Xem mẫu

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 07/2013/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 17 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ -CP ngày 03/4/2012 của Chính Phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An tại tờ trình số 983/TTr-NGA ngày 07/11/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Thái Văn Hằng QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Quy chế này được áp dụng để phối hợp trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Điều 2. Các cơ quan sau đây cùng tham gia phối hợp trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng 1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An; 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 3. Sở Công thương; 4. Sở Khoa học và Công nghệ; 5. Sở Tài chính; 6. Cục Thuế tỉnh; 7. Công an tỉnh; 8. Cục Hải quan; 9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 1. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình về quản lý hoạt động kinh doanh
  3. vàng cho các Sở, ngành liên quan khi có yêu cầu; cung cấp thông tin cho Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra. 2. Khi phát sinh nhu cầu cần phối hợp kiểm tra liên ngành, các cơ quan trao đổi để thống nhất phương án và giao cho cơ quan chủ trì làm đầu mối trình UBND tỉnh phê duyệt để thành lập đoàn liên ngành. Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục I. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ Điều 4. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính Phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính Phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 1. Hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục khi có nhu cầu đề nghị cấp các loại giấy phép sau: a) Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. b) Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu. c) Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng). 2. Thực hiện cấp, thu hồi các loại giấy phép sau: a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. b) Giấy phép tạm nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm. c) Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. 3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu và hoạt động kinh doanh vàng khác.
  4. 4. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan đến quản lý kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật. Điều 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư 1. Hướng dẫn, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh vàng trên địa bàn và sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An. 2. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ việc cấp đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với lĩnh vực kinh doanh vàng. Điều 6. Sở Công Thương Trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và việc doanh nghiệp kinh doanh vàng tuân thủ các quy định của pháp luật. Điều 7. Sở Khoa học và Công nghệ Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan kiểm tra, thanh tra về định lượng, chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Điều 8. Sở Tài chính Phối hợp với Cục Thuế Nghệ An và các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý trong lĩnh vực tài chính đối với hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. Điều 9. Cục Thuế tỉnh Có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc chấp hành pháp luật về thuế. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý vi phạm pháp luật đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Điều 10. Công an tỉnh Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát hiện, điều tra và xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh vàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Điều 11. Cục Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc khai báo Hải quan về số lượng vàng của các doanh nghiệp khi xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu. Phối hợp với các cơ quan
  5. liên quan trong việc xử lý các vi phạm liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng qua khu vực cửa khẩu. Điều 12. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Hướng dẫn, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh và Hợp tác xã có nhu cầu gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn; sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gia công vàng trang sức, mỹ nghệ cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và các quy định pháp luật khác có liên quan. Mục II. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO Điều 13. Chế độ thông tin báo cáo 1. Định kỳ 6 tháng, năm các Sở, ngành thực hiện báo cáo về công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong phạm vi trách nhiệm của mình gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 2. Đoàn công tác liên ngành khi phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra liên ngành có trách nhiệm báo cáo đầy đủ kết quả kiểm tra và tham mưu giải pháp xử lý gửi UBND tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan để có biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng. Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 14. Điều khoản thi hành Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế này.