Xem mẫu

  1. Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Sau khi Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh 1. thành phố tiếp nhận lại hồ sơ và Bằng Tổ quốc ghi công đồng thời ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ gồm có: 1. - Giấy báo tử, kèm các giấy tờ làm căn cứ cấp giấy báo tử - Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Tờ trình Chính phủ đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công của UBND tỉnh 2. (thành phố trực thuộc Trung ương).
  3. Thành phần hồ sơ 3. Bằng Tổ quốc ghi công Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất; 4. Phiếu trợ cấp tiền tuất thân nhân liệt sĩ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không