều BNNPTNT sung, bãi bỏ 1 bị bãi bỏ bởi một số quy Thông tư số định về thủ tục 88/2011/ TT-
 15. hành chính BNNPTNT trong lĩnh vực ngày 28 tháng thú y theo 12 năm 2011 Nghị quyết số Hướng dẫn 57/NQ-CP thực hiện Nghị ngày 15 tháng định số 12 năm 2010. 12/2006/ NĐ- (Khoản 5 CP ngày Điều 1) 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 3. Lĩnh vực chăn nuôi 6 Thông 19/2011/TT- 06/4/2011 Bộ Sửa đổi, bổ Điều 8 được tư BNNPTNT Nông sung, bãi bỏ thay thế bởi nghiệp một số quy Thông tư số và Phát định về thủ tục 48/2012/TT- triển hành chính BNNPTNT nông trong lĩnh vực ngày 26 tháng thôn chăn nuôi theo 9 năm 2012 Nghị quyết số Quy định về 57/NQ-CP chứng nhận ngày 15 tháng sản phẩm thủy 12 năm 2010 sản, trồng trọt, của Chính phủ chăn nuôi được (Điều 8) sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
 16. 7 Thông 50/2010/TT- 30/8/2010 Bộ Sửa đổi, bổ Điểm 13.1, tư BNNPTNT Nông sung Danh 13.2, 13.3, nghiệp mục sản phẩm, 13.4 khoản 3 và Phát hàng hóa Điều 1 bị bãi triển nhóm 2 ban bỏ bởi Thông nông hành kèm theo tư số thôn Thông tư số 50/2012/TT- 50/2009/TT- BNNpTNT BnNPTNT ngày ngày 08/10/2012 bãi 18/8/2009 của bỏ Quyết định Bộ trưởng Bộ số Nông nghiệp 85/2008/QĐ- và Phát triển BnN ngày nông thôn. 06/8/2008, bãi (Điểm 13.1, bỏ một phần 13.2, 13.3, Thông tư số 13.4 khoản 3 50/2010/TT- Điều 1) BNNpTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT- BNNpTNT ngày 06/4/2011 4. Lĩnh vực bảo vệ thực vật 8 Thông 18/2011/TT- 06/4/2011 Bộ Sửa đổi, bổ Khoản 7 Điều tư BNNPTNT Nông sung, bãi bỏ 1 bị bãi bỏ bởi nghiệp một số quy Thông tư số và Phát định về thủ tục 88/2011/ TT- triển hành chính BNNPTNT nông trong lĩnh vực ngày 28 tháng thôn bảo vệ và 12 năm 2011 kiểm dịch thực hướng dẫn vật theo Nghị thực hiện Nghị quyết số định số 57/NQ-CP 12/2006/NĐ- ngày 15 tháng CP ngày 12 năm 2010 23/01/2006 của (Khoản 7 Chính phủ quy Điều 1) định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua
 17. bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 9 Thông 18/2011/TT- 06/4/2011 Sửa đổi, bổ Phụ lục 3 bị tư BNNPTNT sung, bãi bỏ bãi bỏ bởi một số quy Thông tư số định về thủ tục 14/2012/TT- hành chính BNNPTNT trong lĩnh vực ngày 27 tháng bảo vệ và 3 năm 2012 kiểm dịch thực hướng dẫn hồ vật theo Nghị sơ nghiệp vụ quyết số kiểm dịch thực 57/NQ-CP vật ngày 15 tháng 12 năm 2010 (Phụ lục 3 ) 10 Thông 88/2007/TT- 01/11/2007 Bộ Hướng dẫn Phụ lục 1, Phụ tư BNN Nông thực hiện công lục 2, Phụ lục nghiệp tác kiểm dịch 3 bị bãi bỏ bởi và Phát thực vật nội Thông tư số triển địa (Phụ lục 14/2 012/TT- nông 1, Phụ lục 2, BNNpTnT thôn Phụ lục 3) ngày 27 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật 5. Lĩnh vực trồng trọt 11 Thông 42/2009/TT- 10/7/2009 Bộ Quy định về Khoản 4 Điều tư BNNPTNT Nông quản lý sản 3, Điều 5 được nghiệp xuất, kinh thay thế bởi và Phát doanh và sử Thông tư số triển dụng hạt giống 79/2011/TT-
 18. nông lúa siêu BNNPTNT thôn nguyên chủng, ngày 14 tháng nguyên chủng, 11 năm 2011 xác nhận, quy định về giống lúa bố chứng nhận và mẹ lúa lai và công bố chất hạt lai F1 lượng giống (Khoản 4 cây trồng phù Điều 3, Điều hợp quy chuẩn 5) kỹ thuật 12 Thông 17/2011/ TT- 06/4/2011 Bộ Sửa đổi, bổ Điều 1 được tư BNNPTNT Nông sung, bãi bỏ thay thế bởi nghiệp một số quy Thông tư số và Phát định về thủ tục 48/2012/TT- triển hành chính BNNPTNT nông trong lĩnh vực ngày 26 tháng thôn trồng trọt theo 9 năm 2012 Nghị quyết số quy định về 57/NQ-CP chứng nhận ngày sản phẩm thủy 15/12/2010 sản, trồng trọt, (Điều 1, Điều chăn nuôi được 3) sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Điều 3 được thay thế bởi Thông tư số 18/2012/TT- BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm 13 Thông 17/2011/TT- 06/4/2011 Bộ Sửa đổi, bổ Điều 2 bị bãi tư BNNPTNT Nông sung, bãi bỏ bỏ bởi Thông
 19. nghiệp một số quy tư số và Phát định về thủ tục 59/2012/TT- triển hành chính BNNPTnT nông trong lĩnh vực ngày thôn trồng trọt theo 09/11/2012 Nghị quyết số quy định về 57/NQ-CP quản lý sản ngày 15 tháng xuất rau, quả 12 năm 2010 và chè an toàn (Điều 2) 14 Thông 17/2011/TT- 06/4/2011 Bộ Sửa đổi, bổ Quy định về tư BNNPTNT Nông sung, bãi bỏ chỉ định Tổ nghiệp một số quy chức chứng và Phát định về thủ tục nhận tại Điều triển hành chính 5 được thay thế nông trong lĩnh vực bởi Thông tư thôn trồng trọt theo số Nghị quyết số 55/2012/TT- 57/NQ-CP BNNPTNT ngày ngày 15/12/2010 31/10/2012 (Quy định về hướng dẫn thủ chỉ định Tổ tục chỉ định tổ chức chứng chức chứng nhận tại Điều nhận hợp quy 5) và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6. Lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm 15 Thông 25/2011/TT- 06/4/2011 Bộ Sửa đổi, bổ Điều 1 được tư BNNPTNT Nông sung, bãi bỏ thay thế bởi nghiệp một số quy Thông tư số và Phát định về thủ tục 47/2012/TT- triển hành chính BNNPTNT nông trong lĩnh vực ngày 25 tháng thôn bảo vệ và phát 9 năm 2012 triển rừng theo quy định về Nghị quyết số quản lý khai 57/NQ-CP thác từ tự ngày 15 tháng nhiên và nuôi 12 năm 2010 động vật rừng
 20. (Điều 1) thông thường 7. Lĩnh vực thủy sản 16 Thông 02/2006/TT- 20/3/2006 Bộ Hướng dẫn Phụ lục 4 quy tư BTS Thủy thực hiện Nghị định khu vực sản định số cấm khai thác 59/2005/ NĐ- có thời hạn CP ngày 04 trong năm bị tháng 5 năm bãi bỏ bởi 2005 của Thông tư số Chính phủ về 89/2011/TT- điều kiện sản BNNPTNT xuất, kinh ngày 29 tháng doanh một số 12 năm 2011 ngành nghề của Bộ trưởng thủy sản (Phụ Bộ Nông lục 4 quy định nghiệp và Phát khu vực cấm triển nông thôn khai thác có Ban hành Danh thời hạn trong mục khu vực năm) cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm 17 Thông 62/2008/TT- 20/5/2008 Bộ Sửa đổi, bổ Phụ lục sửa tư BNN Nông sung một số đổi, bổ sung nghiệp nội dung của Phụ lục 4 ban và Phát Thông tư số hành kèm theo triển 02/2006/TT- Thông tư số nông BTS (Phụ lục 62/2008/TT- thôn sửa đổi, bổ BNN ngày 20 sung Phụ lục tháng 5 năm 4 ban hành 2008 của Bộ kèm theo trưởng Bộ Thông tư số Nông nghiệp 62/2008/TT- và Phát triển BnN ngày 20 nông thôn sửa tháng 5 năm đổi, bổ sung 2008 của Bộ một số nội trưởng Bộ dung của Nông nghiệp Thông tư số và Phát triển 02/2006/TT- nông thôn sửa BTS bị bãi bỏ đổi, bổ sung bởi Thông tư một số nội số dung của 89/2011/TT-
nguon tai.lieu . vn